Trung tâm dịch vụ phát triển nông thôn

Xem 1-20 trên 20 kết quả Trung tâm dịch vụ phát triển nông thôn
 • Để thực hiện dự án, chúng tôi thành lập một trung tâm có trụ sở tại An Khánh và Hải Dương. Trung tâm này sẽ xây dựng các mô hình phát triển vùng để hỗ trợ cho phát triển nông thôn và các dịch vụ thông qua các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và giáo dục cộng đồng…

  ppt7p beembank123 20-06-2013 38 4   Download

 • Trung tâm Dịch vụ Phát triển Nông thôn (RDSC), một tổ chức nghiên cứu phát triển xã hội tại Việt Nam, được Sở Khoa Học Công Nghệ Môi Trường Thành Phố Hà Nội cấp giấy phép thành lập năm 1995. RDSC tập trung vào ba lĩnh vực hoạt động chính là tư vấn, đào tạo và thực hiện các dự án phát triển, với mục đích tham gia góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo tại Việt Nam.

  doc18p hailedangbs 28-05-2013 32 5   Download

 • “Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước". Với vị trí quan trọng như vậy, Hà Nội có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều thách thức trong phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng. Một trong những nhiệm vụ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đó là “Phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành theo hướng nông nghiệp đô thị...

  pdf85p intel1212 05-12-2012 118 56   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu một số ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử tại Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với mục đích tìm hiểu kết quả của quá trình xử lý thông tin tại một trung tâm thông tin chuyên ngành mà cụ thể hóa là các ấn phẩm và dịch vụ. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p meomun12340628 24-09-2015 9 1   Download

 • Nông nghiệp, nông thôn ngoại thành nằm trong cơ cấu tổng thể Kinh tế - xã hội của Thành phố, với lợi thế về vị trí địa lý, là ngoại thành của đô thị lớn, là nông thôn của một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hoá, khoa học công nghệ, đầu mối giao dịch quốc tế ..... Thành phố đã và đang tận dụng lợi thế về vị trí, khai thác thế mạnh về công nghệp và khoa học kỹ thật của mình để phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp và nông thôn....

  doc61p anvietcanh 15-10-2009 475 222   Download

 • Tháng 5 năm 2002, chính phủ Việt Nam đã hoàn thành Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ( CPRGS) và bắt đầu quá trình triển khai thực hiện CPRGS ở cấp địa phương ....vùng sẽ được sử dụng như những công cụ xây dựng năng lực cho các quy trình lập kế ... đói giảm nghèo, một chương trình đã đạt được nhiều thành tựu đầy sức thuyết phục ...

  pdf68p ngoclanh 10-06-2009 344 193   Download

 • Lịch sử và phát triển của hệ thống Ngân hàng cho thấy Ngân hàng luôn giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động của nền kinh tế. Trọng trách to lớn, riêng có mà lịch sử đã đặt lên vai hệ thống Ngân hàng đó là phải làm thật tốt trung tâm tiền tệ - tín dụng và thanh toán cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, vai trò trung gian thanh toán của Ngân hàng...

  pdf68p conquynho32 16-09-2012 75 40   Download

 • Công tác khảo sát, đánh giá việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Website/Portal của cơ quan nhà nước năm 2011 tiếp tục tập trung theo hướng lấy người dân làm trung tâm: đề cao tính thuận tiện, dễ tìm, dễ sử dụng và thuận lợi cho tất cả mọi người sử dụng.

  pdf0p badaovl 21-05-2013 35 18   Download

 • Đề tài đưa ra được các đề xuất, định hướng chiến lược và các giải pháp để phát triển thị trường cá Tầm cho Trung tâm PTLNN Vĩnh Phúc trong tình hình hiện nay.

  pdf109p trangvo0502 18-05-2017 10 2   Download

 • Nông nghiệp, nông thôn và nông dân từ trước đến nay luôn là vấn đề có tầm chiến lược của cách mạng Việt Nam. Như trong diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa X) của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có đoạn: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta".

  pdf133p intel1212 04-12-2012 180 82   Download

 • Nông nghiệp, nông thôn và nông dân từ trước đến nay luôn là vấn đề có tầm chiến lược của cách mạng Việt Nam. Như trong diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa X) của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có đoạn: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta".

  pdf124p buiduong_1 11-12-2012 134 40   Download

 • Quyết định số 90/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ vật tư Đông Anh thành Công ty cổ phần VIAN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 38 3   Download

 • Quyết định số 68/2005/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máycủa Trung tâm Tin học và Thống kê do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p phithanhvan 23-10-2009 60 2   Download

 • Quyết định số 113/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển giao Trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ nông lâm nghiệp thuộc Vườn quốc gia Ba Vì cho Công ty Đầu tư XNK nông lâm sản chế biến thuộc Tổng công ty XNK nông sản và chế biến do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p truongvu 10-10-2009 63 4   Download

 • Trình bày 4 giai đoạn phát triển và ứng dụng CNTT. Giới thiệu những kết quả ứng dụng CNTT của Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia. Nêu các đề xuất và nội dung chủ yếu để tiếp tục hoàn thiện mạng VISTA. Giới thiệu mục đích, nội dung, phương án triển khai mô hình cung cấp thông tin KHCN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn, miền núi tại các huyện. Nêu hiệu quả KT-XH của việc ứng dụng các mô hình cung cấp thông tin. ...

  pdf6p butmaulam 21-09-2013 18 1   Download

 • Quyết định số 96/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng lao động xuất khẩu trực thuộc Công ty Xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawgd7 22-11-2009 45 3   Download

 • Quyết định số 218/1998/QĐ-BNN/TCCB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm sản xuất và dịch vụ khoa học kỹ thuật cơ điện - Xây dựng nông nghiệp trực thuộc Trường trung học và dạy nghề Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf4p lawgd8 22-11-2009 44 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM SẢN XUẤT DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC TRƯỜNG TRUNG HỌC LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p meoconbatbuom 28-05-2011 26 3   Download

 • Quyết định số 36/2004/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu I do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf3p lawttyt6 30-11-2009 44 2   Download

 • Quyết định số 38/2004/QĐ-BNN về việc đổi tên Trung tâm Phân tích, giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf3p lawttyt6 30-11-2009 43 1   Download

Đồng bộ tài khoản