Sql stored

Xem 1-20 trên 457 kết quả Sql stored
 • Contents 1 Databasics 2 Retrieval: Basic SELECTion 3 Reshaping Results 4 Aggregating Results 5 Joins 6 Set Queries: UNION, INTERSECT, and EXCEPT 7 Subqueries 8 Modifying Data 9 Creating, Deleting, and Altering Tables 10 Views 11 Transactions 12 Database Privileges 13 Introduction to Cursors, Embedded SQL, Stored Procedures, and Triggers Index 9202 – Xếp hạng Ebook

  pdf266p bongbong_hong 20-12-2012 30 6   Download

 • Hàm do người dùng định nghĩUser Defined Function) Đối với người lập trình (lập trình a ( cơ sở dữ liệu cũng không phải là ngoại lệ) thì công việc viết các thủ tục. hàm là rất cần thiết. Các thủ tục nội tại (stored procedure) và các hàm của người dùng (UDFs) được lưu trong các database trên server.

  pdf5p hoangnhan123 12-10-2009 963 198   Download

 • LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng LINQ, cũng như cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. LINQ to SQL hỗ trợ đầy đủ transaction, view và các stored procedure (SP). Nó cũng cung cấp một cách dễ dàng để thêm khả năng kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và các quy...

  pdf103p harry77 26-01-2011 333 157   Download

 • Tham khảo bài viết 'stored procedure và t-sql nâng cao', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p thanhtung_hk 05-11-2010 320 114   Download

 • I- Khái niệm : Là một chương trình con được xây dựng bởi những phát biểu của T-SQL Có tham số Input và Output Được lưu trữ trong CSDL với 1 tên phân biệt. Cho phép gọi thực hiện từ các ngôn ngữ lập trình khác. Stored Procedure thường dùng thực hiện truy vấn hay cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của người dùng.

  pdf28p nhocs200508 25-03-2011 286 104   Download

 • Store procedure (SP) là một tập các câu lệnh SQL (chương trình) được biên dịch và lưu trữ sẵn trên SQL Server. SP cho phép: - Chứa nhiều câu lệnh, có thể gọi các SP khác - Nhận các tham số đầu vào, đầu ra - Trả về trạng thái thực hiện (thành công hay thất bại) và nguyên nhân. Một số loại SP - System stored procedure: SP hệ thống, có tên bắt đầu bằng sp - User defined stored procedure: SP do người dùng định nghĩa...

  ppt32p lehieu_kitty 26-04-2012 251 84   Download

 • Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ứng dụng của một loại stored procedure đặc biệt gọi là Triggers và dùng Views để thể hiện data trong một hay nhiều table như thế nào. Trigger là một loại stored procedure đặc biệt được execute (thực thi) một cách tự động khi có một data modification event xảy ra như Update, Insert hay Delete. Trigger được dùng để đảm bảo Data Integrity hay thực hiện các business rules nào đó. ...

  pdf5p thanhtung_hk 05-11-2010 237 75   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu - Giáo trình tự học SQL server.

  ppt39p vantinh12a8 17-09-2011 167 73   Download

 • Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách import và export data trong SQL Server. Sau đó sẽ bàn qua các loại Stored Procedure và Cursor. Sử dụng bcp và BULK INSERT để import data. bcp là một command prompt dùng để import hay export data từ một data file (Text file hay Excel File) vào SQL Server hay ngược lại. Thường khi muốn chuyển một số lượng lớn data từ một database system khác như Oracle, DB2...sang SQL Server trước hết ta sẽ export data ra một text file sau đó import vào SQL Server dùng bcp...

  pdf5p thanhtung_hk 05-11-2010 590 71   Download

 • As a consultant, the process of designing and developing technology-based solutions is one that you get to know intimately, thanks to iteration. Having been involved in a dozen or more projects in the past few years, I came to realize that a common component exists at the center of every one of those solutions. That component is the data storage system.

