intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự kế thừa thế hệ Việt Nam

Xem 1-20 trên 39 kết quả Sự kế thừa thế hệ Việt Nam
 • Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn nói về đoàn viên và thanh niên, trong đó Người viết: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng, rất cần thiết... Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Về sự kế thừa giữa các thế hệ ở Việt Nam hiện nay" đã được thực hiện.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 47 2   Download

 • Tiểu luận cuối kỳ: Vai trò của các giáo sĩ thừa sai Paris trong kế hoạch xâm lược và bình định Việt Nam của thực dân Pháp từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX trình bày về sự thành lập Hội thừa sai Paris, mối quan hệ giữa Hội thừa sai Paris với Nhà nước Pháp, các hoạt động của các giáo sĩ Thừa sai, vai trò của các giáo sĩ thừa trong kế hoạch xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp

  doc20p 301250368 01-08-2016 45 4   Download

 • Ứng xử nằm trong triết lý sống của mỗi cộng đồng người, là quan niệm sống, quan niệm lý giải cuộc sống, được coi là một dạng thức di sản văn hóa phi vật thể đã được người Việt trao truyền qua nhiều thế hệ.

  pdf5p cumeo4000 05-08-2018 17 0   Download

 • TRƯƠNG BÉ-Sự sống-sơn mài Mỹ thuật Việt Nam đã kế thừa và phát huy được tinh hoa nghệ thuật truyền thống hàng ngàn năm của ông cha để xây dựng một nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam rất đáng tự hào. Năm 1925 trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập, là nhân tố quan trọng cho sự hình thành và phát triển của nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, các thế hệ họa sĩ và nhà điêu khắc như những chiến sĩ đem hết...

  pdf7p hatmitxinhtuoi 04-02-2010 711 203   Download

 • Sau hơn 10 năm chính thức hoạt động, Tổ chức Thương mại Thế giới đã có những đóng góp bước đầu vào sự phát triển của nền thương mại thế giới và từng bước tỏ rõ sự thích ứng với vai trò của một cơ quan điều tiết mậu dịch quốc tế. Đạt được như vậy một phần cũng vì Tổ chức Thương mại Thế giới đã kế thừa và phát huy các thành quả mà các tổ chức tiền thân của nó là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại đã tạo được. Do đó, để hiểu sâu hơn về Tổ chức Thương...

  doc19p nguyenhai-lph 07-08-2011 401 131   Download

 • Lịch sử phát triển hàng triệu năm của loài người đã được đánh dấu bằng vô số những thành quả trong đó có tập hợp các mối quan hệ được hình thành trong xã hội. Tính văn minh của loài người thể hiện ở việc phát triển cộng đồng từ các mối quan hệ từ thấp đến cao. Có thể nói gia đình là đơn vị tổ chức cơ bản nhất của xã hội. Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ...

  doc21p vanchieu32 01-10-2012 308 64   Download

 • LờI NóI đầU Pháp luật dân sự Việt Nam là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - x• hội của đất nước. Kế thừa và phát triển pháp luật dân sự Việt Nam từ trước đến nay, cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992, Bộ luật dân sự có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật nước nhà, tạo cơ sở pháp lý nhằm tiếp tục giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy dân chủ, bảo đảm công bằng x• hội,...

  pdf171p abcdef_44 31-10-2011 157 58   Download

 • Giáo dục khoa cử thời Mạc trong lịch sử Việt Nam phản ánh hệ thống trường học và chế độ khoa cử nước Đại Việt từ năm 1527 đến năm 1592 trong vùng nhà Mạc kiểm soát. Hệ thống trường học Thừa kế nền giáo dục từ thời Lê sơ, nhà Mạc vẫn dùng Nho giáo làm tư tưởng chính thống trong việc thể chế hoá các chính sách cai trị và xây dựng bộ máy triều đình. Quốc Tử Giám và nhà Thái học vẫn là trung tâm giáo dục lớn nhất cả nước...

  pdf5p lulu10 19-07-2011 106 23   Download

 • Luận án tiến sĩ Luật học với đề tài "Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài" là công trình ở Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về đề tài này, trên cơ sở tham khảo, kế thừa kết quả nghiên cứu đã có đ ng thời thể hiện kết quả nghiên cứu và những quan điểm, lập luận mới về các nội dung nghiên cứu.

  pdf12p hannguyetti 09-04-2017 80 8   Download

 • Chương trình phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế là một chương trình tổng hợp được chính phủ Việt nam và Phần Lan đồng tài trợ. Chương trình tập trung vào 3 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế là huyện Hương Thùy, Hương Trà và Phong Điền. Mục tiêu tổng thể của chương trình là "Nâng cao sự tăng trưởng theo hướng hỗ trợ người nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế" bằng cách "tăng hiệu suất và tác động đối với đói nghèo của hệ thống sinh kế, hạ tầng và hành chính hiện nay". Báo cáo này mô tả các...

  pdf62p ngoclanh 10-06-2009 369 75   Download

 • .Trong tiến trình lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam , các triều đại ở thế X đến thế kỷ XIX đã xây dựng bộ máy Nhà nước và pháp luật, củng cố nền độc lập, củng cố địa vị của giai cấp thống trị. Pháp luật phong kiến Viêt nam mang đậm ảnh hưởng của đạo nho lễ nghi và pháp luật là yếu tố cơ bản là yếu tố kết dính các yếu tố khác của nền quân chủ bao gồm quan hệ vua - tôi, vua quan - dân chúng, cơ cấu bộ máy nhà nước...

  pdf12p cugiai1311 01-11-2012 174 38   Download

 • Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng, đã quy định "Nhà nước quản lý xã hội theo pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa". Trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật hình sự có vị trí rất quan trọng

  doc60p mtferwic 04-09-2012 153 22   Download

 • Luận án có các mục tiêu cụ thể như sau: Nghiên cứu và khái quát về ý định mua và hành vi mua của người tiêu dùng, từ đó xây dựng mô hình một số nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng đối với hàng hóa lâu bền có giá trị cao. Sử dụng mô hình lý thuyết đã có, kế thừa để xác định các nhân tố ảnh hưởng, từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu với tính chất tác động và đo lường mức độ tác động của một số nhân tố ảnh hưởng tới ý định mua của người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng hóa lâu bền có giá trị cao đối với mặt hàng cụ thể là ô tô gia đình.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 17 1   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, là két quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

  doc7p hoangquy1980 05-09-2011 2371 197   Download

 • Đại hội IX của Đảng khẳng định "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta

  doc7p xuantrach 20-03-2010 239 91   Download

 • Lịch sử Maya Các Maya có lẽ là nổi tiếng nhất của nền văn minh cổ điển của Trung Mỹ. Có nguồn gốc ở Yucatan khoảng 2600 TCN, họ đã tăng đến nổi lên khoảng 250 AD ngày nay là phía nam Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador phía Tây, phía bắc và Belize. Xây dựng trên những phát minh được thừa kế và ý tưởng của nền văn minh trước đó như Olmec, các Mayans phát triển thiên văn học, các hệ thống calendrical và viết chữ tượng hình. ...

  pdf16p kyniem_1212 03-09-2010 186 89   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây...

  doc71p pinkcloud138 05-03-2011 283 88   Download

 • Văn hóa Sa Huỳnh (khoảng 1000 năm TCN- cuối thế kỷ thứ 2) ở miền Trung cùng với văn hóa Đông Sơn ở phía Bắc và văn hóa Óc Eo ở phía Nam đã tạo thành “tam giác văn hóa” của Việt Nam. Và hiện nay các chuyên gia đều thừa nhận rằng, sự ra đời của nhà nước Chăm Pa chính là kết quả từ sự kế tục văn hóa Sa Huỳnh.

  doc26p kenran 01-03-2013 418 66   Download

 • Phụ nữ chiếm trên 50% dân số và lao động xã hội, là lực lượng to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của nước ta. Họ với tư cách là người mẹ sinh thành nuôi dưỡng cho đất nước các thế hệ công dân tiếp nối thực hiện sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Ngoài ra phụ nữ Việt Nam còn tham gia tích cực vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Phụ nữ Việt Nam có truyền thống vẻ vang, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nêu...

  pdf90p dellvietnam 24-08-2012 170 55   Download

 • Có thể nói rằng, hệ thống thông tin Y tế tại Việt Nam mới bắt đầu nhập cuộc cùng với sự phát triển hệ thống thông tin Y tế thế giới. Với sự ra đời muộn màng này, hệ thống thông tin Y tế ở nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức và đồng thời cũng có nhiều triển vọng. Thuận lợi và triển vọng lớn của hệ thống thông tin Y tế nước ta là việc rút kinh nghiệm và kế thừa các thành tựu của các nước đi trước trong kỹ thuật ứng dụng hệ thống thông tin Y tế. Để giải...

  doc56p phuongpro_90 24-08-2011 140 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sự kế thừa thế hệ Việt Nam
p_strCode=sukethuathehevietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2