intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự nghiệp đổi mới toàn diện

Xem 1-20 trên 640 kết quả Sự nghiệp đổi mới toàn diện
 • Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản tài liệu Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa của TS. Nguyễn Danh Tiên.

  pdf164p visasuke2711 02-05-2019 38 0   Download

 • Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã nêu rõ quan điểm “Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu”.

  pdf4p kequaidan4 04-05-2020 8 0   Download

 • Nội dung bài viết là những nhận định bước đầu của các tác giả về sự phát triển của nền sử học Việt nam trong thời kỳ đổi mới. Những chuyển biến của nền sử học Việt Nam trên phương diện lý luận, phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận; làm rõ những thành tựu nổi bật của sử học Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

  pdf9p chauchaungayxua 15-10-2019 10 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm sáng tỏ sự lãnh đạo của ĐCSVN đối với hoạt động ĐNND từ năm 1991 đến năm 2010, trên cơ sở đó đánh giá toàn diện hoạt động này và rút ra một số bài học kinh nghiệm phục vụ cho sự nghiệp đổi mới.

  pdf55p truongtien_05 28-03-2018 18 4   Download

 • Tạp chí với các bài viết: hệ sinh thái khởi nghiệp khuyến khích tư nhân tham gia vào quỹ khởi nghiệp; Techfest 2018 tìm được đội chiến thắng thiết kế nhận diện thương hiệu; chuỗi sự kiện chia sẻ kinh nghiệm quốc tế phát triển mạng lưới đầu tư thiên thần cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng và thực hiện các chương trình hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; WeFit mô hình hỗ trợ tập luyện nâng cao sức khỏe cộng đồng; Blockchain cải thiện quản lý dữ liệu ở khu vực hành chính công (tiếp theo và hết); 5 công nghệ tiềm năng thay đổi vĩnh viễn thương mại toàn...

  pdf25p cuongcuncon 27-08-2019 15 2   Download

 • Bài viết tập trung trao đổi về các biện pháp để hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa trường Đại học Sư phạm Huế với các sở Giáo dục & Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng các khóa bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, chuẩn nghề nghiệp.

  pdf9p danhvi95 05-12-2018 36 1   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang đặt ra với toàn nhân loại rất nhiều vấn đề, lĩnh vực cần thay đổi để thích ứng. Chủ trương đổi mới toàn diện về giáo dục và đào tạo đã và đang được đặc biệt quan tâm. Xu thế phát triển về công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong và ngoài nước luôn luôn đòi hỏi sự tiến bộ, cập nhật thay đổi không ngừng.

  pdf10p vigustavia2711 19-12-2019 16 0   Download

 • Một công viên khoa học, nơi diễn ra sự tương tác mạnh mẽ giữa các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, các doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khác dưới sự bảo trợ của chính quyền trung ương và địa phương, hoàn toàn phù hợp với bản chất của một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

  pdf9p vivientiane2711 30-06-2020 11 0   Download

 • "Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 32/2019" trình bày Bộ Chính trị lần đầu ban hành Nghị quyết về thu hút vốn FDI; Hà Nội sắp tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo 2019; Khởi nghiệp toàn cầu mạo hiểm nhưng đầy tiềm năng; Trung Quốc sử dụng crowdfunding làm công cụ huy động vốn cho các doanh nghiệp nhỏ...

  pdf28p quenchua10 19-01-2021 2 0   Download

 • Phép biện chứng duy vật là phương pháp triết học duy vật biện chứng và các khoa học nói chung. Theo Ph.Ănghen:"Phép biện chứng là phương pháp màđiều căn bản là nó xem xét những sự vật và nhữn phản ánh của chúng trong tư tưởng, trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của chúng, trong sự ràng buộc, sự vận động, sự phát sinh và sự tiêu vong của chúng". Là cơ sở của nhận thức lý luận tự giác, phép biện chứng duy vật là phương pháp dùng để nghiên cứu toàn diện và sâu sắc những...

  pdf8p thiepmoi123 20-06-2013 1427 217   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15-12-1986 đến ngày 18-12-1986) đã quyết định tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và các ấp ủy đảng có tài liệu học tập, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X)....

  pdf857p muathu102 20-03-2013 566 189   Download

 • Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo trong hơn 15 năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt. Bước vào thế kỷ XXI, trước những yêu cầu to lớn của đất nước cũng như những đòi hỏi, những xu hướng phát triển tất yếu của thời đại như toàn cầu hoá, phát triển mạng thông tin toàn cầu, phát triển các ngành khoa học mũi nhọn điện tư í- tin học, tiến tới hình thành một nền kinh tế tri thức...thì mỗi ngành, mỗi lĩnh vực hoạt động...

  doc7p aminh_153 15-12-2010 1591 182   Download

 • Cùng với khoa học – công nghệ, vốn đầu tư, nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định đến sự thành công của sự nghiệp đổi mới toàn diện kinh tế – xã hội ở nước ta. Giáo dục - đào tạo là cơ sở phát triển nguồn nhân lực, là con đường cơ bản để phát huy nguồn lực con người. Nền giáo dục Việt Nam bước vào thế kỷ XXI với những triển vọng tốt đẹp, ngày càng đáp ứng lòng mong mỏi của mọi tầng lớp nhân dân, tiếp tục đào tạo thế hệ con người Việt...

  pdf4p sangsd009 14-01-2012 508 84   Download

 • Như chúng ta biết, Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện trong đó có đổi mới tư duy lý luận, đề ra nhiệm vụ khắc phục sự chậm trễ của khoa học xã hội trong đó có triết học. Qua hơn 5 năm thực hiện đổi mới chúng ta đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng, trong đó có đổi mới tư duy lý luận. Tuy nhiên chiều sâu và tầm cỡ của công cuộc đổi mới cũng như tính khó khăn, phức tạp của những vấn đề...

  pdf7p phuonghoangnho 22-04-2010 253 76   Download

 • Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được đánh giá là bước đột phá mới trên lộ trình đổi mới toàn diện, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp. Mời các bạn cùng tìm hiểu những đổi của nghị định này qua bài viết sau.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 136 21   Download

 • Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người là nội dung quan trọng, luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập tới trong nhiều kỳ đại hội, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, với phương châm đổi mới xuất phát từ con người và vì con người, con người vừa là chủ thể vừa là sản phẩm vừa là mục tiêu của sự nghiệp đổi mới.

  pdf9p sieunhansoibac7 25-04-2018 65 8   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu trình bày về 3 chương cong lại gồm: Chân lý là cái gì có lợi cho dân, thắng lợi của cách mạng tháng tám hiện thực hóa sáng tạo Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh người khởi xướng sự nghiệp đổi mới... Tài liệu cho thấy sự sáng tạo của Hồ Chí Minh là toàn 6 diện và sâu sắc, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; sáng tạo những nội dung lớn như: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện cầm quyền, sáng tạo về văn hóa, v.v..

  pdf190p hanh_tv16 01-02-2019 22 1   Download

 • Tư tưởng triết học và sự nghiệp giáo dục đồ sộ của John Dewey đã bao trùm đời sống trí thức Mỹ, ảnh hưởng to lớn làm thay đổi nền giáo dục Mỹ suốt thế kỉ XX. Lí thuyết về kinh nghiệm (trong triết lí giáo dục) phải được hiện thực hóa thông qua thực nghiệm và hòa hợp với thực tiễn.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 4 0   Download

 • Nội dung giáo dục toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở những khía cạnh cơ bản sau: Thứ nhất, giáo dục chính trị tư tưởng là hoạt động quan trọng, quyết định sự thành công của cách mạng xuyên suốt mọi giai đoạn lịch sử; Thứ hai, giáo dục đạo đức cách mạng là nền tảng của chiến lược giáo dục toàn diện; Thứ ba, giáo dục văn hóa, trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng;...

  pdf7p vimanoban2711 06-04-2021 0 0   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, toàn bộ đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nước tạo thành một nguồn lực lớn phục vụ cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Đội ngũ công chức hành chính nhà nước có một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc qảu lý và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ xã hội và bảo đảm nền hành chính quốc gia hoạt động liên tục. Chúng ta tiến hành đổi mới toàn diện...

  pdf49p nhattruong 16-07-2009 1619 757   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sự nghiệp đổi mới toàn diện
p_strCode=sunghiepdoimoitoandien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2