  pdf753p mylinh 11-08-2009 167 69   Download

 • What Can SQL do? Execute queries against a database ;Retrieve data from a database ;Insert records in a database ;Updata records in a database ;Delete records in a database ;Create new databases ;Create new tables in database ;Create stored procedures in a database ;Create views in a database ;Set permissions on tables, procedures, and views

  ppt30p meduccuong123 17-05-2010 162 62   Download

 • Tên của các đối tượng đều được gọi là định danh. Trong SQL Server, có các định danh như Server, Databases, object of Database as Table, View, Index, Constraint,… Qui tắc định danh Tối đa 128 ký tự. Bắt đầu là một ký tự từ A_Z Bắt đầu là một ký hiệu @, # sẽ có một ý nghĩa khác. Những định danh nào có dấu khoảng trắng ở giữa thì phải kẹp trong dấu [] hoặc “ “ Đặt định danh sao cho ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa, phân biệt giữa các đối tượng với nhau, không trùng...

  pdf30p okinrino1 16-07-2012 201 58   Download

 • Introduction to Oracle9i: SQL consists of two modules, SQL1 and Extended Data Retrieval with SQL. SQL1 covers creating database structures and storing, retrieving, and manipulating data in a relational database. Extended Data Retrieval with SQL covers advanced SELECT statements, Oracle SQL, and iSQL*Plus Reporting. For people who have worked with other relational databases and have knowledge of SQL, another course, called Introduction to Oracle9i for Experienced SQL Users is offered. This course covers the SQL statements that are not part of ANSI SQL but are specific to Oracle.

  pdf442p daokim 03-08-2009 128 48   Download

 • Executing SQL Server Stored Procedures In Chapter 4, you saw how to create and execute SQL Server stored procedures using TSQL. You execute a stored procedure using the T-SQL EXECUTE statement.

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 138 47   Download

 • Khái niệm Thủtục thường trúlà một đối tượng xây dựng bởi những phát biểu của SQL server và T-SQL Thủtục thường trú được lưu trữ như một phần của cơ sở dữ liệu. Cấu trúc như là văn bản Text, mỗi khi thực hiện chỉ cần gọi tương tự như thủ tục hoặc hàm trong các ngôn ngữlập trình

  pdf87p tacthienlk 18-10-2011 132 47   Download

 • SQL*Plus is an environment in which you can Execute SQL statements to retrieve, modify, add, and remove data from database tables. Format, perform calculations on, store, and print query results in the form of reports. Issue SQL statements to create, alter, and remove database tables. Create anonymous blocks, subprograms, database triggers using procedural language extension, PL/SQL. SQL*Plus has a variety of commands you need to use to execute subprograms, pass values in and out of PL/SQL blocks, and debug your code.

  pdf50p duypha 12-08-2009 193 45   Download

 • [ Team LiB ] Recip 6.4 Using ADO.NET and SQL Server DBMS Transactions Together Problem You need to use a DBMS transaction within a SQL Server stored procedure from an ADO.NET transaction with the SQL Server .NET data provider.

  pdf5p luvpro 04-08-2010 121 40   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 9.8 Debugging a SQL Server Stored Procedure Problem Given an application that uses a SQL Server stored procedure that is causing errors, you need to debug the stored procedure. Solution Use Visual Studio .NET to debug SQL Server stored procedures

  pdf3p luvpro 04-08-2010 174 40   Download

 • Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure (LINQ to SQL phần 7) Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 6 phần đầu tiên của loạt bài này: -Sử dụng LINQ to SQL (phần 1)...

  pdf18p huynhphongus 07-12-2011 122 40   Download

 • Data, data, data! Data is where it’s at as far as computers go, whether processing millions of calculations or keeping a record of your Aunt Maude’s birthday. When it comes to storing data, the database is the king. In almost eight years of professional programming, every single project I’ve worked on has involved databases somewhere along the line—that’s how essential they are to most business applications and projects. Admittedly, some areas, such as computer games, don’t make the same use of databases.

  pdf522p dieutan 17-05-2010 127 37   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản