Radio buttons

Xem 1-20 trên 46 kết quả Radio buttons
 • [ Team LiB ] Recipe 7.9 Binding a Group of Radio Buttons in a Windows Form Problem You need to bind a field in a database to a radio button and update the database with the radio button selected.

  pdf6p luvpro 04-08-2010 84 11   Download

 • Giáo trình ứng dụng các lớp giao diện radio button trong Androi để tạo một View riêng public boolean onKey(View v, int keyCode, KeyEvent event) { if (event.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN && keyCode == KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER) { text.setText(edit.getText().toString()); edit.setText(""); return true; } else { return false; } } }); } } . Dạo qua một chút kiến thức cơ bản: Trong Android, các lớp sử dụng để tạo giao diện (Edit Text, Text View...) đều là lớp con của lớp View.

  pdf10p iphone5 25-10-2011 51 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình ứng dụng các lớp giao diện radio button trong androi để tạo một view riêng p5', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p iphone5 25-10-2011 48 9   Download

 • ÔN TẬP BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WINDOW ****************************************************** Bài 1: IDC_RADIO_CONG Chọn Group Group Box chọn Tab stop IDC_EDIT_A IDC_EDIT_B IDC_STATIC_KETQUA UpdateData (false); } Bài 2: IDC_BUTTON_NHAP chọn BN_CLICKED IDC_EDIT_NHAP IDC_LIST 1 IDC_BUTTON_PHAI chọn BN_CLICKED IDC_BUTTON_TRAI chọn BN_CLICKED IDC_LIST2 Radio Button IDC_BUTTON_TINH chọn BN_CLICKED void CBai1_1Dlg::OnButtonTinh() { UpdateData (true); float kq; switch (m_pheptinh) { case 0: kq=m_a + m_b; case 1: kq=m_a - m_b; case 2: kq=m_a * m_b; case 3...

  pdf16p woalong 18-03-2010 725 311   Download

 • Bài tập Thiết Kế Web MỘT SỐ BÀI TẬP THIẾT KẾ WEB CĂN BẢN - JAVASCRIPT (khoa công nghệ thông tin) Bài tập Thiết Kế Web Phần 2: NGÔN NGỮ KỊCH BẢN JAVASCRIPT Bài Tập 1: Tạo Giao Diện Như Sau Yêu cầu: Khi Click chuột vào Radio Button thì có các thông điệp (Message) tương ứng 1:

  pdf6p xitin10 22-06-2011 279 103   Download

 • Sử dụng Visual Studio .NET 2005 (hoặc 2008) tạo ứng dụng dạng Windows Forms. Sử dụng RadioButton, xử lý sự kiện CheckChanged của radio button. Sử dụng ListView để hiển thị thông tin dạng bảng o Thiết lập các column, các thuộc tính visual của ListView dạng detail o Thêm các row vào ListView dạng detail Viết phần lưu trữ vào file dạng Text. Sử dụng component ErrorProvider và chức năng Validate để hỗ trợ user nhập liệu đúng định dạng… ...

  pdf18p vudung75 20-04-2011 238 96   Download

 • Giới thiệu các window controls cơ bản Form, Label, TextBox, Button, CheckBox, Radio Button, Combo Box, List Box, Menu Strip, Tool Strip, Tree View, List View.Namespace: System.Windows.Forms dùng để sắp xếp và thiết kế các control cơ bản hình thành giao diện sử dụng.

  ppt30p lovemusic_lva 25-02-2010 158 88   Download

 • Mục tiêu : hiểu và áp dụng được các control: PictureBox, ImageList, TrackBar, NumericUpDown, DomainUpDown, ProgressBar. Bài 1: Viết chương trình dùng để định dạng LABEl TEXT theo NummericUpDown, các Checkbox và Radio button tương ứng (Font size, Font Style, Color, TextAlign).

  doc7p thienthanoze 17-01-2011 195 86   Download

 • Tổng quan về Control - Các Control thông dụng - Form, Label, Text Box, Button - Check Box, Radio Button - Combo Box, Listbox, Listview, Treeview

  pdf81p viethung2512 28-09-2011 97 46   Download

 • Chương 5 : NHỮNG THÀNH PHẦN CỦA FORM: CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU Một form đa tiến trình Form luôn luôn tác động lại theo một phương thức xác định trước, dựa vào việc mã hóa tập lệnh để chỉ định dữ liệu mà người dùng gửi tới hệ thống như thế nào. Một form đơn giản có thể có nhiều định nghĩa hoạt động bằng việc sử dụng những nút submit khác nhau. Ví dụ: Radio Button, Multiline List Boxes...

  pdf6p yukogaru 27-07-2010 86 45   Download

 • Microsoft InfoPath (tên đầy đủ Microsoft Office InfoPath) là một ứng dụng được sử dụng để phát triển XML nhập dữ liệu dựa trên hình thức, bước đầu phát hành như là một phần của Microsoft Office 2003 Professional.InfoPath cung cấp một số điều khiển (ví dụ như textbox, Radio Button, Checkbox...) để trình bày dữ liệu trong nguồn dữ liệu cho người dùng cuối.

  pdf208p tini6010 02-06-2011 106 35   Download

 • 124 Chapter 3: Elements of Style input[type="text"] { background-color: #ffff99; } input elements exist within interactive forms (see Chapter 2, “The HTML Language”) and come in a variety of types, including checkboxes, radio buttons, and text fields. The preceding CSS statement provides a light yellow background color to input text fields like this: Pseudo-Classes and Pseudo-Elements Pseudo-classes extend the capability of CSS statements to select HTML elements based on certain states or circumstances.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 82 32   Download

 • Chào mừng các bạn khi đến với Microsoft FrontPage, một bộ công cụ tạo và điều hành web site một cách lí tưởng mà người thiết kế không nhất thiết phải biết những kiến thức về lập trình, FrontPage có mọi thứ mà bạn cần để thiết kế và xây dựng trang Web và Web site cho bạn.

  doc149p xalolovecry 29-08-2011 67 28   Download

 • 104 Chapter 2: The HTML Language for instance. Radio buttons are controls that work such that one and only one button is “on” at any time. When you click a different radio button, the button that was on goes “off,” and the button you just clicked becomes the “on” button. Radio buttons are created by input elements with the type attribute set to "radio". A radio button is a member of a set if it has the same value for its name attribute as other radio buttons in the same set.5 For example: Male Female Other The value attribute supplies the value...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 75 24   Download

 • Lab 03 - Lập trình Windows Form với các control cơ bản. Bài thực hành này giúp người học sử dụng VS.Net tạo ứng dụng Windows Forms. Làm quen với các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, Radio Button, MessageBox, ErrorProvider, và viết code xử lý sự kiện. Mời tham khảo.

  pdf8p nhanmotchut_4 01-11-2016 37 24   Download

 • Giới thiệu các window controls cơ bản Form, Label, TextBox, Button, CheckBox, Radio Button, Combo Box, List Box, Menu Strip, Tool Strip

  ppt30p lilili123 14-03-2011 76 19   Download

 • Giới thiệu các window controls cơ bản Form, Label, TextBox, Button, CheckBox, Radio Button, Combo Box, List Box, Menu Strip, Tool Strip, Tree View, List View Thiết kế Layout window controls

  ppt30p tiendien0990 09-08-2011 87 19   Download

 • Biểu mẫu là sự thiết kết, nơi kết hợp nhiều những đối tượng lên trên một trang html của bạn dùng để nhập/xuất giá trị vào/ra. Các đối tượng đó bao gồm: Textfield, checkboxes, radio button, select, textarea…

  pdf4p lamtv55 03-07-2011 107 18   Download

 • yourself Trong bài này mình sẽ trình bày tóm tắt những kiến thức cơ bản nhất về Intent trong lập trình Android, cách truyền nhận thông tin qua Intent và minh họa bằng một ví dụ đơn giản. Hy vọng sẽ giúp các bạn mới làm quen với Android nắm bắt được một cách nhanh chóng.

  pdf10p iphone5 25-10-2011 55 14   Download

 • The purpose of writing this book is to produce a text suitable for students in Further and/or Higher Education who are required to learn how to use the computer-aided design (CAD) software package AutoCAD® 2011. Students taking examinations based on CAD will find the contents of the book of great assistance. The book is also suitable for those in industry wishing to learn how to construct technical drawings with the aid of AutoCAD 2011 and those who, having used previous releases of AutoCAD, wish to update their skills to AutoCAD 2011....

  pdf439p tiramisu0908 15-10-2012 41 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản