Rorschach

Xem 1-3 trên 3 kết quả Rorschach
  • Một số nhận xét về kết quả TEST RORSCHACH trên bệnh nhân tâm thần phân liệt Bài viết về một số nhận xét về kết quả TEST trên bệnh nhân tâm thần phân liệt. Do vậy trong nghiên cứu này tác giả đặt ra hai mục tiêu: Nhận xét bước đầu về kết quả trắc nghiệm Rorschach ở bệnh nhân tâm thần phân liệt. Phân tích so sách kết quả trắc nghiệm Rorschach của nhóm bệnh nhân tâm thần phân liệt với kết quả của nhóm học viên quân y.....

    pdf7p butmauluc 31-08-2013 22 7   Download

  • Bài viết "Một số nhận xét về kết quả TEST RORSCHACH trên bệnh nhân tâm thần phân liệt" trình bày về một số nhận xét về kết quả TEST trên bệnh nhân tâm thần phân liệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

    pdf7p thuytct36 25-02-2016 10 2   Download

  • Peter Watts is a Canadian science fiction author and marine-mammal biologist. His first novel Starfish (2000) introduced Lenie Clarke, a deepocean power-station worker physically altered for underwater living and the main character in the sequels: Maelstrom (2001), Behemoth: ß-Max (2004) and Behemoth: Seppuku (2005). The last two volumes comprise one novel, published split into for commercial considerations. Starfish, Maelstrom and Behemoth comprise a trilogy usually referred to as "Rifters" after the modified humans designed to work in deep-ocean environments....

    pdf266p hotmoingay7 23-01-2013 14 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản