Unix filesystem

Xem 1-18 trên 18 kết quả Unix filesystem
 • Every aspect of a network-storage, file transfers, backup-depends on the filesystem for structure, functionality, and integrity. Surprisingly, UNIX-the operating system of choice for mission-critical networks-has historically had little documentation on its filesystem structures. Written by Steve Pate, a sen-ior member of the VERITAS Filesystems Group, this book sheds light on the inner workings of UNIX filesystems and gives you the know-how to fine-tune your UNIX filesystems for optimal performance.

  pdf470p ken333 14-06-2012 53 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unix filesystems evolution design and implementation phần 4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p kimku3 30-10-2011 28 5   Download

 • Linux is a member of the large family of Unix-like operating systems. A relative newcomer experiencing sudden spectacular popularity starting in the late 1990s, Linux joins such wellknown commercial Unix operating systems as System V Release 4 (SVR4), developed by AT&T (now owned by the SCO Group); the 4.4 BSD release from the University of California at Berkeley (4.4BSD); Digital Unix from Digital Equipment Corporation (now Hewlett- Packard); AIX from IBM; HP-UX from Hewlett-Packard; Solaris from Sun Microsystems; and Mac OS X from Apple Computer, Inc....

  pdf829p vinhnghi 17-08-2009 145 87   Download

 • Phần hệ thống tập tin UNIX, trước đó trong chương này, cho thấy làm thế nào hệ thống tập tin đã được đặt ra trên đĩa với superblock chiếm khối 1 của slice đĩa. Hệ thống tập tin được gắn kết đã được tổ chức trong một danh sách liên kết cấu trúc gắn kết, một trong mỗi hệ thống tập tin với tối đa của hệ thống tập tin gắn NMOUNT.

  pdf47p kimku6 25-10-2011 32 6   Download

 • RFS đòi hỏi một môi trường kết nối chế độ mạch ảo, trong khi NFS chạy trong trạng thái kết nối. RFS cung cấp hỗ trợ cho tập tin bắt buộc và ghi khóa. Điều này không được định nghĩa như là một phần của giao thức NFS. NFS có thể chạy trong môi trường không đồng nhất, trong khi RFS là hạn chế trong các môi trường UNIX

  pdf47p kimku6 25-10-2011 35 5   Download

 • trong khi RFS là hạn chế trong các môi trường UNIX và đặc biệt là trong hệ thống V UNIX. RFS đảm bảo rằng khi các tập tin được mở thêm chế độ (O_APPEND) viết được thêm vào tập tin. Điều này không được bảo đảm trong NFS.

  pdf47p kimku3 30-10-2011 26 5   Download

 • Khi đọc thông qua danh sách này, nó xuất hiện mà RFS có thêm nhiều tính năng cung cấp và do đó sẽ được cung cấp tốt hơn trong lĩnh vực phân phối hệ thống tập tin NFS. Tuy nhiên, các mục tiêu của cả hai dự án khác nhau trong đó hỗ trợ RFS đầy đủ ngữ nghĩa UNIX trong khi cho NFS, giao thức

  pdf47p kimku6 25-10-2011 23 4   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix chương 7 trình bày về Linux file system. Các nội dung cần học trong chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản, các loại filesystem cơ bản, virtual filesystem, file I/O, file standard library,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p namthangtinhlang_01 04-11-2015 26 4   Download

 • 1.What is the most popular file system choice? A. ext2 B. bsdf C. jfs D. ext3 Answer: A 2.What steps need to be performed, to make a new disk accessible to users? Select three. A. fdisk B. mkfs C. mount D. stat E. quotaon Answer: A, B, C 3.Which THREE of the following commands are used when setting up and accessing a new filesystem on the hard drive? A. fsck B. mkfs C. mount D. fdisk E. format Answer: B, C D

  doc27p lvtcit 13-06-2012 388 324   Download

 • Kernel Support. Core support: CPU, Memory, Process. Management , Interrupt/Exception Handling etc. Dynamically Loadable Kernel Modules. Device Drivers. Additional Functionality. User Mode Access to kernel facilities. System Calls and Signals. Filesystem Device Nodes. Network Interfaces. Are not accessed through a device node but instead are accessed. through a “network interface” abstraction.

