intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức ủy ban

Xem 1-20 trên 4655 kết quả Tổ chức ủy ban
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động của chính quyền địa phương; Đại biểu Hội đồng nhân dân; Giám sát của Hội đồng nhân dân; Một số kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf122p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hội họp và sự kiện với tư cách là các hình thức cụ thể của giáo tiếp công vụ; Lập kế hoạch hội họp và sự kiện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf82p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Ủy ban nhân dân cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuẩn bị địa điểm, đón tiếp đại biểu, phục vụ hội họp và sự kiến; Dẫn chương trình và chủ trì, hoàn tất các thủ tục sau hội họp, sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf85p viginnirometty 04-05-2022 17 1   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang công tác thống kê cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề quan trọng, thiết yếu liên quan đến hoạt động thống kê của cấp xã; Tổ chức triển khai hoạt động thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và báo cáo cấp trên của ủy ban nhân dân cấp xã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf61p viginnirometty 04-05-2022 10 2   Download

 • Mục đích của luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động của HĐDT, các Ủy ban của QH ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận án đưa ra đề xuất nhằm tiếp tục kiện toàn hoạt động của HĐDT, các Ủy ban của QH ở nƣớc ta hiện nay.

  pdf230p badbuddy10 21-04-2022 6 0   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý và cơ sở lý luận của việc quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông dựa trên cơ sở so sánh, đánh giá giữa các mô hình quản lý theo lưu vực sông trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

  pdf88p badbuddy07 11-03-2022 3 0   Download

 • Bằng phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm, bài viết tập trung nghiên cứu quá trình lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trên nhiều phương diện. Từ đó, đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ từ nhận thức đến tổ chức hành động thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác này trong thời gian đến.

  pdf5p vilouispasteur 03-03-2022 0 0   Download

 • "Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp; cơ chế quản trị doanh nghiệp; điều hành trong doanh nghiệp; phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản trị doanh nghiệp; hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p chenlinong_0310 23-02-2022 7 5   Download

 • Quyết định số 17/2021/QĐ-BNV ban hành kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 641/2021/QĐ-BNV ban hành về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

  doc119p hoalanvender 25-02-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 838/2021/QĐ-BNV ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 4 0   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề mang tính lý luận về chính quyền cơ sở ở nước ta, làm rõ vị trí, vai trò của chính quyền cấp cơ sở trong lịch sử cũng như hiện tại; phân tích, đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp cơ sở ở nước ta, nhất là chính quyền cấp phường ở đô thị, trên cơ nghiên cứu những vấn đề cụ thể về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf107p badbuddy03 22-02-2022 8 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ cơ sở khoa học cải cách tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân khi không tổ chức Hội đồng nhân dân; đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, phường đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

  pdf92p badbuddy03 22-02-2022 3 0   Download

 • Luận văn có mục đích phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn tổ chức và hoạt động của UBND cấp huyện trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước hiện nay nhằm góp phần tìm ra những giải pháp cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nói chung và của UBND cấp huyện nói riêng.

  pdf93p badbuddy03 22-02-2022 7 3   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu những vấn lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân quận, xác định những vấn đề cần hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân quận nhằm đảm bảo cho cơ quan này có đủ năng lực đáp ứng đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  pdf91p badbuddy03 22-02-2022 7 2   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu những vấn lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân quận, xác định những vấn đề cần hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân quận nhằm đảm bảo cho cơ quan này có đủ năng lực đáp ứng đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  pdf91p badbuddy05 21-02-2022 3 0   Download

 • Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 ban hành triển khai nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04 tháng 02 năm 2021 của ủy ban thường vụ quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần quốc lộ 45- Nghi Sơn Và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.

  doc3p hoadaquy852 16-02-2022 3 0   Download

 • Nghị quyết 56/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc thông qua dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân và dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2021 ban hành về tờ trình của Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 1 0   Download

 • Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2021 ban hành về giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức ủy ban
p_strCode=tochucuyban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2