Thông tư liên tịch số 02/ttlt

Xem 1-20 trên 139 kết quả Thông tư liên tịch số 02/ttlt
 • Thông tư liên tịch số 02/TTLT về việc thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p ngankhanh 10-10-2009 47 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự về khiếu nại, tố cáo do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp ban hành

  pdf11p lawtttotung1 29-10-2009 368 40   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT về quản lý đại lý Internet do Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Công an và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  pdf9p duongyenngoc 23-10-2009 223 37   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính cùng ban hành, để thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước...

  pdf7p luuduchoa 10-10-2009 293 33   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP về hệ thống tổ chức y tế địa phương do Bộ Y Tế - Ban Tổ Chức Cán Bộ Chính Phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 3/1/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương

  pdf7p lawttyt10 30-11-2009 109 20   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Qoà án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tư pháp ban hành

  pdf28p truongvekien 10-10-2009 146 19   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương do Bộ Công nghiệp - Bộ Nội vụ ban hành

  pdf8p manhquynh 10-10-2009 76 19   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC về hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí do Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawtttotung1 29-10-2009 139 19   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC về việc một số chính sách phát triển rừng sản xuất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất

  pdf40p lawdt1 02-12-2009 174 15   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng do Bộ Công an – Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Quốc phòng – Bộ Y tế ban hành

  pdf6p lawtttotung1 29-10-2009 87 13   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng - Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng ...

  pdf14p luuduchoa 10-10-2009 87 12   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA về việc hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 98 12   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/NHNN-BTP về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của toà án do Ngân hành Nhà nước và Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mạ...

  pdf7p lawdvpl2 10-11-2009 127 11   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf8p lawttyt1 30-11-2009 125 11   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị do Bộ Xây dựng - Ban Tổ chức,Cán bộ Chính phủ ban hành

  pdf22p lawbds6 06-11-2009 119 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 02/2008/ttlt-byt-bnv', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p lawttyt2 30-11-2009 141 10   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BNV-BTC về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

  pdf3p lawttnh24 19-11-2009 95 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/1997/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật đất đai năm 1993 do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tổng cục địa chính ban hành

  pdf3p lawbds7 06-11-2009 98 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn thực hiện Điều 43 luật bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu do Bộ Công thương ban hành

  pdf7p lawxnk1 10-11-2009 72 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành

  pdf6p luuduchoa 10-10-2009 109 7   Download

Đồng bộ tài khoản