intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch số 26

Xem 1-20 trên 64 kết quả Thông tư liên tịch số 26
 • Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 26/1999/ttlt-blđtb&xh-btc-bgd&đt', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p lawgd7 22-11-2009 124 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 26-TT/LB về việc hướng dẫn tạm thời chế độ thu và quản lý sử dụng phí kiểm dịch y tế do Bộ Tài chính-Bộ y tế ban hành

  pdf4p lawttyt11 30-11-2009 55 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

  pdf10p emvaolop1 24-10-2014 56 1   Download

 • Thông tư liên tịch Số: 26/2014/TTLT-BYT-BCA Quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

  doc8p cancer_em 20-11-2014 70 1   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  pdf5p chubebandiem 17-12-2010 75 7   Download

 • Thông tư liên tịch Số: 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

  doc9p minhvanthuan 31-10-2014 84 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân,...

  pdf2p lawttnh19 19-11-2009 116 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ

  pdf6p lawvhxh1 16-11-2009 150 7   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-BYT-BLĐTBXH về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam do Bộ Y tế-Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23/2/2000 về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt...

  pdf2p lawvhxh15 19-11-2009 122 7   Download

 • Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawdn4 31-10-2009 129 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính cùng ban hành , để hướng dẫn sửa đổi Mục II Thông tư Liên tịch số 03/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2000

  pdf2p lawvhxh16 19-11-2009 79 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 09/2005/TTLT-NHNN-BTC về việc hướng dẫn việc khoanh nợ và tiếp tục cho vay vốn của tổ chức tín dụng đối với các chủ chăn nuôi gia cầm, nhưng bị thiệt hại do dịch cúm gia cầm gây ra theo Quyết định số 309/2005/QĐ-TTg ngày 26/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawdn4 31-10-2009 78 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA- BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự. Căn cứ Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;

  doc10p daoducmanh0410 05-01-2018 39 0   Download

 • BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ------Số: 01/2010/TTLT-BNV-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2010 ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

  pdf6p cucaibanhchung 01-06-2010 232 29   Download

 • BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ------Số: 02/2010/TTLT-BNV-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2010 ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 130-CP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 1975 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH SỐ 111-HĐBT NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1981 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ...

  pdf4p cucaibanhchung 01-06-2010 234 13   Download

 • Thông tư số 21/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện dự án “tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới

  doc6p bachma47 22-12-2017 15 0   Download

 • Thông tư liên tịch 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước

  doc9p diemuyen 19-08-2009 250 23   Download

 • Thông tư liên tịch 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 198 11   Download

 • Thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT-BLĐTB&XH-BTC-BGD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các trường do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng ban hành

  pdf14p lawvhxh16 19-11-2009 107 7   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

  doc4p dangngoclan 19-08-2009 174 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư liên tịch số 26
p_strCode=thongtulientichso26

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2