Vận tốc rơi bão hòa

Xem 1-20 trên 71 kết quả Vận tốc rơi bão hòa
 • Vận tốc rơi của các hạt mưa có liên quan chặt chẽ với cường độ mưa và do đó, công thức tính toán nó có liên quan với sơ đồ dự báo mưa trong các mô hình dự báo số, các mô hình tính hoặc dự báo tầm nhìn xa v.v… Do vậy, việc nghiên cứu nó có tầm quan trọng không nhỏ.

  pdf6p tuanloc_muido 11-12-2012 50 4   Download

 • Bài viết phát triển một số công thức bán lý thuyết cho phép tính vận tốc rơi của hạt mưa, trong các điều kiện áp suất và nhiệt độ khí quyển khác nhau dựa trên số liệu đo tốc độ rơi của các hạt nước do Gunn, Kinzer và Pruppacher thực hiện ở nhiệt độ 20 độ C và áp suấr 1013 mb.

  pdf6p lalala05 30-11-2015 19 1   Download

 • Văn hóa và ngôn ngữ có liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Ngôn ngữ là phương tiện chuyên chở văn hóa và văn hóa chứa đựng trong ngôn ngữ. Người ta đã nói rằng ngôn ngữ và văn tự là kết tinh của văn hóa dân tộc, nhờ ngôn ngữ và văn tự để được lưu truyền và trong tương lai, nền văn hóa cũng nhờ vào ngôn ngữ để phát triển. Sự biến đổi và phát triển ngôn ngữ lại luôn luôn đi song song với biến đổi và phát triển văn hóa. Vậy muốn nghiên cứu...

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 192 44   Download

 • Suy dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em là một vấn đề không mới nhưng theo Richard Horton – chủ biên tờ The Lancet đây là một khía cạnh của sức khỏe bà và trẻ em bị bỏ rơi một cách trầm trọng [76]. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thiếu dinh dưỡng thể thấp còi, thiếu dinh dưỡng thể gày còm nặng và thiếu dinh dưỡng bào thai là những vấn đề quan trọng nhất [47].

  pdf176p rose_12 03-12-2012 54 12   Download

 • Trong bài báo này, phương pháp phần tử hữu hạn Taylor-Galerkin được áp dụng để rời rạc hóa hệ phương trình Saint-Venant có kể vận tốc chiều đứng ở đáy lòng dẫn, với độ chính xác bậc ba theo thời gian và không gian. Mô hình toán được kiểm định bởi hai ví dụ: Dòng chảy ổn định trên kênh có vật cản và dòng chảy vỡ đập trên kênh dốc. Kết quả cho thấy tính hiệu quả và chính xác của mô hình toán.

  pdf8p danhvi11 04-09-2018 6 0   Download

 • Sự giao lưu giữa các quốc gia trong một khu vực đã phá vỡ cái thế riêng biệt của tâm lý, tư tưởng trong từng dân tộc làm cho tâm lý và tư tưởng đó hoà vào cái chung của khu vực. Việt Nam cũng ở trong một quá trình như thế. Theo chân các nhà buôn, nhà truyền giáo Ấn Độ, Phật giáo vào nước ta vào khoảng thế kỷ thứ I và thứ II sau công nguyên. Sau đó, nối gót người Ấn Độ các nhà Phật giáo Bắc tông vào. Rồi những người tìm đường sang Trung...

  pdf17p thainhatquynh 10-07-2009 1969 725   Download

 • Văn hóa và ngôn ngữ có liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Ngôn ngữ là phương tiện chuyên chở văn hóa và văn hóa chứa đựng trong ngôn ngữ. Người ta đã nói rằng ngôn ngữ và văn tự là kết tinh của văn hóa dân tộc, nhờ ngôn ngữ và văn tự để được lưu truyền và trong tương lai, nền văn hóa cũng nhờ vào ngôn ngữ để phát triển.

  doc6p quangdat 15-03-2009 989 219   Download

 • Đất nước ta ngày nay được cả thế giới biết đến không chỉ vì là một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất và kiên cường trong đánh giặc mà còn đang có nền kinh tế phát triển đi lên rất mạnh mẽ và đầy tiềm năng. Xuất phát từ một đất nước đi lên sau 30 năm chiến tranh rồi lại trải qua những năm nền kinh tế nước ta thực hiện theo công tác kế hoạch hoá tập trung đã kìm hãm năng lực sản xuất của nước nhà.

  doc67p lien_yeu89 17-06-2010 349 196   Download

 • Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh dự thảo. Đề ra ba nguyên tắc của nền văn hóa mới: Dân tộc hóa: chống lại mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa khiến cho văn hoă Việt Nam phát triển độc lập. Đại chúng hóa: chống mọi chủ trương, hành động làm cho văn hóa phản lại hoặc xa rời quần chúng. Khoa học hóa: chống lại tất cả những gì làm cho văn hóa phản tiến bộ, trái khoa học....

  ppt51p hoanglam666 09-05-2011 179 71   Download

 • Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Bản sắc văn hóa Việt Nam bao gồm tất cả bản sắc văn hóa của các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Tính thống nhất ấy không chỉ là phép cộng đơn giản, các dân tộc chỉ có thể đóng góp vào và làm nên sự phong phú của văn hóa Việt Nam với điều kiện không đánh mất bản sắc văn hóa tộc người.

  pdf134p carol123 29-07-2012 126 41   Download

 • Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của toàn Đảng, toàn dân ta bao gồm nhiều nội dung, trong đó có các nội dung chủ yếu nhất: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền chủ nghĩa; xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Các nội dung đó hoà trong một tổng thể không tách rời, không thiếu mặt nào. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền tảng vật chất cho phát triển.

