intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam

Xem 1-20 trên 34 kết quả Tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam
 • Bằng phân tích năng suất lao động dựa trên tiếp cận phân tích tăng trưởng - chia sẻ với dữ liệu từ Tổng cục Thống kê và Ngân hàng thế giới, nhóm tác giả cho thấy chất lượng tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam hiệu ứng tăng trưởng nội ngành đóng một vai trò quan trọng. Tuy vậy, những năm gần đây, chất lượng tăng trưởng năng suất lao động thấp và đề xuất các khuyến nghị cải thiện bằng cách tăng cường độ sâu vốn và công nghệ.

  pdf10p hulk1234 01-06-2018 66 5   Download

 • Có nhiều nhân tố quyết định đến quá trình tăng năng suất lao động xã hội, trong đó có vai trò quyết định của trình độ khoa học công nghệ. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 xác định: “Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao năng suất lao động, tốc độ phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

  pdf5p kequaidan4 04-05-2020 36 3   Download

 • “Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất” là chủ đề của báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2018 đã được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố vào tháng 5/2018. Chủ đề xuyên suốt của báo cáo năm nay liên quan tới vấn đề năng suất lao động của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế với quan điểm cho rằng cần phải hiểu rõ hơn thị trường lao động để lý giải chất lượng nguồn nhân lực và tiến trình năng suất tại Việt Nam.

  pdf5p nutifooddau 18-01-2019 37 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm phân tích và đánh giá thực trạng quá trình dịch chuyển cơ cấu lao động tại Việt Nam, giai đoạn 1995-2014. Đánh giá đóng góp của chuyển dịch cơ cấu lao động lên tăng trưởng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1995-2014.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 2 0   Download

 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt, cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động (NSLĐ) là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của từng doanh nghiệp; là vấn đề sống còn đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Trong thời gian qua, NSLĐ của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, nhưng về cơ bản vẫn chưa cao so với các nước trong khu vực.

  pdf4p camtucau99 09-11-2019 21 1   Download

 • Luận án đưa ra được khung lý thuyết cơ bản để phân tích ảnh hưởng của phân bổ sai nguồn lực và quá trình tái phân bổ nguồn lực đến việc thay đổi suất nhân tố tổng hợp; đánh giá thực trạng mức phân bổ sai nguồn lực và quá trình tái phân bổ nguồn lực làm thay đổi năng suất tổng hợp của toàn bộ ngành chế biến, chế tạo Việt Nam cũng như theo các ngành công nghiệp riêng biệt, trình độ công nghệ, loại hình doanh nghiệp và quy mô lao động trong giai đoạn 2000-2015.

  pdf0p cothumenhmong6 17-07-2020 13 1   Download

 • Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, lĩnh vực này cũng chịu những ảnh hưởng không nhỏ, nhất là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta cũng đã xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia

  pdf3p vihitachi2711 03-05-2019 24 0   Download

 • Các nước đang phát triển có đặc điểm chung về kinh tế, đó là mức sống thấp, tỷ lệ tích lũy thấp, trình độ kỹ thuật sản xuất thấp và năng suất lao động thấp. Những đặc điểm này tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn, tưởng như khó thoát ra được. Trong quá trình tìm kiếm con đường phát triển, có những nước tiếp tục rơi vào trì trệ, phát triển thụt lùi, xã hội rối ren, như một số nước châu Phi hay Nam Á. Có những nước đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đưa đất nước thoát khỏi vòng luẩn quẩn, rút ngắn...

  doc34p vuvvvv 29-10-2010 775 234   Download

 • Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì công tác kế toán là công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt với nhau, không chỉ các doanh nghiệp tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động mà còn phải quan tâm tới công tác quản lý tài sản và nguồn vốn của mình. Quản lý kinh tế...

  pdf30p minhtam 15-07-2009 368 136   Download

 • Cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế của đất nước, nước ta đã đạt được những thành tựu thành quả to lớn: các ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao như công nghệ thông tin, chế tạo máy; ngành nông nghiệp từng bước máy móc hoá đã làm cho năng suất lao động cải thiện rõ rệt đưa nước ta xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, h

  pdf0p lumia_12 28-05-2013 79 16   Download

 • Hơn 25 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục và tương đối cao, đóng góp quan trọng vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua nghiên cứu bước đầu cho thấy, mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian qua được đóng góp bởi nhiều nhân tố, trong đó đáng chú ý là nhân tố lao động, vốn và tài nguyên thiên nhiên; các nhân tố như năng suất lao động, công nghệ và thể chế đóng góp còn hạn chế hoặc ở mức thấp.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 63 7   Download

 • Giảm nghèo ở nông thôn chủ yếu nhờ việc làm trong khu vực phi nông nghiệp –Việc làm phi nông nghiệp chủ yếu nhờ vào khả năng được đi học –Việc xây đường sá ở các tỉnh nghèo chưa chắc giúp tăng năng suất lao động nông nghiệp nhưng giúp tạo thêm việc làm phi nông nghiệp •Năng suất lao động nông nghiệp được cải thiện nhờ tăng quy mô canh tác và sử dụng công nghệ mới –Thiếu đầu tư cho nghiên cứu nông nghiệp, nhưng các cơ sở nghiên cứu hiện tại cũng hoạt động cầm chừng –Dịch vụ khuyến nông từ trên...

  pdf31p badaovl 20-05-2013 52 3   Download

 • Để thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; cần phải đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tiếp tục đổi mới tư duy và cải cách thể chế để tạo lập nền kinh tế thị trường đích thực, tạo sự bình đẳng cho các thành phần kinh tế; đầu tư cơ sở hạ tầng với sự tham gia của cả khu vực công và tư, tạo năng suất lao động mới, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững đạt các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đã đề ra.

  pdf11p sansan2 26-05-2018 46 2   Download

 • Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) được xem như một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Tại Việt Nam, ICT đã được quan tâm đầu tư phát triển, nhưng các đánh giá định lượng về tác động của ICT tới nền kinh tế còn rất hiếm. Bài báo này hệ thống hóa các đánh giá tác động của ICT tới nền kinh tế Việt Nam ở các khía cạnh vĩ mô, ngành, và doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ICT đã có tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam.

  pdf15p caygaocaolon1 13-11-2019 39 2   Download

 • Thực tế cho đến nay, việc phân tích tăng trưởng kinh tế với mục đích để tìm ra giải pháp cơ bản nhằm bứt tốc nền kinh tế nhanh, có chất lượng. Bài viết mong muốn thông qua phân tích tăng trưởng kinh tế với cách tiếp cận thiết thực, tìm ra những việc phải làm để bứt tốc phát triển kinh tế một cách có hiệu quả hơn, bền vững hơn.

  pdf9p viwisconsin2711 22-01-2021 5 0   Download

 • Tuy ngày nay Việt Nam đã vươn vai trở thành một đất nước giàu mạnh hơn. Nông thôn Việt nam đã đổi mới, đẩy nhanh công nghiệp hoá- hiện đại hoá, phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện sinh thái của từng vùng, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động, tạo việc làm thu hút nhiều lao động nông thôn, đưa nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đạt mức tiên tiến trong khu vực về trình độ công nghệ và thu nhập trên một đơn vị diện tích, tăng năng suất lao động, nâng...

  pdf29p kemoc5 29-05-2011 298 117   Download

 • CHƯƠNG I: TIỀN TỆ VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ. 1.1. Khái quát sự ra đời của tiền tệ Trong thời kỳ đầu của chế độ cộng sản nguyên thuỷ, với công cụ lao động thô sơ, cuộc sống của con người chủ yếu là tự cung tự cấp. Khi sản xuất phát triển, ý thức phân công lao động được hình thành, xã hội có người chuyên trồng lúa, một số người khác chuyên săn bắn, dệt vải, số khác là nhiệm vụ bảo vệ xã hội… Năng suất lao động tăng, sản phẩm làm...

  pdf194p thuonghuong0909 06-04-2013 157 52   Download

 • Nói một cách ngắn gọn, theo tôi, lạm phát ở Việt Nam là do yếu tố tiền tệ do chi tiêu công quá mức và phân bổ vốn thiên lệch ở khu vực thị trường (doanh nghiệp). Điều này có thể giải thích cụ thể như sau: Chúng ta biết rằng lạm phát là mức tăng giá chung của cả nền kinh tế. Nguyên nhân gây ra lạm phát có thể là từ bên ngoài (khách quan) hay những vấn đề nội tại của nền kinh tế (nguyên nhân chủ quan), nhưng căn nguyên của lạm phát chính là yếu tố tiền...

  doc4p utboy_2000 09-10-2011 105 29   Download

 • Cạnh tranh là xu hướng chung của mọi nền kinh tế, Nó ảnh hưởng tới tất cả lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp. Ngày nay, hầu hết các quốc gia đều thừa nhận trong mọi hoạt động đều phải cạnh tranh, coi cạnh tranh không những là môi trường là động lực của sự phát triển,thúc đẩy sản xuất kinh doanh,tăng năng suất lao động,tăng hiệu quả, mà còn là yếu tố quan trong làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế chính trị xã hội...

  pdf216p muathi2013 15-05-2013 66 25   Download

 • Kinh tế thị trường với sự tăng trưởng kinh tế Sản xuất vật chất là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Cái quyết định để chế độ xã hội này chiến thắng xã hội kia suy cho cùng là năng suất lao động. Vậy, kinh tế thị trường có thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế cao hơn so với kinh tế phi thị trường hay không?

  pdf10p bengoan369 07-12-2011 65 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam
p_strCode=tangtruongnangsuatlaodongtaivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2