intTypePromotion=3

Quyết định số 651

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quyết định số 651
 • Quyết định số 651/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh23 19-11-2009 47 4   Download

 • Quyết định số 651/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc2p bachma49 06-01-2018 12 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf18p haihoabatbuom 20-04-2010 64 2   Download

 • Quyết định 651/QĐ-UBND ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2030. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc13p sohucninh000 23-08-2019 0 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/07/2007 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; ...

  pdf20p minhtri2205 29-05-2013 38 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHẮC PHỤC CƠ BẢN HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf8p ngu_mieu 23-10-2012 40 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 651
p_strCode=quyetdinhso651

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản