intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

Xem 1-20 trên 27 kết quả Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh
 • Bài viết Tiêu dùng xanh tài nguyên thiên nhiên - Một cách thức thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam bàn về khoảng cách trong nhận thức và tiếp cận hiện nay về quản lý tài nguyên thiên nhiên ở VN, giải pháp điều chỉnh nhằm thực hiện tiêu dùng xanh tài nguyên thiên nhiên.

  pdf9p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 64 8   Download

 • Luận án nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về khai thác khoáng sản trong tăng trưởng xanh, đánh giá thực trạng khai thác khoáng sản ở Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng xanh và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp về khai thác khoáng sản trong quá trình thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf205p sutihana 05-12-2016 104 27   Download

 • Bài viết Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia sau ba năm thực hiện: Kết quả bước đầu và thách thức đề cập đến tính cấp thiết của chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh; kết quả và những thách thức sau 3 năm thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia; đưa ra một số hàm ý chính sách.

  pdf10p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 52 3   Download

 • Bài viết Hiện đại hóa làng nghề theo hướng chiến lược tăng trưởng xanh ở một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng trình bày: Phân tích thực trạng phát triển làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng trong quá trình hiện đại hóa, đáp ứng yếu cầu của chiến lược tăng trường xanh, từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển làng nghề theo hướng tăng trưởng xanh trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p dangthitrangtrang 07-05-2018 58 1   Download

 • Tăng trưởng xanh là một hình thức phát triển bền vững và đang được cộng đồng quốc tế cũng như Việt Nam hướng tới thực hiện. Bài viết Tăng trưởng xanh ở Việt Nam: Từ chiến lược đến hành động sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này.

  pdf3p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 53 6   Download

 • Bài viết Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam trình bày Trong những năm gần đây, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh đang dần trở thành xu thế phát triển của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển. Việt Nam cũng đang trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p dangthitrangtrang 07-05-2018 58 2   Download

 • Công văn số 9708/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangwanyin 02-06-2020 6 0   Download

 • Công văn số 6547/VPCP-NN năm 2019 về báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p jiangfengmian 17-06-2020 5 0   Download

 • Nội dung của bài viết là đưa ra giải pháp chủ yếu cần thực hiện bao gồm: chuyển đổi mô hình tăng trưởng phải gắn với khả năng giải quyết việc làm cho người lao động; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ có chọn lựa; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh; phát triển nguồn nhân lực gắn chặt với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển đào tạo nghề theo chuẩn mực quốc tế; hoàn thiện các chính sách xã hội và hệ thống đảm bảo an sinh, an toàn xã hội.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 66 7   Download

 • Bài viết Thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh: Cơ hội và thách thức nêu lên nội dung của chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, cơ hội và thách thức cũng như giải pháp thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 63 4   Download

 • Bài viết Một số vấn đề tiếp cận các nguồn tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trình bày về vấn đề tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới, VN cần chuẩn bị gì để tiếp cận các nguồn tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu và một số nội dung khác.

  pdf2p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 43 2   Download

 • Việt Nam hiện đã xác định tăng trưởng xanh là một chiến lược để phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh đang là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai và biến đổi khí hậu. Để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, đòi hỏi một nguồn vốn lớn tập trung cho các dự án xanh. Cùng với hệ thống ngân hàng, thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng là những kênh huy động vốn quan trọng cho các dự án xanh, từ đó dần hình thành nên hệ thống tài chính xanh phục vụ cho mục tiêu chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

  pdf12p nhadamne 27-01-2020 51 2   Download

 • Bài viết nêu Chính sách quốc gia về tăng trưởng xanh là một chủ trương lớn và quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm xanh hoá nền kinh tế. Đặc biệt, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã khẳng định: tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

  pdf9p duaheocuctan 30-03-2018 72 4   Download

 • Báo cáo này, được đồng tài trợ bởi Quỹ Tín thác Tăng trưởng Xanh của Hàn Quốc, nhằm mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam về dự báo phát sinh chất thải rắn, đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn, phân tích các phương án và kịch bản khác nhau bao gồm các yêu cầu về đầu tư, chi phí hoạt động và những ảnh hưởng đến phí chất thải và tính bền vững về mặt tài chính, xác định các hành động để thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn.

  pdf156p quenchua3 17-02-2020 39 4   Download

 • Lộ trình tăng trưởng xanh các-bon thấp cho châu Á - Thái Bình Dương cung cấp cơ hội hướng tới nền kinh tế xanh cho khu vực thông qua sự thay đổi 5 thành phần của hệ thống kinh tế. Đặc biệt, “cấu trúc hữu hình” của nền kinh tế (gồm cơ sở hạ tầng giao thông, các tòa nhà và hệ thống năng lượng) và “cấu trúc vô hình” của nền kinh tế (gồm giá cả thị trường, quản trị, quy định và lối sống) phải được định hướng lại theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên.

  pdf28p quynhptmt 22-09-2014 90 18   Download

 • Bài viết trình bày về chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh Con đường thực hiện thỏa thuận Paris. Thỏa thuận Paris được coi là Thỏa thuận lịch sử - Thỏa thuận yêu cầu các nước nỗ lực đưa mức tăng nhiệt độ toàn cầu xuống thấp hơn 2 độ C và cùng nỗ lực để hạn chế mức tăng nhiệt độ đến mức 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là dấu hiệu thể hiện quan điểm nghiêm túc của các nước trong việc giải quyết sự phát thải khí nhà kính toàn cầu.

  pdf8p truongtien_08 06-04-2018 53 5   Download

 • Kế hoạch số 94/KH-UBND thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Hà Nội.

  pdf28p conduongmauxanh1234 20-03-2014 32 2   Download

 • Tác giả bài viết phân tích các giải pháp chủ yếu vừa các nước đang phát triển Châu Á đang thực hiện là: sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển các nguồn năng lượng thay thế; đầu tư phát triển và đổi mới công nghệ trong ngành năng lượng; đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng xanh.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 41 2   Download

 • Bài viết này làm rõ những cơ hội và thách thức trong phát triển tài chính xanh tại Việt Nam. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra một số gợi ý nhằm phát triển hiệu quả tài chính xanh tại Việt Nam giai đoạn hiện nay.

  pdf8p visatori2711 20-04-2019 29 2   Download

 • Bài viết "Phát triển nông nghiệp theo mô hình tăng trưởng xanh tại tiểu vùng duyên hải phía Đồng bằng Sông Cửu Long" tiến hành phân tích những thách thức trong phát triển nông nghiệp hiện nay, qua đó đề xuất một số giải pháp.phát triển nông nghiệp theo mô hình tăng trưởng xanh tại.tiểu vùng Duyên hải phía Đông.

  pdf7p hanh_tv33 03-05-2019 30 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh
p_strCode=thuchienchienluoctangtruongxanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2