intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn kiện Đại hội XI

Xem 1-20 trên 82 kết quả Văn kiện Đại hội XI
 • Để giúp bạn đọc có thêm tư liệu nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản tài liệu Văn kiện Đại hội XI của Đảng - Những nội dung chủ yếu và mới của PGS, TS. Phạm Văn Linh và Ts. Nguyễn Tiến Hoàng. Tư liệu tập trung phân tích những nội dung chủ yếu và mới của các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf116p visasuke2711 02-05-2019 23 3   Download

 • Bài viết tập trung phân tích quan điểm của Đảng về tôn giáo được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII, chỉ ra những nội dung căn bản, những điểm mới so với các văn kiện trước đây, đồng thời phân tích những vấn đề lý luận đặt ra từ quan điểm đó.

  pdf11p vicross2711 27-06-2019 80 4   Download

 • Đại hội XI có ý nghĩa trọng đại, vì 6 nhiệm vụ của Đại hội: (1) Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015); (2) Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội10 năm 2001- 2010, xác định Chiến lược 10 năm 2011-2020; (3) Tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991; (4) Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá X; (5) Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; (6) Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (nhiệm kỳ 2011- 2015).

  pdf31p hpnguyen2 05-03-2018 46 3   Download

 • Tài liệu Cương lĩnh xây dựng đất nước và những điểm mới của cương lĩnh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội XI. Tài liệu tập trung phân tích và làm rõ những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf169p visasuke2711 02-05-2019 49 5   Download

 • Trong bài viết này, trên cơ sở nêu bật những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện an sinh xã hội trong những năm vừa qua, bài viết tập trung làm rõ những quan điểm mới của Đại hội XI về vấn đề an sinh xã hội. Qua đó, đề xuất những giải pháp mang tính định hướng và những nguyên tắc trong việc xây dựng và thực hiện an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới.

  pdf5p vioishi2711 01-07-2019 34 4   Download

 • Trong bài viết này, trên cơ sở nêu bật những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện an sinh xã hội trong những năm vừa qua, tác giả tập trung làm rõ những quan điểm mới của Đại hội XI về vấn đề an sinh xã hội. Qua đó, đề xuất những giải pháp mang tính định hướng và những nguyên tắc trong việc xây dựng và thực hiện an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới.

  pdf5p hanh_tv23 26-03-2019 19 1   Download

 • Bài giảng Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhằm giúp học viên quán triệt những nhận thức mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (đặc biệt theo tinh thần của Văn kiện Đại hội XI của Đảng).

  pdf20p thick_12 12-07-2014 676 97   Download

 • Ebook "Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội XI. Cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung sách gồm có 4 phần, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf84p tradaviahe14 14-01-2021 4 0   Download

 • Khẳng định bước phát triển mới trong quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Đại hội XI, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích những điểm mới ấy. Đó là: 1, Về các đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; 2,

  pdf108p subtraction1122 27-04-2013 470 152   Download

 • Trên cơ sở phân tích một cách khái lược các mô hình chủ nghĩa xã hội đã từng và đang tồn tại trên thế giới, trong bài viết này, chúng tôi đã đề cập tới mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa của Việt Nam với 8 đặc trưng được Đảng ta nêu ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XI. Đến Đại hội XII, những đặc trưng đó của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được Đảng kiên trì.

  pdf10p vi4mua 01-03-2019 40 1   Download

 • Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị...

  doc12p ducanhgl 05-03-2013 219 23   Download

 • "Không ít đàm thoại, góp ý của ngay một số cán bộ, đảng viên cho dự thảo các văn kiện Đại hội XI còn chung chung, cảm tính, thậm chí ngụy biện, lệch lạc" - Ý kiến của nguyên Phó Viện trưởng Viện CNXH Khoa học. LTS: Sau khi đăng tải những bài đầu tiên góp ý cho dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng XI, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến đồng cảm, bên cạnh đó, có một số ý kiến theo chiều khác. Để tôn trọng tính đa chiều trong thông tin, VietNamNet giới...

  pdf8p hoa_bachhop 26-02-2012 58 10   Download

 • Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa – những yêu cầu từ thực tiễn Văn kiện Đại hội XI có những phát triển mới trong tư duy bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

  doc4p thinhlu 03-09-2011 609 97   Download

 • Trên cơ sở Cương lĩnh và Hiến pháp, đồng thời trải qua tổng kết thực tiễn đổi mới của các kỳ đại hội VI, VII, VIII, IX, X, Văn kiện Đại hội XI của Đảng đã có những khái quát mới về lý luận: “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối…”. Theo đó đại hội đã xác định hiện nay ở nước ta có bốn thành phần kinh tế: kinh tế nhà...

  doc19p bacgiangyeudau84 01-01-2013 114 24   Download

 • Ngày 27-6-2011, Học viện Xây dựng Đảng đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quán triệt những quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào nghiên cứu và giảng dạy môn Xây dựng Đảng” Các đại biểu tham dự Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề mới về xây dựng đảng trong Văn kiện Đại hội XI;

  pdf8p matem91 10-11-2013 149 11   Download

 • Văn kiện đại hội lần thứ XI của đảng tiếp tục khẳng định “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong đó thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục”. Như vậy, chủ trương đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong đó có đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đại học là một yêu cầu cấp thiết để đảm...

  pdf106p bidao13 17-07-2012 397 172   Download

 • Ngành Du lịch được Đảng và Nhà nước ta xác định là “Một ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” với mục tiêu: “Phát triển mạnh du lịch, từng bước đưa nước ta trở thành trung tâm du lịch có tầm cỡ trong khu vực” Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X-XI (dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010) xác định: “Phát triển du lịch, một ngành kinh tế mũi nhọn”; phấn đấu sau năm...

  pdf33p hoamihothay 19-10-2012 354 78   Download

 • Phần 2 của ebook "Về những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" trình bày những nội dung: Những định hướng lớn về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; các định hướng cề xây dựng và hoàn thiện nề dân chủ xã hội chủ nghãi và Nhà nước pháp quyền, về Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p tradaviahe14 14-01-2021 1 0   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, GD&ĐT của mỗi quốc gia đóng vai trò then chốt, trọng yếu trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “ Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền Giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và...

  doc117p vuongqn1991 18-06-2013 224 65   Download

 • Nghiên cứu Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong phần: “Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, chúng tôi thấy nổi lên tư tưởng cơ bản: “Đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân”, kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công...

  pdf10p bengoan369 07-12-2011 170 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn kiện Đại hội XI
p_strCode=vankiendaihoixi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2