intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định quản lý ngoại hối

Xem 1-20 trên 378 kết quả Quyết định quản lý ngoại hối
 • Quyết định 1886/QĐ-NHNN năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý ngoại hối thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  pdf20p thuthum 16-04-2014 54 1   Download

 • Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;. - Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại ...

  pdf5p hongle 24-06-2009 131 18   Download

 • Thực hiện đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong xu thế hội nhập quốc tế, việc tạo lập và phát triển các TCT, TĐKT lớn có đủ tiềm lực cạnh trạnh cả thị trường trong và ngoài nước là mục tiêu chiến lược của nhà nước Viêt Nam. Đảng và Nhà nước coi đây là chủ trương lớn trong đường lối kinh tế đất nước. Trong quá trình xây dựng các TCT, TĐKT mạnh quản lý nhà nước có vai trò quyết định. Quản lý nhà nước tạo ra các chuẩn mực pháp lý,...

  pdf202p bidao13 19-07-2012 81 14   Download

 • Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN về việc quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf6p hobichngoc 17-10-2009 117 9   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Hoạt động ngoại hối Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Quản lý Ngoại hối

  pdf5p quadau_haudau 28-01-2011 81 9   Download

 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------Số: 1623/QĐ-NHNN Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Xét đề...

  pdf7p conchokon 24-09-2012 98 8   Download

 • Quyết định 1550/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán

  doc6p sontinh 18-08-2009 100 6   Download

 • Quyết định 988/2002/QĐ-NHNN về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại trung tâm giao dịch chứng khoán do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf9p trieuhoang 17-10-2009 105 6   Download

 • MẪU 07 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch nông thôn mới …, huyện …, tỉnh Quảng Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số … /QĐ-UBND ngày … /…/2012 của Ủy ban nhân dân huyện…) Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG Quy định này hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo vệ và sử dụng các công trình, cảnh quan trên địa bàn xã…, huyện ..., tỉnh Quảng Nam. Ngoài những quy...

  pdf9p banhbeonhanthit 31-07-2013 105 6   Download

 • Quyết định số 998/2002/QĐ-NHNN về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Trung tâm giao dịch chứng khoán do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf9p trieuhoang 17-10-2009 70 3   Download

 • Quyết định số 1550/2004/QĐ-NHNN về việc quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf5p lawdt4 02-12-2009 68 3   Download

 • Quyết định 14/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf19p thanhpham11 11-03-2014 49 0   Download

 • Quyết định số 2024/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của bộ trưởng bộ công thương về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón Dap và Map. Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội;

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 6 0   Download

 • Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 45/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 207 10   Download

 • Quyết định số 63/2000/QĐ-UB về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách cho các hộ nghèo ngoại thành vay để chăn nuôi bò sinh sản do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p lawvhxh16 19-11-2009 50 2   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối như: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

  doc4p yilinglaozu 10-01-2020 23 0   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài các điều kiện cần thiết như: Vốn kinh doanh, chiến lược kinh doanh... đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nó là điều kiện đủ quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường. Do cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí có vai trò và ảnh hưởng lớn tới...

  doc73p tiencuong 20-07-2009 1937 808   Download

 • Tài liệu Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 2 được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức và công cụ phân tích và định giá để giúp ra quyết định đầu tư, một trong ba quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.

  pdf192p thuytrang_5 01-07-2015 587 277   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì ngoài các điều kiện cần thiết như: Vốn kinh doanh, chiến lược kinh doanh... đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Nó là điều kiện đủ quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường. Do cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý có vai trò và ảnh hưởng lớn tới sự tồn tại của mỗi doanh...

  pdf72p hotmoingay6 21-01-2013 538 233   Download

 • Mục tiêu học phần: Phương pháp định lượng trong quản lý giúp cho học viên hiểu và vận dụng được các phương pháp định lượng trong việc ra các quyết định trong quản lý bằng việc ứng dụng những mô hình và các công cụ toán học. Ngoài ra còn cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để thực hiện các phân tích định lượng và đánh giá các kết quả từ phân tích định lượng.

  pdf228p ndp1260 21-01-2011 523 176   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
509 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định quản lý ngoại hối
p_strCode=quyetdinhquanlyngoaihoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2