intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế web với php và ajax

Xem 1-20 trên 35 kết quả Thiết kế web với php và ajax
 • Bạn có thể thấy snap-tại nơi làm việc khi các mảnh cờ vua kéo "snaps" vào vị trí ở trung tâm của hình vuông mà trên đó nó đã bị bỏ. Snap-xảy ra trong các phương pháp thả:Chương 8: Kéo và thả Tướng với AJAX. Kéo đường hạn chế trên bảng trò chơi, nhưng nó không giống như nó sẽ được cấp phép theo một cái gì đó về chính trị tôi

  pdf31p kimku15 18-10-2011 55 3   Download

 • "hackishness." Giải pháp của kết quả cuối cùng sẽ không làm việc tốt với công nghệ hỗ trợ như các trình đọc màn hình, và sẽ không làm việc trong Safari. Tóm lại, sửa chữa các công trình như thế này: ❑ Store vị trí lịch sử địa chỉ của trang web sau khi băm thường được dành riêng để di chuyển nội bộ (ví dụ, mypage.html # Section1).

  pdf32p kimku15 18-10-2011 59 3   Download

 • Tại sao sử dụng XML? Bạn có thể hỏi tại sao bạn sẽ sử dụng XML khác hơn so với lấy các tài liệu XML như là nguồn cấp dữ liệu RSS. Vâng, câu trả lời đơn giản là bạn không phải, nhưng nếu bạn muốn chuyển dữ liệu có cấu trúc lại các ứng dụng Ajax của bạn, nó có thể là một nỗi đau thực sự để gửi một đơn giản, mớ lộn xộn tổ chức của văn bản cần chế biến phức tạp trong JavaScript ....

  pdf10p yukogaru12 18-11-2010 70 5   Download

 • Xin chúc mừng, bạn chỉ cần hoàn tất cài đặt Apache, MySQL, và PHP! Các cấu hình thiết lập chưa được hoàn tất. Nếu bạn đang chạy Windows (và có thể bạn đang có, kể từ khi bạn đang đọc này), xin vui lòng bỏ qua nix * Chuẩn bị sân chơi của bạn phần, và đi qua các phpMyAdmin Cài đặt và chuẩn bị cơ sở dữ liệu AJAX phần cuối của phụ lục này.

  pdf6p yukogaru9 29-10-2010 92 13   Download

 • Một nhiệm vụ mới được thêm vào bằng cách nhấp vào nút Add nhiệm vụ này hoặc bằng cách nhấn phím Enter. Các yêu cầu AJAX thực tế được gửi bởi chức năng quá trình. Chức năng này xử lý việc gửi yêu cầu cho tất cả ba hành động (danh sách sắp xếp lại / thêm nhiệm vụ / xóa nhiệm vụ), bằng cách xác định các hành động được thực hiện như một tham số.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 137 37   Download

 • Khi bỏ một nhiệm vụ trên đây để DROP khu vực DELETE, xác nhận được yêu cầu trước khi số tiền thu được ứng dụng với việc xoá bỏ thực tế, như thể hiện trong hình sau đây

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 53 9   Download

 • AJAX RSS Reader return xmlHttp; } // function that displays an error message function displayError($message) { // ignore errors if showErrors is false if (showErrors) { // turn error displaying Off showErrors = false; // display error message alert("Error encountered: \n" + $message); } } // Retrieve titles from a feed and display them function getFeed(feedLink, feed) { // only continue if xmlHttp isn't void if (xmlHttp) { // try to connect to the server try { if (xmlHttp.readyState == 4 || xmlHttp.readyState == 0) { /* Get number of feeds and loop through each one of them to change...

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 86 13   Download

 • Chức năng loadGridPage được gọi là một lần khi tải trang, và sau đó mỗi lần người dùng nhấp chuột trước Trang hoặc Next Page, để tải một trang mới của dữ liệu. Chức năng này gọi là máy chủ không đồng bộ, quy định cụ thể các trang của các sản phẩm cần được lấy ra:

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 77 11   Download

 • AJAX Grid // clear any output that has already been generated ob_clean(); // output the error message $error_message = 'ERRNO: ' . $errNo . chr(10) . 'TEXT: ' . $errStr . chr(10) . 'LOCATION: ' . $errFile . ', line ' . $errLine; echo $error_message; // prevent processing any more PHP scripts exit; } ? 7. It's time for the client now. Start by creating index.html: AJAX Grid Now let's create the XSLT file named grid.xsl that will be used in the JavaScript code to generate the output: AJAX Grid...

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 94 16   Download

 • AJAX Real-Time Charting with SVG For a primer on the world of SVG, check out these resources: • • • • • • The SVG W3C page at http://www.w3.org/Graphics/SVG/. An SVG introduction at http://www.w3schools.com/svg/svg_intro.asp. A very useful list of SVG links at http://www.svgi.org/. A handy SVG reference at http://www.w3schools.com/svg/svg_reference.asp. The SVG document structure is explained at http://www.w3.org/TR/SVG/struct.html. SVG examples at http://www.carto.net/papers/svg/samples/ and http://svgwhiz.com/samples.html.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 90 15   Download

 • AJAX Suggest and Autocomplete crtLink = crtLink.replace("-", "_"); crtLink = crtLink.substring(0, crtLink.length - 4); // update the keyword's value oKeyword.value = unescape(crtLink.substring(phpHelpUrl.length, crtLink.length)); } /* function that removes the style from all suggestions*/ function deselectAll() { for(i=0; i

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 80 15   Download

 • AJAX Suggest and Autocomplete 'FROM suggest ' . 'WHERE name=""'; // execute the SQL query $result = $this-mMysqli-query($query); // build the XML response $output = ''; $output .= ''; // if we have results, loop through them and add them to the output if($result-num_rows) while ($row = $result-fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) $output .= '' . $row['name'] . ''; // close the result stream $result-close(); // add the final closing tag $output .= ''; // return the results return $output; } //end class Suggest } ? 8. Create a new file named index.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 92 16   Download

 • Các ứng dụng chat thực hiện các chức năng cơ bản về bài viết và lấy tin nhắn. Mỗi người dùng có thể chọn một biệt hiệu và gửi một tin nhắn. Các cửa sổ có chứa tất cả các tin nhắn đăng được cập nhật bằng cách lấy các thông điệp không đồng bộ từ máy chủ.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 86 14   Download

 • AJAX Chat // destructor closes database connection public function __destruct() { $this-mMysqli-close(); } // truncates the table containing the messages public function deleteMessages() { // build the SQL query that adds a new message to the server $query = 'TRUNCATE TABLE chat'; // execute the SQL query $result = $this-mMysqli-query($query); } /* The postMessages method inserts a message into the database - $name represents the name of the user that posted the message - $messsage is the posted message - $color contains the color chosen by the user */ public function postMessage($name, $me...

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 75 8   Download

 • AJAX Mẫu Xác Nhận Các sự kiện onblur của yếu tố đầu vào, mà được tạo ra khi người sử dụng lá là một yếu tố đầu vào, gây nên các chứng thực () JavaScript chức năng với hai tham số: giá trị của lĩnh vực này và ID của trường.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 70 11   Download

 • AJAX Form Validation class="" Please enter a valid date.
  E-mail: " / " Invalid e-mail address.
  Phone number: " / " Please insert a valid US phone number (xxx-xxx-xxxx).

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 64 12   Download

 • 4 AJAX Form Validation Validating input data is an essential requirement for quality and secure software applications. In the case of web applications, validation is an even more sensitive area, because your application is widely reachable by many users with varying skill sets and intentions. Validation is not something to play with, because invalid data has the potential to harm the application's functionality, and even corrupt the application's most sensitive area: the database.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 90 15   Download

 • Trong lớp học, bạn có thể thực hiện hai phương pháp đặc biệt gọi là các nhà xây dựng và hàm hủy. xây dựng này được gọi là __construct (), và được thực hiện tự động khi bạn tạo ra các trường hợp mới của một lớp.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 77 9   Download

 • Lưu ý rằng các cuộc gọi file_get_contents không không đồng bộ, và họ không cần được. Các kịch bản PHP là không kết nối trực tiếp với người sử dụng, và nó có thể mất khi cần thiết để hoàn thành. Về phía khách hàng, các chức năng checkAvailability và getNumber nhận được những phản ứng này, chúng tôi đang tạo ra từ kịch bản PHP.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 95 12   Download

 • Lỗi có thể xảy ra ở phía khách hàng, hoặc ở phía máy chủ. Chúng tôi đã nỗ lực để có các khách hàng được bảo vệ bằng cách thực hiện một thử / bắt cơ chế trong phần chính của mã này. Mặt khác, khi lỗi xảy ra trên máy chủ, mà lỗi không tuyên truyền cho khách hàng như là một lỗi khách hàng.

  pdf10p yukogaru9 29-10-2010 59 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thiết kế web với php và ajax
p_strCode=thietkewebvoiphpvaajax

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2