intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định luật giáo dục mầm non

Xem 1-20 trên 224 kết quả Quyết định luật giáo dục mầm non
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 33/2007/NQ-HĐND Lý Sơn, ngày 24 tháng 7 năm 2007 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Sau khi xem xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 16/7/2007 của UBND huyện về việc xin thông qua đề án phát triển giáo dục mầm non huyện giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân...

  pdf5p ferari 21-08-2010 252 27   Download

 • Quyết định 29/2013/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2013-2014.

  pdf3p minhquanmq 27-03-2014 52 0   Download

 • Quyết định 1262/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

  pdf3p minhquanmq 27-03-2014 26 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 149/2006/QĐ-TTg NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2006 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2006 - 2015" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 -...

  pdf10p ferari 21-08-2010 884 176   Download

 • Quyết định Số: 2091/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Quyết định này có tổng cộng 8 điều lệ. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết.

  doc4p giangacd 11-06-2010 240 26   Download

 • Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục.

  pdf5p ferari 21-08-2010 143 17   Download

 • Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) bao gồm các nội dung: Quy định chung (4 điều); các yêu cầu của chuẩn nghề giáo viên mầm non (3 điều); tiêu chí xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non (3 điều); tổ chức thực hiện (3 điều). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf8p ferari 21-08-2010 2492 214   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về việc Quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non; đào tạo cán bộ y tế; phụ cấp cán bộ, công chức bộ phận “một cửa”; cán bộ thú y cơ sở; bổ sung đối tượng, nội dung hưởng chính sách hỗ trợ từ “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”

  pdf7p ferari 21-08-2010 229 20   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN MỘT SỐ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

  pdf5p naubanh_tet 01-02-2013 43 4   Download

 • Quyết định 36/2013/QĐ-UBND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2013 - 2014.

  pdf4p minhquanmq 27-03-2014 57 2   Download

 • Quyết định 1840/QĐ-BGDĐT năm 2013 Khung Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  pdf4p thanhpham11 10-03-2014 47 1   Download

 • Quyết định số 210/QĐ-UBND 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận huyện Na Hang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

  pdf4p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 31 0   Download

 • Quyết định số 211/QĐ-UBND 2013 về việc công nhận thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ.

  pdf4p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 35 0   Download

 • Quyết định số 411/QĐ-UBND về việc công nhận đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi các huyện, thị xã, thành phố năm 2013.

  pdf5p huongruoutinhnong123 25-03-2014 30 0   Download

 • Quyết định 1254/QĐ-UBND công nhận huyện, thành phố đạt Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013 do tỉnh Nam Định ban hành.

  pdf3p minhquanmq 27-03-2014 36 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTG NGÀY 09/02/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf9p quadau_haudau 28-01-2011 193 25   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2012-2013 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf4p socoladaungot 13-07-2012 100 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2011 – 2012 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf6p meoconlylom 13-07-2011 73 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2011-2012 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf3p meoconbatbuom 26-05-2011 79 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015 UBND TỈNH BẮC NINH

  pdf10p meoconbatbuom 26-05-2011 39 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định luật giáo dục mầm non
p_strCode=quyetdinhluatgiaoducmamnon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2