Tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ

Xem 1-20 trên 20 kết quả Tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ
 • Công văn 2703/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ứng vốn thực hiện xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ - Đồng bằng Sông Cửu Long

  pdf2p lythong 18-08-2009 56 2   Download

 • Báo cáo 43/BC-BXD của Bộ Xây dựng về kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long và Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

  doc5p tuyettrang 07-08-2009 149 7   Download

 • Công văn 1022/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2)

  doc1p tramvo 19-08-2009 40 2   Download

 • Thông báo 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

  pdf4p tramvo 19-08-2009 55 1   Download

 • Quyết định 1600/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh mức vay làm nhà ở và mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm tuyến dân cư thuộc chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 62 5   Download

 • Thông báo số 283/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị tổng kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh3 16-11-2009 52 5   Download

 • Chỉ thị số 09/2006/CT-TTg việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawbds4 06-11-2009 27 3   Download

 • Chỉ thị số 02/2005/CT-TTg về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt4 02-12-2009 53 2   Download

 • Thông tư 185/2009/TT-BTC về hướng dẫn việc huy động và quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawdt1 02-12-2009 229 18   Download

 • Chỉ thị 02/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2005

  doc3p quynhtrang 19-08-2009 51 3   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 1998/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 61/TTr-BXD...

  pdf5p chongxinhyeu 20-12-2010 62 2   Download

 • Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyển dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long do Thủ Tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawqds2 09-12-2009 122 6   Download

 • Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyển dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long do Thủ Tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawbds4 06-11-2009 51 2   Download

 • Quyết định 204/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

  doc3p thienthan 19-08-2009 141 4   Download

 • Thông tư số 76/2005/TT-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu long do Bộ Tài chính ban hành, dể sửa đổi, bổ sung thông tư số 79/2004/TT-BTC ngày 10/8/2004 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 78/2004/qđ-ttg ngày 07/5/2004 của thủ tướng chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đ...

  pdf2p lawbds4 06-11-2009 71 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 204/2005/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG VÀ CƠ CHẾ VAY VỐN XÂY DỰNG NHÀ Ở THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở VÙNG THƯỜNG XUYÊN NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p tinhkhiet2012 09-03-2012 59 3   Download

 • Thông tư số 79/2004/TT-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh th...

  pdf6p lawdn6 31-10-2009 84 2   Download

 • của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long

  doc11p quynhtrang 19-08-2009 60 2   Download

 • Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg về chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh14 19-11-2009 60 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN về việc thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf13p lawtttotung2 29-10-2009 67 11   Download

Đồng bộ tài khoản