  pdf92p vascaravietnam 16-08-2012 81 32   Download

 • Tuyệt đối không nên làm móng tay hoặc làm tóc cầu kỳ. Tuy đó là quyền cá nhân của bạn nhưng nếu muốn du học và chứng tỏ mình chú tâm vào việc học, hãy bỏ qua những thú vui làm đẹp đó. Trường hợp đã lỡ “sành điệu” rồi cũng nên tìm cách “bình dân hóa” mình lại. Sau khi mang hồ sơ lên nộp cho Lãnh sự quán Canada, bạn sẽ nhận được duy nhất một câu: “Em về đi, ít bữa nữa sẽ điện thoại báo”. Chuyện có “ít bữa” thật hay không là do Lãnh sự...

  pdf4p angel_ko_co_canh 05-08-2010 127 21   Download

 • Lịch sử của mỗi dân tộc luôn gắn liền với quá trình dựng nƣớc và giữ nƣớc. Dân tộc Việt Nam trong dòng chảy 4000 năm đã từng đƣơng đầu với bao thác ghềnh, chông gai bởi giặc ngoại xâm, bởi thiên tai địch hoạ để rồi từ đó kết đọng lớp phù sa văn hoá với những nét tiêu biểu nhất đó là: Truyền thống yêu nƣớc, tinh thần bất khuất với các tên tuổi còn lƣu danh và trở thành bất tử....

  pdf123p greengrass304 10-09-2012 67 21   Download

 • Khóa và bảo vệ dữ liệu với Bitlocker của Windows 7 USB là thiết bị hữu ích để mang dữ liệu bên mình đi bất cứ đâu. Tuy nhiên nhược điểm của nó là khá nhỏ, dễ rơi hoặc đánh cắp. Khi đó, có thể dữ liệu sẽ bị truy cập trái phép. Mã hóa và bảo vệ dữ liệu trên USB là vấn đề đáng lưu tâm. Dữ liệu riêng tư và quan trọng luôn được người dùng quan tâm và tìm cách che giấu hòng tránh những sự truy cập trái phép. USB là thiết bị ngày càng thông...

  pdf6p xmen2525 25-04-2011 88 17   Download

 • I. BốI CảNH LịCH Sử TRUNG HOA Cổ ĐạI 1. Tình hình kinh tế Khoảng thế kỷ XII tr.cn, cuối đời Th-ơng, bộ tộc Chu nổi lên ở th-ợng l-u Hoàng Hà, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ra sức phát triển nông nghiệp và chinh phục các bộ tộc lân cận, mở rộng đất đai để phát triển thế lực đến vùng Tr-ờng Giang. Đến giữa thế kỷ XI tr.cn, Chu Vũ V-ơng đã diệt Trụ lập ra nhà Chu rồi rút về đóng đô ở đất Cảo Kinh, mở ra thời kỳ thịnh trị của nhà Tây Chu. ...

  pdf10p bengoan258 06-12-2011 49 11   Download

 • Thông qua tư liệu lịch sử, bài viết phân tích một số đặc điểm chủ yếu trong quá trình Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ XX. Từ đó, góp phần làm rõ cơ sở hình thành con đường cách mạng Hồ Chí Minh: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sự sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong việc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  pdf7p dem_thanh 21-12-2012 57 11   Download

 • Cuộc thảo luận về Cải cách Giáo dục đã kéo dài bao nhiêu năm rồi! Liệu có được một công cụ tư duy hành dụng - một hướng đi và cách làm - nhằm dồn các cuộc cãi cọ vào hành động cải cách giáo dục hữu hiệu? Sách này cố gắng đưa ra một lý thuyết đang cần cho sự nghiệp giáo dục của dân tộc mình, một dân tộc nhất thiết phải tiến lên hiện đại hóa - hiện đại hóa hay là chết - giống như một thời nào đó, độc lập hay là chết. Sách...

  pdf14p denlong_do 28-10-2011 36 10   Download

 • Trà Lũ là một làng khá nổi tiếng của vùng đồng bằng duyên hải Bắc Bộ mà lịch sử gắn với nhiều sự kiện lớn của lịch sử dân tộc: ra đời trong công cuộc khai hoang lấn biển cuối thời Lê sơ, là nơi ghi dấu bước chân đầu tiên của các giáo sĩ phương Tây trong hành trình truyền đạo Thiên chúa giáo vào nước ta, cũng là căn cứ địa cuối cùng của nghĩa quân Phan Bá Vành - nơi gánh chịu hậu quả nặng nề sau khi khởi nghĩa thất bại - và rồi chính...

  pdf9p dem_thanh 21-12-2012 99 10   Download

 • Cũng như bao dân tộc khác, người dân Hà Nhì tự tay trồng bông, dệt vải từ rất sớm, rồi tự thêu những bộ trang phục truyền thống để mặc trong những dịp lễ, tết. Trang phục dân tộc Hà Nhì trong ngày hội Trang phục truyền thống của người Hà Nhì thường là màu chàm đen, màu xanh hay màu trắng.

  pdf4p sunshine_3 26-06-2013 83 10   Download

 • Động lực học chất lỏng - Dòng chảy phân tầng 3.1 Giới thiệu Chương 2 đã xét một vài quá trình động lực của dòng chảy chất lỏng đồng nhất và sự chú ý bây giờ hướng đến ảnh hưởng của phân tầng mật độ lên cơ chế tác động đến sự phát tán một chất. Mối quan tâm, như đã phác hoạ trong Chương 1, vẫn tập trung vào việc vận tốc, trượt vận tốc và xáo trộn rối ảnh hưởng đến chuyển động và pha loãng của vật chất như thế nào.

  pdf38p camlaichanh 21-11-2011 53 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Vận tốc rơi bão hòa
p_strCode=vantocroibaohoa

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản