intTypePromotion=3

Quyết định số 995

Xem 1-12 trên 12 kết quả Quyết định số 995
 • Quyết định số 995/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm việc có thời hạn tại Liên bang Nga và công dân Liên bang Nga làm việc có thời hạn tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh5 12-11-2009 74 7   Download

 • Quyết định số 995/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  pdf11p lawttnh19 19-11-2009 56 3   Download

 • Quyết định số 995/QĐ-BGDĐT về việc tổ chức lại Trung tâm Lao động - Hướng nghiệp thành Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf2p lawttnh11 13-11-2009 50 2   Download

 • Quyết định số 995/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc1p bachma49 06-01-2018 14 0   Download

 • Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 995/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạn về việc ban hành quy định quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quản lý hộ chiếu sau khi đi nước ngoài về.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 13 0   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010 Số: 995/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 46/2010/TT-BTC NGÀY 08/4/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC HUYỆN NGHÈO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30a/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ...

  pdf3p shishomaru 03-06-2010 97 10   Download

 • Quyết định số 995/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quản lý hộ chiếu sau khi đi nước ngoài.

  pdf22p huongruoutinhnong123 25-03-2014 24 0   Download

 • Quyết định 995-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung "Quy chế tài chính mẫu Tổng công ty Nhà nước" ban hành kèm theo quyết định số 838-TC/QĐ-TCDN ngày 28/8/1996

  doc3p hoanglinh 19-08-2009 73 4   Download

 • Phụ lục đính kèm sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án bao gồm những nội dung về sơ đồ tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện của Bộ KH&CN ở nước ngoài, ban quản lý tiểu dự án cho tiểu hợp, các cán bộ chủ chốt của CPMU, điều khoản tham chiếu (TOR) của một số vị trí chủ chốt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf236p thaodien102 16-11-2015 48 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

  pdf2p tinhkhiet2012 09-03-2012 61 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 46/2010/TT-BTC NGÀY 08/4/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC HUYỆN NGHÈO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30a/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 61 HUYỆN NGHÈO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ...

  pdf3p suadaunanh 21-07-2010 64 6   Download

 • Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mời các bạn cùng tham khảo để nắm các điều khoản quy định cần thiết.

  pdf16p buitubt 06-03-2014 33 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 995
p_strCode=quyetdinhso995

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản