Sql users

Xem 1-20 trên 225 kết quả Sql users
 • Written by a team of expert SQL users, this comprehensive resource approaches performance tuning from a new perspective by showing you a methodical scientific approach to diagnose performance problems. The book first walks you through how to discover bottlenecks when something is wrong and you’ll then learn how to identify and remove the problems that are causing poor performance. You’ll discover preventive measures you can take to try to avoid a performance problem entirely and you’ll learn how to achieve better performance....

  pdf579p stingdau_123 19-01-2013 25 3   Download

 • Introduction to Oracle9i: SQL consists of two modules, SQL1 and Extended Data Retrieval with SQL. SQL1 covers creating database structures and storing, retrieving, and manipulating data in a relational database. Extended Data Retrieval with SQL covers advanced SELECT statements, Oracle SQL, and iSQL*Plus Reporting. For people who have worked with other relational databases and have knowledge of SQL, another course, called Introduction to Oracle9i for Experienced SQL Users is offered. This course covers the SQL statements that are not part of ANSI SQL but are specific to Oracle.

  pdf442p daokim 03-08-2009 128 48   Download

 • This Guide addresses business and technical professionals who have a basic understanding of the SQL database language. If you do not have any familiarity with this database tool, you should refer to the Oracle8i SQL Reference. If you plan to use the PL/SQL database language in conjunction with SQL*Plus, refer to the PL/SQL User’s Guide and Reference for information on using PL/SQL. Refer to the following tables for a list of topics covered by this Guide, a description of each topic, and the number of the chapter that covers the topic....

  pdf374p kieuoanh 12-08-2009 158 46   Download

 • PL/SQL, Oracle's procedural extension of SQL, is an advanced fourth-generation programming language (4GL). It offers software-engineering features such as data encapsulation, overloading, collection types, exceptions, and information hiding. PL/SQL also supports rapid prototyping and development through tight integration with SQL and the Oracle database. Anyone developing PL/SQL-based applications for Oracle should read this book. This book is intended for programmers, systems analysts, project managers, database administrators, and others who need to automate database operations.

  pdf492p rosesdalat2803 04-08-2009 102 18   Download

 • Tuyên bố trường hợp ngoại lệ Trường hợp ngoại lệ có thể chỉ được khai báo trong phần khai báo của một khối PL / SQL, Tiểu chương, hoặc gói. Bạn khai báo là một ngoại lệ bằng cách giới thiệu tên của nó, theo sau bởi các EXCEPTION từ khóa. Trong ví dụ sau đây, bạn khai báo một trường hợp ngoại lệ có tên là past_due: DECLARE EXCEPTION past_due;

  pdf60p lovecafe3 13-09-2011 27 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pl/sql user's guide and reference 10g release phần 1', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p lovecafe4 09-10-2011 30 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pl/sql user's guide and reference 10g release phần 2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf52p lovecafe4 09-10-2011 37 7   Download

 • PL / SQL hỗ trợ nhân vật hai bộ gọi là bộ ký tự cơ sở dữ liệu, được sử dụng cho các định danh và mã nguồn, và nhân vật thiết lập quốc gia, được sử dụng cho dữ liệu NLS. NCHAR nhân vật kiểu dữ liệu và lưu trữ NVARCHAR2, cho phép bạn xử lý dữ liệu nhân vật duy nhất-byte và đa-byte và chuyển đổi giữa các bộ ký tự.

  pdf64p lovecafe3 13-09-2011 34 6   Download

 • Xác định ngoại lệ người sử dụng PL / SQL cho phép bạn xác định trường hợp ngoại lệ của riêng bạn. Không giống như trường hợp ngoại lệ được xác định trước, trường hợp ngoại lệ do người dùng định nghĩa phải được khai báo và phải được nâng lên một cách rõ ràng bởi báo cáo GÂY.

  pdf63p lovecafe3 13-09-2011 40 6   Download

 • Ngoại lệ và khai báo biến tương tự. Nhưng hãy nhớ, một ngoại lệ là một điều kiện lỗi, không phải là một mục dữ liệu. Không giống như các biến, các trường hợp ngoại lệ có thể không xuất hiện trong báo cáo chuyển nhượng hoặc các câu lệnh SQL. Tuy nhiên, các quy định phạm vi áp dụng đối với các biến và các ngoại lệ.

  pdf60p lovecafe3 13-09-2011 29 6   Download

 • Cách sử dụng cần chú ý Các nhân vật và ngày literals trong danh sách GIÁ TRỊ phải được bao bọc bởi dấu ngoặc đơn ('). Chữ số không được bao bọc bởi dấu ngoặc kép. SQL con trỏ ngầm và các thuộc tính NOTFOUND% con trỏ,% FOUND, ROWCOUNT%, và ISOpen% cho phép bạn truy cập thông tin hữu ích về việc thực hiện của một câu lệnh INSERT.

  pdf76p lovecafe3 13-09-2011 30 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pl/sql user's guide and reference 10g release phần 3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p lovecafe4 09-10-2011 29 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pl/sql user's guide and reference 10g release phần 4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p lovecafe4 09-10-2011 32 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pl/sql user's guide and reference 10g release phần 7', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf49p lovecafe4 09-10-2011 25 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pl/sql user's guide and reference 10g release phần 9', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p lovecafe4 09-10-2011 23 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pl/sql user's guide and reference 10g release phần 10', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p lovecafe4 09-10-2011 26 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pl/sql user's guide and reference 10g release phần 5', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf49p lovecafe4 09-10-2011 36 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pl/sql user's guide and reference 10g release phần 8', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf52p lovecafe4 09-10-2011 26 4   Download

 • SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

  pdf61p trannhu 05-08-2009 2172 823   Download

 • SQL Server 2005 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) s ử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine v à các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

  pdf101p thien_emt 24-12-2010 1069 516   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản