intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự chủ chương trình đào tạo

Xem 1-20 trên 232 kết quả Tự chủ chương trình đào tạo
 • Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng tự chủ chương trình trên thế giới và trong nước, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp cho việc tự chủ chương trình đào tạo đang còn tồn tại ở Việt Nam.

  pdf5p vicolor2711 10-07-2019 15 1   Download

 • “Chương trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA” (Gọi tắt là Chương trình đào tạo) thuộc Cấu phần B “Phát triển năng lực toàn diện của các cơ quan, tổ chức điều hành và các ban quản lý dự án” thuộc “Chương trình Nâng cao Năng lực Toàn diện Quản lý ODA” (gọi tắt Tiếng Anh là CCBP) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và triển khai. Phát triển Chương trình Đào tạo Quản lý Dự án ODA có mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các dự án ODA tại Việt Nam thông qua việc phát...

  doc11p bongxeta_timdanba 12-12-2010 406 176   Download

 • Chương trình đào tạo: Kinh doanh quốc tế với mục tiêu đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế có nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời có kiến thức và kỹ năng chuyên môn ở trình độ cao đẳng, ngoại ngữ và tin học tương đối thông thạo, khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các tổ chức tiếp nhận.

  pdf25p bienbuondiuem 24-05-2016 50 1   Download

 • Quản lý chương trình đào tạo là nội dung quan trọng trong tổ chức, hoạt động giáo dục đại học. Các chương trình đào tạo theo diện rộng, đa dạng, được quản lý theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cá nhân, thị trường và nhà nước đang thay thế dần các chương trình vốn đào tạo theo diện hẹp, sớm đi vào chuyên môn sâu, phục vụ cho một vị trí lao động định sẵn và được quản lý theo cơ chế tập trung.

  pdf9p sony2711 01-02-2019 75 2   Download

 • Bài viết trình bày một số biện pháp xây dựng chương trình đào tạo giáo viên phổ thông tiếp cận chuẩn năng lực nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội và xu hướng hiện nay.

  pdf7p vinobinu2711 03-03-2020 26 1   Download

 • Bài viết sơ lược các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực đánh giá SV trong và ngoài nước, tập trung vào nguyên tắc và thực tiễn về đánh giá kết quả học tập như: Thiết kế các công cụ kiểm tra, đánh giá, phương pháp đánh giá, mối liên kết giữa yếu tố đánh giá SV với các yếu tố khác trong quá trình dạy học… Từ đó, có cái nhìn tổng quan, kế thừa khi tiếp cận chủ đề nghiên cứu “đánh giá SV theo CĐR chương trình đào tạo”, đồng thời khái quát mô hình quản lí, triển khai nội dung chương trình và đánh giá SV.

  pdf7p larachdumlanat127 18-12-2020 27 2   Download

 • Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng trang bị cho người học những kiến thức giúp người học: Nắm vững kiến thức nền tảng về nhân sinh quan, thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về pháp luật, ngoại ngữ và tin học; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính-ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

  pdf63p lovebychance01 17-04-2021 10 0   Download

 • Chương trình đào tạo giáo viên chuyển từ giáo dục định hướng đầu vào sang giáo dục định hướng năng lực đầu ra nên việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với các trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay. Hơn nữa, việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực tạo điều kiện thuận lợi xây dựng chương trình, tổ chức bài học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra. Bài viết đi sâu phân tích một số vấn đề cơ bản về phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực.

  pdf7p quaymax3 05-09-2018 46 0   Download

 • việc phát triển một chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh là cần thiết, góp phần đào tạo những sinh viên có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, đồng thời có khả năng làm việc trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các tiêu chuẩn trên hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào thị trường công nghệ thông tin trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện chủ trương đường lối của Đảng.

  pdf53p codon_09 28-03-2016 78 5   Download

 • Tài liệu này là một công cụ hỗ trợ cho chương trình “Đào tạo cán bộ tư vấn sản xuất sạch hơn”, trong đó bao gồm những thông tin thực tế, các công cụ và tư liệu cho phép giảng viên truyền tải các nội dung, chủ đề trong chương trình một cách hiệu quả và sinh động.

  pdf122p kexauxi9 02-12-2019 17 2   Download

 • Tài liệu hướng dẫn này là một phần của bộ công cụ đào tạo sử dụng trong chương trình “Đào tạo cán bộ tư vấn sản xuất sạch hơn”, được soạn thảo bởi Công ty Cổ phần Tư vấn EPRO. Tài liệu này sẽ cung cấp cho giảng viên thực hiện chương trình những hướng dẫn cần thiết để thực hiện hiệu quả các nội dung, chủ đề trong chương trình đào tạo.

  pdf94p kexauxi9 02-12-2019 22 2   Download

 • Trong phạm vi bài viết, đi sâu phân tích về cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập về thực trạng, mở mới chương trình tại các cơ sở giáo dục đào tạo đại học, những ưu điểm, tồn tại trong thực hiện mở ngành và chuyên ngành đào tạo đối với các đơn vị công tự chủ, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả của chủ trương, mô hình tự chủ trong các trường đại học.

  pdf6p vilisbon2711 07-01-2020 40 4   Download

 • Chương trình đào tạo Giáo dục cao đẳng chuyên nghiệp với mục tiêu chung đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế có nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời có kiến thức và kỹ năng chuyên môn ở trình độ cao đẳng, ngoại ngữ và tin học tương đối thông thạo, khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các tổ chức tiếp nhận.

  pdf25p codon_011 02-03-2016 64 1   Download

 • Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã nêu: Phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước [1]. Nhiệm vụ này là không chỉ của ngành hàng hải, mà còn cần phải có các giải pháp phát triển nguồn nhân lực hàng hải của các cơ sở đào tạo.

  pdf5p advanger1 06-05-2018 30 0   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng) gồm có 13 đơn vị bài học với những nội dung chính sau: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf214p tradaviahe18 01-04-2021 36 3   Download

 • Tài liệu dạy học môn Chính trị (Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng) gồm 9 đơn vị bài học với những nội dung chính sau: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf154p tradaviahe18 01-04-2021 28 2   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp) gồm 9 đơn vị bài học với những nội dung chính sau: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf147p tradaviahe18 01-04-2021 20 2   Download

 • Tài liệu dạy học môn Chính trị (Trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp) gồm có 5 đơn vị bài học với những nọi dung chính sau: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf83p tradaviahe18 01-04-2021 15 0   Download

 • Phát triển một chương trình đào tạo quản lý. Ngay từ bây giờ, hãy chủ động xây dựng chương trình đào tạo những nhà quản lý tương lai. Hãy cố gắng phát hiện những năng lực đặc biệt của các nhân viên để có hướng đào tạo họ thành những chuyên gia theo nhiều hình thức phù hợp. Đào tạo nhân viên không phải thích gì dạy nấy mà cần có một chiến lược cụ thể. Nhiều doanh nghiệp mắc sai lầm khi đào tạo đồng loạt cho nhân viên của mình ở mọi vị trí khác nhau. Đào tạo cần chuyên sâu và nâng cao...

  doc4p long28082000 22-12-2009 709 319   Download

 • Thư mục luận văn chuyên ngành Giáo dục học - Chương trình đào tạo sau đại học tập hợp đầy đủ những luận văn về Giáo dục học từ trước đến nay, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái họ và tên người hướng dẫn, người thực hiện và theo năm bảo vệ. Mời các bạn tham khảo

  pdf136p thangnamvoiva21 02-10-2016 59 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
207 tài liệu
1134 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tự chủ chương trình đào tạo
p_strCode=tuchuchuongtrinhdaotao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2