  ppt178p rhca_92 09-11-2012 92 34   Download

 • Sử dụng lại các Account của tuần thực hành trước. 1. Tạo 4 thư mục lưu trữ có tên như sau: tailieukythuat, tailieuchuyengiao, tailieumat, baocao 2. Kiểm tra xem filesystem của hệ thống có phải là NTFS hay không ? Tạo các file sau đây (nội dung file tùy ý): a. Tailieukythuat.txt trong thư mục tailieukythuat b. Tailieuchuyengiao.txt trong thư mục tailieuchuyengiao c. Tailieumat.txt trong thư mục tailieumat d. Baocao.txt trong thư mục baocao ...

  pdf3p ad_uit 26-12-2010 75 7   Download

 • Bạn có thể tạo ra một biểu tượng hoạt hình mới từ đầu, hoặc chuyển đổi một đối tượng hiện có thành một biểu tượng hoạt hình. Để tạo ra một biểu tượng hình ảnh động, hãy làm theo các bước sau: 1. Chọn Edit ➪ Chèn ➪ Symbol New. Fireworks sẽ hiển thị hộp thoại Properties Biểu tượng, như thể hiện trong hình 23-19.

  pdf47p kimku3 30-10-2011 23 7   Download

 • A modern computer system that's not part of a network is even more of an anomaly today than it was when we published the first edition of this book in 1991. But however widespread networks have become, managing a network and getting it to perform well can still be a problem. Managing NFS and NIS, in a new edition based on Solaris 8, is a guide to two tools that are absolutely essential to distributed computing environments: the Network Filesystem (NFS) and the Network Information System (formerly called the "yellow pages" or YP).The Network Filesystem, developed by Sun Microsystems, is...

  pdf409p ken333 14-06-2012 65 7   Download

 • Trong ví dụ này, sau khi gọi close (), tập tin có kích thước 2048 byte. Các dữ liệu ghi vào tập tin được lưu trữ trong hai khối 1k. Bây giờ, xem xét ví dụ dưới đây: người sử dụng tạo ra () lseek để 1k viết (1k 'B) gần () hệ thống tập tin Tạo một tập tin mới Không có hiệu lực vào tập tin Phân bổ một khối mới 1k phạm vi 1024-2047 byte Đóng tập tin

  pdf47p kimku6 25-10-2011 38 6   Download

 • Chuỗi các sự kiện ở đây cũng có kết quả trong một tập tin có kích thước 2048 byte. Tuy nhiên, bằng cách tìm kiếm một phần của tập tin không tồn tại và bằng văn bản, phân bổ xảy ra ở vị trí trong các tập tin theo quy định của con trỏ tập tin. Do đó, một khối duy nhất 1KB được phân bổ vào tập tin.

  pdf47p kimku6 25-10-2011 26 5   Download

 • Lĩnh vực này quy định các loại tập tin mà gnode thuộc, chẳng hạn như một tập tin thường xuyên, thư mục, và như vậy. g_seg. ID phân khúc này được sử dụng để tham khảo các phân đoạn tập tin có chứa các trang lưu trữ cho tập tin đó. g_vnode. Điều này các tài liệu tham khảo lĩnh vực vnode cho tập tin này. g_filocks.

  pdf47p kimku3 30-10-2011 36 5   Download

 • mà đơn giản chỉ cần gọi hai dòng trình tự trước đó cho thấy. Sau khi người gọi đã kết thúc với bộ đệm, một cuộc gọi được thực hiện để brelse (), trong đó có bộ đệm và đặt nó ở mặt sau của freelist. Điều này đảm bảo rằng bộ đệm miễn phí lâu đời nhất sẽ được bố trí đầu tiên.

  pdf47p kimku6 25-10-2011 28 4   Download

 • Hai dạng partition : Data partition Root partition là một data partition chứa toàn bộ dữ liệu cần thiết cho khởi động và chạy hệ thống Swap partition Mở rộng bộ nhớ vật lý - bộ nhớ ảo  Một đĩa cứng cần phân vùng tối thiểu gồm một root partition và một swap partition Kích thước của swap partition nên bằng hoặc lớn gấp 2 lần RAM

  pdf57p hoaanhdaoak 28-08-2013 72 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản