intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính

Xem 1-20 trên 4946 kết quả Tạp chí Nghiên cứu Tài chính
 • Tổng mục lục 50 năm tạp chí nghiên cứu lịch sử (1954-2004) là sự kế thừa kết quả của các cuốn Tổng mục lục và sách dẫn các luận văn đã công bố trên Tập san Văn Sử Địa và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1973) được xuất bản vào năm 1976 và Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1994) được xuất bản vào năm 1995. Ngoài ra bổ sung, chỉnh lý danh mục các luận văn đã được công bố cho đến hết năm 2004. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu.

  pdf190p tramnamcodon_09 01-06-2016 177 29   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2019 trình bày nội dung chính sau: Hoàn thiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sự tham gia của người dân trong quản lý công, cần cụ thể hóa các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp du lịch, chế định về sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 32 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2019 trình bày nội dung chính sau: Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp trong chính thể cộng hòa hỗn hợp, bảo vệ quyền của chủ nợ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vướng mắc về hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vimadrid2711 13-12-2019 24 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 144/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng “đất ở không hình thành đơn vị ở”, hoàn thiện kiểm toán tuân thủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban Quản lý dự án cấp huyện, hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf69p vishani2711 21-04-2020 30 1   Download

 • Nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm của các trường đại học và cao đẳng. Tuy nhiên, để thu hút sinh viên tham gia nghiên cứu là điều không dễ dàng. Vì lý do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia NCKH của sinh viên, trường hợp nghiên cứu tại Trường Đại học Tài chính – Marketing.

  pdf12p vidoraemi2711 17-06-2019 265 38   Download

 • Bài viết sử dụng dữ liệu Bankscope và ADB trong giai đoạn 2005 – 2015 để nghiên cứu nhằm nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản (RRTK) trường hợp Việt Nam. Thông qua phương pháp SGMM cho dữ liệu bảng, nghiên cứu cho thấy RRTK chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: Chất lượng tài sản thanh khoản, Vốn ngân hàng, Dự phòng rủi ro tín dụng, Thu nhập lãi thuần, Lạm phát và Cung tiền.

  pdf12p vidoraemi2711 17-06-2019 63 5   Download

 • Nghiên cứu này là xác định và đánh giá mức độ tác động của các thành phần công bằng ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên, trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing.

  pdf12p vidoraemi2711 17-06-2019 64 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 143/2019 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với hoạt động quản lý rác thải vì sự phát triển bền vững, thực trạng và giải pháp tăng cường kiểm toán môi trường của Kiểm toán nhà nước, ảnh hưởng của các nhân tố tài chính tới ý kiến kiểm toán phát hành của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf91p vishikamaru2711 25-04-2020 44 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 139/2019 trình bày các nội dung chính sau: Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về các chính sách và thủ tục hành chính thuế - thực trạng và giải pháp, vận dụng trọng yếu trong kiểm toán tuân thủ của Kiểm toán nhà nước và kinh nghiệm của các cơ quan kiểm toán tối cao, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf70p vichoji2711 04-05-2020 57 2   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 9/2020 trình bày các nội dung chính sau: Quyền tự do học thuật trong giáo dục đại học, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, chế tài đối với văn bản quy phạm pháp luật không hợp pháp của chính quyền địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viirene2711 12-10-2020 20 4   Download

 • Nghiên cứu tác động của cạnh tranh đến sự ổn định ngân hàng bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng được thực hiện trên bộ dữ liệu 25 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2006–2016.

  pdf11p vidoraemi2711 17-06-2019 22 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 146/2019 trình bày các nội dung chính sau: Chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước dưới góc nhìn thể chế, dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp chuyển giá và một số giải pháp trong cuộc đấu tranh chống chuyển giá, hoàn thiện thủ tục kiểm toán và nâng cao chất lượng kiểm toán chương trình cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam,... Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf77p vishani2711 21-04-2020 32 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 136/2019 trình bày các nội dung chính sau: Cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập tại một số tỉnh ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp, cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế thực trạng và hướng hoàn thiện, phương pháp kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf72p vichoji2711 04-05-2020 26 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020 trình bày các nội dung chính sau: Pháp quyền trong mối quan hệ với quyền làm chủ của Nhân dân ở Việt Nam hiện nay, tiêu chí nhận diện và hệ quả pháp lý của việc chiếm hữu, vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf132p vidoha2711 07-09-2020 44 3   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 21/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao hiệu lực hiệu quả giám sát của Quốc hội đối với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, quyền tác giả đối với tác phẩm trong môi trường công nghiệp 4.0 tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 07-09-2020 48 2   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 142/2019 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với công tác giám sát của Quốc hội, ứng dụng một số kỹ thuật phân tích dữ liệu vào các thủ tục đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính, một số vấn đề trong công tác kiểm toán xác định giá trị phần vốn nhà nước theo phương pháp dòng tiền chiết khấu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf71p vishikamaru2711 25-04-2020 20 1   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 140/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước, vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với cải cách quản lý tài chính tại các trường đại học công lập, kiểm toán nhà nước - ICAEW hợp tác bền chặt và hiệu quả trong tiến trình phát triển đất nước,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf91p vichoji2711 04-05-2020 30 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 14/2019 trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát quyền lực của Chính phủ đối với quốc hội trong thực hiện quyền lập pháp, tăng cường giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ trong cải cách hành chính ở Việt Nam, quyền tự do đi lại theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 07-09-2020 12 2   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nhu cầu thành lập Tòa sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, đánh bắt cá tại vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và các quốc gia láng giềng dưới góc nhìn của luật quốc tế, phạm vi tương trợ tư pháp hình sự trong một số điều ước quốc tế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 07-09-2020 30 2   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2020 trình bày các nội dung chính sau: Khả năng viện dẫn các quy định về bảo vệ quyền con người trong các tranh chấp đầu tư quốc tế, vấn đề miễn trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp bất khả kháng – Covid-19, một số vấn đề pháp lý về quyền được chuyển đổi giới tính của người chuyển giới tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p vidoha2711 07-09-2020 21 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí Nghiên cứu Tài chính
p_strCode=tapchinghiencuutaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2