intTypePromotion=4
ADSENSE

Trách nhiệm pháp lý của pháp nhân thương mại

Xem 1-18 trên 18 kết quả Trách nhiệm pháp lý của pháp nhân thương mại
 • So sánh: Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần , Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Từ hai thành viên trở lên, Một thành viên.

  doc9p hongvy90 17-06-2010 2187 648   Download

 • Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật về trách nhiệm vật chất trong các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị để nhận diện những bất cập hạn chế trong quy định pháp luật, thực tiễn thực thi pháp luật về trách nhiệm vật chất từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về trách nhiệm vật chất phù hợp với thị trường lao động giai đoạn hiện nay.

  pdf26p cotithanh321 06-08-2019 26 1   Download

 • Việc thừa nhận giá trị pháp lý của các thỏa thuận nhằm hạn chế hay miễn trừ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thể hiện sự tôn trọng tự do ý chí của các bên tham gia ký kết hợp đồng, nhưng cũng cần nghiêm khắc đối với các hành vi cố ý vi phạm. Tác giả đưa ra kinh nghiệm một số nước và đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện chế định về hợp đồng trong pháp luật dân sự và thương mại ở nước ta...

  doc5p mtferwic 04-09-2012 240 24   Download

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật chương 8 Luật dân sự Việt Nam bao gồm các nội dung chính: khái quát chung về luật dân sự Việt Nam, đối tượng điều chỉnh và chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự... Luật dân sự là một ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định về địa vị pháp lý của các cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác, quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

  pdf19p wave_12 08-04-2014 73 10   Download

 • Đề tài khóa luận tập trung làm rõ ba mục tiêu sau: Cơ sở lý luận về huy động vốn của doanh nghiệp; phân tích tình hình hoạt động và công tác huy động vốn tại công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Viễn Đông, từ đó rút ra những kết quả, hạn chế cũng như nguyên nhân của hạn chế trong huy động vốn của công ty; từ những hạn chế và nguyên nhân đó sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đông.

  pdf56p luimotbuoc_3 03-11-2016 50 11   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý v hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cc doanh nghiệp thuộc mọi thnh phần kinh tế. 2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thnh lập, tổ chức quản lý v hoạt động của các doanh nghiệp. Điều...

  pdf291p mientrung102 30-01-2013 54 7   Download

 • Nghiên cứu nhằm xác định tác động của trách nhiệm xã hội (TNXH), giá trị thương hiệu đến hiệu quả tài chính (HQTC) của nhân viên ngành ngân hàng dựa vào lý thuyết các bên liên quan. Số liệu được thu thập từ 344 nhân viên đang làm việc tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để giải thích dữ liệu.

  pdf13p vieeinstein2711 29-07-2019 23 3   Download

 • Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp nước ta chuyển sang hạch toán kinh tế độc lập có quyền tự chủ trong kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Do vậy cần phải có sự đổi mới trong nhận thức về quản lý kinh tế xã hội vì vậy tiêu thụ hàng hoá là vấn đề cốt yếu của các doanh nghiệp và...

  doc76p ngochanh 31-07-2009 258 106   Download

 • Từ vấn đề 1 - thương nhân và hành vi thương mại đến vấn đề 6 - Một số vấn đề pháp lý đặc thù về doanh nghiệp có vốn Nhà nước TM1.T1 - 1. Phân tích chế độ trách nhiệm vô hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp. TM1.T1 - 2. Phân tích chế độ trách nhiệm hữu hạn trong kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp. TM1.T1 - 3. Phân tích đặc điểm "một chủ sở hữu" của doanh nghiệp tư nhân. TM1.T1 - 4. Nêu và nhận xét quy định về vốn điều lệ của công ty cổ phần trong Luật Doanh...

  doc10p enbaby4268 09-10-2011 281 90   Download

 • Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh nghiệp nước ta chuyển sang hoạch toán kinh tế độc lập có quyền tự chủ trong kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Do vậy cần phải có sự đổi mới trong nhận thức về quản lý kinh tế xã hội vì vậy tiêu thụ hàng hoá là vấn đề cốt yếu của các doanh nghiệp và...

  pdf64p ngochanh 29-07-2009 183 63   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án...

  pdf40p abcdef_42 01-11-2011 87 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong quản lý tài chính ở Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ thương mại Minh Xuân, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở Công Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ thương mại Minh Xuân trong thời gian sắp tới.

  pdf22p truongtien_04 10-03-2018 42 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf17p chuon-chuon 18-01-2012 44 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá về mặt lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn việc áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với pháp nhân thương mại trên cơ sở đó tìm ra những vướng mắc, bất cập để đề xuất những giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm của pháp nhân thương mại.

  pdf24p thanhngan29092009 26-09-2018 55 5   Download

 • Cần sớm hoàn chỉnh hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Xuất phát từ đặc thù hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm thương mại và luôn gắn liền với các trách nhiệm bảo vệ hàng ngàn tổ chức, hàng triệu cá nhân trước các rủi ro và thiệt hại kinh tế cũng như các cơ hội tiết kiệm và đầu tư.

  pdf21p phuochau16 09-05-2011 125 32   Download

 • Sau khi khảo sát, tham khảo ý kiến của cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Quang Minh. Em đã tổng hợp những vấn đề chung nhất về Công ty TNHH Thương mại Quang Minh như sau: I. Giới thiệu chung về Công ty. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Quang Minh. Tên tiếng anh: Quang Minh CO.,LTD. Tên giao dịch: Công ty Quang Minh. Hình thức pháp lý: Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. - Sản xuất...

  pdf20p chupchup1122 12-04-2013 42 12   Download

 • Trước tiên, doanh nghiệp cần phải cân nhắc xem những đối tượng nào có thể là khách hàng lý tưởng . Giả sử khi doanh nghiệp bán hàng cho một tổ chức nào đó, cần đánh giá xem bộ phận nào sẽ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của , và cá nhân nào (giữ trách nhiệm, quyền hạn gì) sẽ quyết định trực tiếp các yêu cầu mua sắm cụ thể của tổ chức đó. Tiếp theo, doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu xem cá nhân đó thông thường tìm kiếm những sản phẩm hay dịch vụ giống...

  pdf10p ttcao3 29-07-2011 53 4   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các công ty thương mại đã được Nhà nước ta thừa nhận và bảo vệ bằng pháp luật. Xu hướng này mở ra nhiều thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nhiều hình thức pháp lý của doanh nghiệp, bao gồm Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần và Công ty hợp danh, đã hình thành và được khuyến khích hoạt động, ngày...

  pdf16p condaucon 26-07-2011 1174 304   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trách nhiệm pháp lý của pháp nhân thương mại
p_strCode=trachnhiemphaplycuaphapnhanthuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2