Ứng dụng kinh doanh

Xem 1-20 trên 4648 kết quả Ứng dụng kinh doanh
 • Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh có mục đích giúp sinh viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản của xác suất và thống kê ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh; nắm vững phương pháp xác suất và thống kê cơ bản như các phương pháp tính xác suất và các trường hợp sử dụng thích hợp, các phương pháp tóm tắt và trình bày dữ liệu của thống kê mô tả và một số phương pháp cơ bản của thống kê suy diễn.

  pdf2p hoa_khoai91 12-06-2014 255 65   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh do ThS. Trần Tuấn Anh có kết cấu nội dung gồm 12 chương. Các nội dung chính được đề cập trong bài giảng gồm có: Tổng quan về thống kê ứng dụng trong kinh doanh, trình bày dữ liệu, thống kê mô tả, xác suất, phân phối xác suất rời rạc, phân phối xác suất liên tục,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 44 5   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổng quan về thống kê ứng dụng kinh doanh. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Thống kê ứng dụng là gì? Thống kê mô tả và thống kê suy diễn là gì? Sự khác nhau giữa biến định tính và biến định lượng, sự khác nhau giữa biến rời rạc và biến liên tục, hiểu được 4 loại thang đo: danh nghĩa, thứ bậc, khoảng và thứ tự.

  pdf3p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 36 4   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh - Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức về phân phối xác suất rời rạc. Thông qua chương này người học có thể: Hiểu được định nghĩa biến ngẫu nhiên rời rạc và phân phối xác suất, hiểu các khái niệm giá trị kỳ vọng và phương sai của phân phối xác suất và biết cách sử dụng chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf4p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 32 4   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh - Chương 9 đề cập đến việc kiểm định giả thuyết một mẫu. Sau khi học xong chương này người học có thể: Nắm được định nghĩa về giả thuyết và kiểm định giả thuyết; hiểu được mức ý nghĩa của kiểm định, các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết: sai lầm loại I và sai lầm loại II; phân biệt được kiểm định một đuôi và kiểm định hai đuôi;...

  pdf5p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 27 3   Download

 • Chương 6 trình bày về phân phối xác suất liên tục. Mục tiêu của chương nhằm giúp người học: Phân biệt sự khác biệt giữa biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc; nắm và sử dụng được các tính toán cơ bản trên phân phối đều, phân phối chuẩn và phân phối chuẩn chuẩn tắc; biết cách chọn phân phối phù hợp và ứng dụng để tính toán trong từng trường hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 17 3   Download

 • Nội dung của Bài giảng Tin học ứng dụng kinh doanh Chương 1 Một số hàm thông dụng nhằm giới thiệu về hàm toán học, lượng giác, hàm logic, hàm thống kê, hàm xử lý chuỗi, hàm tra cứu và tìm kiếm, hàm ngày và giờ.

  ppt58p xuanlan_12 25-04-2014 57 16   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 5: Lý thuyết chi phí sản xuất và ứng dụng của doanh nghiệp do PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình biên soạn gồm các nội dung chính như: Một số khái niệm, Phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, tính kinh tế và phi kinh tế theo quy mô,..Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p phuocloc1909 30-08-2017 13 5   Download

 • Chương 8 cung cấp những kiến thức về ước lượng trong thống kê. Mục tiêu của chương này giúp người học: Nắm được kiến thức về sử dụng số liệu của mẫu để ước lượng các giá trị tham số tổng thể, biết cách tính ước lượng điểm, biết cách tính ước lượng khoảng của trung bình tổng thể trong các trường hợp biết hoặc chưa biết độ lệch chuẩn của tổng thể,...

  pdf3p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 26 4   Download

 • Chương 2 đề cập đến việc trình bày dữ liệu: Bảng tần số, phân phối tần số và biểu đồ tần số. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Sắp xếp dữ liệu định tính vào bảng tần số, biểu đồ thanh và biểu đồ tròn, sắp xếp dữ liệu định lượng vào bảng tần số, biểu đồ histogram, đa giác tần số và đa giác tần số tích lũy, biểu đồ nhánh và lá, biểu đồ tương quan.

