intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn phạm anh văn lớp 7

Xem 1-20 trên 45 kết quả Văn phạm anh văn lớp 7
 • By the end of the lesson, the students will be able to introduce the thirth person and consolidate ”WH” question. II/ Language contents. 1, Vocabulary: family name, surname, middle name, first name. 2, Structures: What is your family name? My family name is Pham. Where do you live ? I live at .........

  pdf4p iphone1209 18-10-2010 168 5   Download

 • I.Choose a,b,c or d to complete the sentences.(2ms) 1. Tam likes …………. soccer. a. play b. to play c. playing d. plays 2. The weather …………. nice today. a. is b. are c. was d. were 3. The plural of knife is …………. a. knifes b. knives c. knivs d. knifs 4. Does your father like …………. job? a. my b. its c. her d. his 5. She usually go to school …………. 6 o’clock. a. in b. at c. on d.Ө 6. My parents always give me …………. gilfs on my birthday. a. some b. any c. a d. an 7. …………. the students study hard everyday? a. Is b. Are c. Do d. Does 8. Sally is married . ………….

  doc4p mailan1977 22-03-2013 95 14   Download

 • Trong bài 3 này các em cũng học về cách so sánh tính từ, trước khi học phần công thức các em phải biết phân biệt thế nào là tính từ dài và thế nào là tính từ ngắn

  pdf6p sushi000 24-04-2011 61 5   Download

 • Công thức: Chủ từ + WILL + động từ nguyên mẫu Will : sẽ Will not = won't : sẽ không Dấu hiệu : Soon : chẳng bao lâu nữa Next : kế tiếp Someday : một ngày nào đó Tonight : tối nay Tomorrow : ngày mai

  pdf4p sushi000 24-04-2011 46 5   Download

 • Các em học thuộc công thức sau đây nhé: WHAT (a/an) + tính từ + danh từ !

  pdf4p sushi000 24-04-2011 52 3   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh THPT chuyên môn tiếng anh - Bài tập tiếng anh giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng đánh trắc nghiệm.Ngoài ra tài liệu cũng giúp cho các em cũng cố được kiến thức và tham khảo để làm bai thi tốt nhất.

  doc66p baopro9805 06-12-2012 1004 266   Download

 • Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh lớp 7, tài liệu gửi đến các bạn học sinh tham khảo để củng cố kiến thức ngữ pháp tiếng anh.

  doc9p thanhhoai790 14-04-2013 1034 226   Download

 • Grammar: - Unit 1: The present simple, the past simple, adverbs of frequency. - Unit 2: Wh - questions, gerund and to + Infinitive. - Unit 3: Past Perfect. - Unit 4: The + Adjective, used to + infinitive, which as a connector - Unit 5: Present perfect and the present Perfect passive, who, which, that. - Unit 6: The present progressive (with future meaning), be going to. - Unit 7: Because of and In spite of.

  doc12p hhhuuunnnggg 05-11-2011 612 223   Download

 • I. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. 1. A. thousand B. house C. about D. souvenir 2. A. cheap B. wear C. eat D. teacher 3. A. type B. family C. diary D. pretty 4. A. rack B. calendar C. teenager D. calculator 5. A. empty B. expensive C. terrible D. pretty. 6. A. stopped B. finished C. watched D. visited. 7. A. classes B. lakes C. cages D. houses 8. A. coach B. globe C. scout D. household 9. A. hobby B. problem C. robbery D. improve 10. A. machine B. armchair C. children D. watch...

  doc7p thanhhoai790 14-04-2013 396 133   Download

 • Grammar 1. Conditional type 2 and 3. (Unit 9, 11) 2. The passive voice. (Unit 10) 3. To + infinitive to talk about purposes. (Unit 12) 4. Wh-questions. (Unit 12) 5. Adjectives of attitute. (Unit 13) 6. It be not until…..that… (Unit 13) 7. The articles: A/An, the. (Unit 13) 8. The simple future tense. (Unit 14) B. exercises

  doc8p neyugnmall001 24-08-2012 521 130   Download

 • Đề thi khảo sát và chọn lọc học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7. Tài liệu tham khảo bổ ích cho các e học sinh rèn luyện ngữ pháp tiếng anh.

  doc7p thanhhoai790 14-04-2013 646 130   Download

 • Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. (5 ps.) 1. A. looked B. watched C. stopped D. carried 2. A. bath B. father C. theater D. health 3. A. study B. success C. surprise D. sugar 4. A. children B. charity C. charm D. champagne 5. A. angry B. danger C. language D. passage 6. A. when B. where C. whole D. while 7. A. socket B. notice C. enroll D. mobile. 8. A. engineer B. excited C. experiment D. enlarge. 9. A. equipment B. improvement C. comment D. development 10.A. overhead B. teammate C.

  doc6p nhoruangoc 27-10-2012 401 119   Download

 • PART I: PHONETICS (4 points) I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others by circling A, B, C or D (0.2 x 10 = 2 points) 1. A. fiction B. invention C. education D. question 2. A. death B. health C. disease D. spread 3. A. good B. book C. stood D. tool 4. A. boat B. road C. broad D. coat 5. A. watch B. stomach C. Christmas D. chemical 6. A. naked B. wicked C. needed D. walked 7. A. rays B. says C. stays D. plays 8. A. worked B. stopped C....

  pdf6p cobetocroi 22-05-2011 434 97   Download

 • PART I: PHONETICS A. Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 1. A. great B. bread C. break D. veil 2. A. border B. embroider C. embark D. bomb 3. A. owl B. cow C. arrow D. powder 4. A. dew B. knew C. sew D. few 5. A. initial B. written C. privilege D. minor 6. A. foreign B. continent C. scholarship D. almost 7. A. hasty B. nasty C. tasty D. late 8. A. diaper B. diamond C. diary D. diameter 9. A. organise B. promise C. paradise D. realize 10....

  pdf4p cobetocroi 22-05-2011 261 64   Download

 • Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau: 1. Sperm whales are (herbivores/omnivores/mammals/carnivores), which means they eat meat. 2. Some plants and animals are referred to as (tiny/large/big/normal) organisms because they are extremely small 3. If I had money, I (would buy/would bought/will buy/would have bought) a dictionary. 4. If I were your teacher, I (will punish/would punish/punish/would have punished) you. 5. We'll get wet if we (go/went/did go/had gone) out 6. If I find it, I (will tell/would tell/had told/told) you. 7.

  doc9p neyugnmall001 24-08-2012 218 38   Download

 • Với mong muốn quý thầy cô thiết kế bài Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng có nội dung phong phú và hình ảnh sinh động để HS có thể hiểu và tiếp thu bài học tốt. Chúc quý thầy cô và các em có tiết học tốt.

  ppt30p vanchung2305 08-03-2014 224 29   Download

 • Business Vocabulary in Use là một bổ sung mới vào các từ vựng tiếng Anh bán chạy nhất trong phạm vi sử dụng. Thiết kế chủ yếu như là một tài liệu tham khảo tự nghiên cứu và cuốn sách thực hành, nó cũng có thể được sử dụng cho công việc trong lớp học.

  pdf26p myngoc10 18-10-2011 62 28   Download

 • Phần trắc nghiệm (7 điểm) • Ngữ pháp 1. Câu điều kiện loại 2, 3 2. Câu bị động 3. Mệnh đề quan hệ 4. Liên từ 5. Thì của động từ / hình thức của động từ 6. Mạo từ 7. Prefer … to … 8. Mệnh đề chỉ mục đích 9. Câu hỏi / từ để hỏi 10. It was not until … 11. Từ vựng 12. Từ loại 13. Ngữ âm + Dấu nhấn + Cách đọc

  doc5p neyugnmall001 24-08-2012 152 21   Download

 • I. Errors 6. Despite the house was small and old, it was in good condition. A B C D 7. Hoa, who is my oldest sister, has been working for Prudential Insurance Company for nearly 5 years. A ...

  doc7p neyugnmall001 24-08-2012 94 19   Download

 • Với mong muốn quý thầy cô thiết kế bài Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 có nội dung phong phú và hình ảnh sinh động để HS có thể nhận thức đúng đắn và yêu quí tác phẩm hội hoạ phản ánh về đề tài chiến tranh cách mạng.

  ppt24p vanchung2305 08-03-2014 294 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Văn phạm anh văn lớp 7
p_strCode=vanphamanhvanlop7

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản