Sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

Xem 1-19 trên 19 kết quả Sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
 • Chỉ thị 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

  doc3p kevintu 14-08-2009 533 33   Download

 • Quyết định 192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân

  doc14p sontinh 18-08-2009 202 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 85/1999/tt-btc về việc thực hiện quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lawdt11 02-12-2009 107 9   Download

 • Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân...

  doc15p dattamnguyen 20-02-2011 143 17   Download

 • Nghiên cứu này thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn về tài chính công cấp cơ sở và sự đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở. Sau khi phân tích khái niệm, cấu trúc và vai trò của tài chính công cấp cơ sở, nghiên cứu thảo luận bản chất, đặc điểm của các khoản đóng góp của dân trong tài chính công cấp cơ sở.

  pdf9p leon_1 05-08-2013 41 6   Download

 • Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p lawdt4 02-12-2009 61 3   Download

 • Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf12p lawdn5 31-10-2009 82 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2007/QĐ-UBND NGÀY 07/3/2007 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HUY ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HÀNG NĂM CỦA NHÂN DÂN ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf3p caucathadieu 27-04-2010 94 3   Download

 • Nghị định 24/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn

  doc8p quynhtrang 19-08-2009 65 2   Download

 • Trong xã hội hiện đại ngày nay, một trong những vấn đề mà các ngân hàng quan tâm là làm thế nào để mọi người dân biết đến ngân hàng và sử dụng các dịch vụ do ngân hàng cung cấp để phục vụ chính cuộc sống của họ và cũng để góp phần phát triển làm thay đổi bộ mặt kinh tế của đất nước. Một trong những biện pháp tiếp cận khu vực dân cư và kết nối họ với ngân hàng là phát triển tài khoản cá nhân để tạo ra những dịch vụđơn giản, tiện lợi cho...

  doc73p nhaquantritaiba 14-06-2011 181 107   Download

 • Thông tư số 85/1999/TT-BTC về việc thực hiện Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p lawktkt6 29-10-2009 81 21   Download

 • Nghị định số 24/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawktkt6 29-10-2009 127 17   Download

 • Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con ngƣời để tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Trong nền kinh tế thị trƣờng, lao động có năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, là nhân tố góp phần quyết định sự phát triển của đất nƣớc.

  pdf77p buoi_chieu 24-04-2013 35 11   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố góp phần quyết định sự phát triển của đất nước.Do vậy, việc sử dụng lao động hợp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh chính là tiết kiệm lao động sống, góp phần hạ giá thàng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và cải thiện đời sống cho nhân dân.

  pdf90p thainhatquynh 06-07-2009 1412 676   Download

 • góp phần cụ thể hoá nguyên tắc hiến định của hiến pháp trong LHS về sự bình đẳng của mọi công dân trc PL - phù hợp với tư tưởng plí tiến bộ của nhân loại về sự bình đẳng của tất cả mọi ng trc PL 3- Nguyên tắc công minh ND: mọi hvi phạm tội phải đc phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng PL ( khoản 1- điều 3) Công minh tức là hình phạt, các bp tư pháp và các chế định pháp lí hsự khác đc......

  doc52p hoangdung 15-03-2009 1695 376   Download

 • Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Trong nền kinh tế thị trường, lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố góp phần quyết định sự phát triển của đất nước.

  doc90p elirabetter 30-09-2009 373 291   Download

 • Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải,vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Trong nền kinh tế thị trường,lao động có năng xuất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố góp phần quyết định sự phát triển của đất nước.

  doc79p duckute69 01-07-2013 121 36   Download

 • Lời mở đầu Việc huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, hoạt động của các tổ chức tín dụng đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút lượng vốn lớn để cho các doanh nghiệp vay, thực hiện tái đầu tư thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đây chính là hoạt động truyền thống, chủ yếu của Ngân hàng.

  pdf34p ttcao10 28-08-2011 28 5   Download

 • Trong các chế độ tư hữu đa số trí thức là những người lao động bị áp bức, bóc lột. Khi được sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, trí thức trở thành người làm chủ xã hội và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. ở Việt Nam, trí thức đã có nhiều đóng góp trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại bộ phận được đào tạo trong chế độ mới. Họ xuất thân chủ yếu từ nông dân, công...

  pdf23p cnkbmt9 25-10-2011 33 9   Download

Đồng bộ tài khoản