  pdf5p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 28 3   Download

 • Chương 3 trình bày về tóm tắt dữ liệu: Khuynh hướng tập trung và độ phân tán. Nội dung chính trong chương này giúp người học hiểu được các khái niệm khuynh hướng trung tâm, sự phân tán và hình dáng của dữ liệu; biết cách tính toán và diễn giải ý nghĩa của các giá trị thống kê mô tả; xác định các đặc điểm chung của các giá trị của khuynh hướng trung tâm và sự phân tán;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 28 3   Download

 • Chương 4 trang bị cho người học những vấn đề cơ bản về xác suất. Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được các khái niệm cơ bản của xác suất, phân biệt được các loại xác suất và ý nghĩa của từng loại, áp dụng được các công thức tính xác suất cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 25 3   Download

 • Chương 7 trình bày những nội dung về phương pháp chọn mẫu và phân phối mẫu. Chương này giúp người học: Biết được lý do vì sao người ta dùng phương pháp chọn mẫu để nghiên cứu tổng thể, nắm được các phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu thống kê, biết được định nghĩa và cách lập phân phối mẫu của trung bình mẫu,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 28 3   Download

 • Chương này giới thiệu về phương pháp phân tích phương sai. Thông qua chương này, người học có thể: Nắm được các đặc điểm cơ bản của phân phối F và cách sử dụng phân phối F, biết cách thực hiện kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của phương sai 2 tổng thể, nắm được các khái niệm cơ bản của phân tích phương sai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 23 3   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 4: Lý thuyết sản xuất và ứng dụng của doanh nghiệp do PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình biên soạn với các nội dung chính như: Hàm sản xuất, sản xuất với một đầu vào biến đổi, sản xuất với hai đầu vào biến đổi, hiệu suất theo quy mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p phuocloc1909 30-08-2017 14 3   Download

 • Chương 12 trình bày về tương quan và hồi qui tuyến tính. Sau khi nghiên cứu xong chương này, các bạn có thể: Hiểu và áp dụng được các biến độc lập và biến phụ thuộc trong phân tích thống kê; biết cách tính toán và diễn giải hệ số tương quan, hệ số xác định và sai số chuẩn của ước lượng; biết cách thực hiện kiểm định giả thuyết để xác định sự tương quan của 2 tổng thể;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 20 2   Download

 • Tài liệu này được biên soạn dựa trên kết quả khảo sát tình hình ứng dụng Thương mại Điện tử của các doanh nghiệp tại TP.HCM. Cuộc khảo sát được tiến hành trên 375 doanh nghiệp vào tháng 12-2005. Cẩm nang này nằm trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Thương mại Điện tử của TP.HCM do Sở Thương mại chủ trì nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.......

  pdf0p quangdat 15-03-2009 785 399   Download

 • Tài liệu này được biên soạn dựa trên kết quả khảo sát tình hình ứng dụng Thương mại Điện tử của các doanh nghiệp tại TP.HCM. Cuộc khảo sát được tiến hành trên 375 doanh nghiệp vào tháng 12/2005. Công trình này nằm trong khuôn khổ Chương trình Phát triển Thương mại Điện tử của TP.HCM do Sở Thương mại chủ trì nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf112p huyenanhktqd123 06-07-2013 205 56   Download

 • TIểu luận quản trị sản xuất & điều hành: Ứng dụng lý thuyết phân bố và đo lường công việc tại công ty cổ phần xây dựng kinh doanh địa ốc Hòa Bình nhằm phân bổ công việc, tiêu chuẩn sản xuất và hoạt động, đo lường công việc, thực trạng và giải pháp phân bố và đo lường công việc tại công ty cổ phần xây dựng kinh doanh địa ốc Hòa Bình.

  pdf14p orange_12 05-06-2014 116 34   Download

 • Trong chương 7 Sử dụng excel để giải bài toán điểm hòa vốn nằm trong Bài giảng Tin học ứng dụng kinh doanh nhằm trình bày về xây dựng các kế hoạch tài chính hay phân tích, chúng ta thường đặt câu hỏi kết quả sẽ thay đổi ra sao nếu chúng ta thay đổi thông số nào đó dẫn đến kết quả .

  ppt19p xuanlan_12 25-04-2014 64 18   Download

Đồng bộ tài khoản