Thuật toán masyt ính

Xem 1-6 trên 6 kết quả Thuật toán masyt ính
 • Connectivity of Graphs 2.1 Bipartite graphs and trees Trong các vấn đề như vấn đề đường đi ngắn nhất, chúng tôi tìm giải pháp tối thiểu đáp ứng các yêu cầu đã đưa ra. Các giải pháp trong những trường hợp này thường subgraphs mà không có chu kỳ. Đồ thị kết nối như vậy sẽ được gọi là cây, và chúng được sử dụng, ví dụ như, trong các thuật toán tìm kiếm cơ sở dữ liệu. Đ

  pdf14p doquyenhong 27-10-2011 29 4   Download

 • Lý thuyết đồ thị có thể được nói đến đã bắt đầu vào 1736 khi Euler đã xem xét các trường hợp (nói chung của các) vấn đề Königsberg cầu: Có một đi bộ lộ trình đi qua mỗi trong bảy cây cầu Königsberg đúng một lần? (Solutio Problematis quảng cáo geometriam situs pertinentis, Commentarii Academiae Scientiarum imperialis Petropolitanae 8 (1736), trang 128-140.) Phải mất 200 năm trước khi cuốn sách đầu tiên về lý thuyết đồ thị được viết.

  pdf16p doquyenhong 27-10-2011 86 25   Download

 • Tours and Matchings 3.1 Eulerian graphs Đầu tiên thích hợp vấn đề trong lý thuyết đồ thị là cây cầu Königsberg vấn đề. Nói chung, vấn đề này liên quan đến di chuyển xung quanh một đồ thị là một trong những cố gắng tránh sử dụng cùng một cạnh hai lần. Trong thực tế những vấn đề này Euler xảy ra, ví dụ, trong mạng lưới phân phối tối ưu hóa - chẳng hạn như phát thư, để tiết kiệm thời gian đường phố nên được đi du lịch chỉ một lần.

  pdf13p doquyenhong 27-10-2011 50 4   Download

 • Colourings 4.1 Edge colourings Colourings của các cạnh và đỉnh của một đồ thị là hữu ích, khi là một trong những quan tâm trong việc phân loại các mối quan hệ giữa các đối tượng. Có hai mặt của chất tạo màu. Trong trường hợp tổng quát, một đồ thị với một màu nhất định, và chúng ta nghiên cứu các tính chất của cặp này «.

  pdf17p doquyenhong 27-10-2011 35 4   Download

 • Graphs on Surfaces Cơ quan đại diện mặt phẳng của đồ thị không có nghĩa là duy nhất. Thật vậy, một đồ thị có thể được rút ra trong tự ý nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, các tính chất của một đồ thị không nhất thiết phải ngay lập tức từ một đại diện, nhưng có thể được rõ ràng khác. Tuy nhiên, gia đình quan trọng của đồ thị, biểu đồ bề mặt, dựa trên các thuộc tính (topo hình học) của các bản vẽ của đồ thị.

  pdf23p doquyenhong 27-10-2011 29 4   Download

 • Trong một số vấn đề mối quan hệ giữa các đối tượng không phải là đối xứng. Đối với các trường hợp này, chúng ta cần đồ thị chỉ đạo, các cạnh được định hướng từ một đỉnh khác. Ví dụ, hãy xem xét một bản đồ của một thị trấn nhỏ. Bạn có thể làm cho đường phố một chiều, và vẫn có thể lái xe từ một nhà ở khác (hoặc ra khỏi thị trấn)

  pdf16p doquyenhong 27-10-2011 35 4   Download

Đồng bộ tài khoản