intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 33 kết quả Tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử ra đời (1920-1930) tiếp tục trình bày các nội dung về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng, các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đầu tiên của Đảng, đặc điểm và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p visasuke2711 02-05-2019 39 6   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam - Lịch sử của sự ra đời (1920-1930): Phần 2 trình bày các nội dung về các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị và điều lệ đầu tiên của Đảng, đặc điểm và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p viryucha2711 25-04-2019 43 4   Download

 • Về kiến thức : Giúp HS hiều được: - Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cách mạng ở trong nước - Chủ trương và hoạt động của 2 tổ chức cách mạng thành lập ở trong nước, sự khác nhau giữa các tổ chức này với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên do NAQ sáng lập ở nước ngoài - Sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công nông đã dẫn tới sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam....

  pdf13p dantri1209 19-12-2010 577 45   Download

 • Thuế gía trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nƣớc đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Tee ( viết tắt là TVA ). Tiếng Anh gọi là Value Added Tax ( viết tắt là VAT), dịch ra tiếng Việt là thuế gái trị gia tăng. Khai sinh từ nƣớc pháp, thuế giá trị gia tăng đã đƣợc áp dụng rộng rãi ở nhiều nƣớc trên thế giới. Tính đến...

  pdf111p la_lan23 13-04-2013 177 83   Download

 • Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản Phong trào công nhân cuối những năm 20 phát triển không đồng đều, mạnh nhất là phong trào công nhân ở Bắc Kỳ, bởi ở đây có đông hội viên và trong hoạt động thực tiễn có nhiều sáng tạo.

  pdf11p phalinh2 04-07-2011 77 2   Download

 • Bài viết đề cập đến quá trình hình thành nhà Ngục Sơn La, sự thành lập Chi bộ Cộng sản nhà Ngục Sơn La (12-1939) và công tác tuyên truyền giác ngộ cách mạng đồng bào các dân tộc Sơn La trong những năm 1939-1945; sự ra đời của những tổ chức cách mạng đầu tiên trong đồng bào Thái đánh dấu bước phát triển về chất trong phong trào cách mạng ở Sơn La dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  pdf9p vicoachella2711 20-10-2020 23 0   Download

 • Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 10 - 1930 đến tháng 2 - 1951 là Đảng Cộng sản Đông Dương) hơn 80 năm qua, thời kỳ 1930 - 1945 thể hiện đậm nét bản lĩnh cách mạng kiên cường, sức sống mãnh liệt, trí tuệ sáng tạo, sự trưởng thành vượt bậc của Đảng về tư duy chính trị, năng lực xác định đường lối cách mạng gắn kết với phương pháp chỉ đạo đấu tranh thực tiễn sát hợp điều kiện cụ thể của Việt Nam và xây dựng...

  pdf111p vascaravietnam 16-08-2012 102 24   Download

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ 2011        HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – CƯƠNG LĨNH ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 1- Thống nhất các tổ chức cộng sản Trước tình hình xuất hiện ba tổ chức cộng sản trong một nước. Quốc tế cộng sản đã gửi thư cho những người cộng sản ở Đông Dương nêu rõ: "nhiệm vụ quan trọng hơn hết và tuyệt đối cần kíp của tất cả những người cộng sản Đông Dương là sớm lập một đảng cách mạng của giai cấp vô sản,...

  pdf8p abcdef_37 19-10-2011 59 2   Download

 • Bắt nguồn từ HT về Đảng CS của M-A, trự c tiếp HT của Lênin về Đảng kiểu mới của GCVS đưa ra từ đầu thế kỷ XX: + M-Ă quan tâm chủ yếu vấn đế thành lập Đảng CS ở những nươć TBCN phát triển. Các ông đã có sự chỉ dẫn quý báu cho quá trình tổ chức hoạt động của các Đảng CS, với nhiệm vụ là lãnh đạo GCCN, quần chúng tiến hành CMVS, lật đổ chế độ TBCN, tiến thẳng lên CNXH và CNCS  “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại” + Lênin nghiên cứu vấn đề thành lập Đảng...

  ppt54p taonemay108 11-12-2010 679 222   Download

 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị- xã hội của thanh niên do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cấp xã cùng đội ngũ cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách đông đảo. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. ...

  pdf102p dellvietnam 23-08-2012 258 85   Download

 • Lenin và đã đi đến một sự lựa chọn dứt khoát con đường giải phóng dân tộc do Lenin vạch ra. -Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội Đảng xã hội pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ III và biểu quyết sang lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến sĩ cộng sản đầu tiên của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc tích cực xúc tiến việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam....

  doc7p taonemay108 11-12-2010 173 66   Download

 • Lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Tháng 01 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Féderation International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục). Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie - Thủ đô của Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến...

  pdf5p caott9 31-05-2011 253 48   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, nhân dân ta được ấm no hạnh phúc và có những đóng góp vào công cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì những...

  pdf96p vascaravietnam 16-08-2012 94 21   Download

 • Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam có tên gốc là Phòng thương mại của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thành lập năm 1963 ở Hà Nội nhằm phục vụ việc xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Chỉ với 93 tổ chức thành viên ở giai đoạn đầu, Phòng đã trải qua một vài giai đoạn hoàn thiện tương ứng với những

  pdf29p hotmoingay1 03-01-2013 127 12   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, xây dựng và lãnh đạo nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, sự nghiệp và tên tuổi của Người gắn liền với sự ra đời và phát triển của Nhà nước Việt Nam mới - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam á. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức và xây dựng nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là di sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc...

  pdf93p vascaravietnam 16-08-2012 68 11   Download

 • Lời mở đầu Ngay từ những năm 60 của thế kỷ 19 các Tập đoàn kinh tế đã nối tiếp nhau ra đời ở các nước tư bản. Đó là một tổ chức tiên tiến đại diện cho trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuấtvà nền kinh tế xã hội, là các doanh nghiệp có quan hệ với nhau về công nghệ và lợi ích kinh tế. Ngày nay nhiều Tập đoàn kinh tế đóng vai trò chi phối và tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới....

  pdf8p caott9 20-07-2011 41 5   Download

 • Bài báo giới thiệu một loại hình di tích danh thắng của Tây Nguyên được hình thành do hoạt động núi lửa cách đây vài chục triệu năm, trong đó có các hang động núi lửa ở cao nguyên Đắk Nông. Các hang động này bảo lưu giá trị di sản kép, vừa là danh thắng hang động, vừa là nơi bảo tồn tốt nhất các di tồn mà tổ tiên để lại. Trong khi tất cả các dấu tích hữu cơ của thời tiền sử như di cốt người và động vật, các loại quả hạt ở vùng đất đỏ Tây Nguyên đều bị tiêu hủy hết, thì chúng lại được bảo tồn gần như nguyên vẹn trong lòng hang núi lửa.

  pdf5p camtucau99 14-11-2019 27 4   Download

 • Luận án phân tích, luận giải, làm rõ quá trình lãnh đạo và hoạt động của tổ chức Đảng trong các trại giam tù binh từ năm 1966 đến năm 1973; đánh giá thành công và hạn chế hoạt động của tổ chức Đảng trong các trại giam tù binh; đúc kết những kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn từ hoạt động lãnh đạo đấu tranh của các tổ chức Đảng trong các trại giam tù binh của địch.

  pdf208p quenchua10 18-01-2021 4 1   Download

 • Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc sử dụng một phần hay toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam là việc tổ chức, cá nhân hoạt động ở nước ngoài chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam...

  ppt12p huyen_90 09-09-2011 339 93   Download

 • LUẬN VĂN: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Khoa học kỹ thuật XNK Trung Việt .Lời mở đầu Một doanh nghiệp dù được thành lập với mục đích hoạt động nào đều hướng tới mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước…thông qua việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của quá trình sản xuất kinh doanh. Trong cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay,...

  pdf60p asus1122 03-12-2012 181 72   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam
p_strCode=tochuccongsandautienovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2