Windows projects

Xem 1-20 trên 215 kết quả Windows projects
 • Hướng dẫn làm bài tập Project hay Đồ án môn học ---oOo--1. Phạm vi áp dụng: Hướng dẫn này được áp dụng cho các bài thực hành giữa kỳ (bài tập project) vàv các bài đồ án cộng điểm của các môn học sau: - CTDL 1 & 2 - Lập trình C trên Windows - OOP 2. Yêu cầu chung: - Thường các bài tập Project hay đồ án sẽ được yêu cầu nộp 2 phần chính: Sưu liệu: là phần tài liệu .DOC đi kèm, để mô tả bài tập. Chỉ nộp file. Xem phần [3] để biết nội...

  pdf2p nuoiheocuoivo 07-05-2010 963 242   Download

 • Microsoft Project 2002 là phần mềm của hãng Microsoft Office, chuyên dùng trong lập và quản lý dự án. Là phần mềm tiên tiến nhất và thông dụng, Microsoft Project 2002 không những đáp ứng được yêu cầu thông thường của một chương trình chạy trong Window- đó là khả năng hỗ trợ clipboard và hậu thuẫn cho các tính năng đa tư liệu - mà còn là phiên bản mới nhất với nhiều tính năng nổi trội.

  pdf15p dibovaodoi01 12-10-2011 431 226   Download

 • Môn học Lập trình C trên Windows Bài tập thực hành ---oOo--Chương 0: 1. Làm quen với 1 chương trình C viết trên thư viện API a. Phần 1: - Sử dụng VC++ 6, dùng chức năng New project, chọn loại project “Win32 Application” - Chọn chức năng “A typical Hello World !” application - Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử nghiệm chương trình b.

  pdf7p nuoiheocuoivo 07-05-2010 710 180   Download

 • Your first experience with Visual Studio (VS) 2010 is often installation. As with most software, VS is rather easy to install; this chapter describes the installation process and gives you tips to help understand available options. Once installation is complete, you’ll open VS for the first time and need to know how to navigate the VS environment; this chapter gives you a high-level view of how VS is organized, how to find the features you need, and how to work with windows. Finally, you’ll learn how to find the different application types that VS helps you build.

  pdf442p tailieuvip14 26-07-2012 295 128   Download

 • CÁC QUI ĐỊNH - Môn học: Lập trình C trên Windows ---oOo--1. Cách tính điểm: - Môn học chỉ thi trên máy vào cuối khóa, không thi viết trên giấy - Điểm thi cuối khoá: 50% - Điểm bài project giữa khóa: 50% (từ 1-4 bài project). - Có thể có các đồ án môn học cộng điểm (không quá 30% tổng số điểm) Được phép sử dụng tất cả tài liệu và đĩa mềm khi thi Tất cả các bài làm giống nhau sẽ bị điểm 0 2. Làm bài thực hành: - Phải có kiến thức tốt về lập trình...

  pdf1p nuoiheocuoivo 07-05-2010 227 56   Download

 • Chapter 12a: Question about TIME MANAGEMENT. The following information and questions 1 through 10 refer to figure 1. A schedule was developed for a project to install windows in an apartment building. The project is a rush job, and the contractor has agreed to schedule the work on a single shift basis but will work seven days per week until the job is done. The project is to begin on May 1. Figure 1. Scheduling Practice Exercise. B 3 D 2 FS-2 F 4 A 1 E 7 H 5 C 3 G 4 Act # DURATION 1. What day in May will activity D have for its early finish date? a. b. c. d. May 13 May 6 May 7...

  pdf11p hoason23 17-08-2010 105 53   Download

 • Lưu ý: Tất cả các tập tin liên quan được lưu trữ tại thư mục D:\HOTEN_MASINHVIEN_NHOM_X, trong đó X là nhóm thực hành. Các project và solution lưu với tên KiemTraGK_HoTen_MaSinhVien, form lưu với tên frmKTGK Nếu không thực hiện đúng yêu cầu GV sẽ không chấm bài (0 điểm).

  doc2p whylove1020 04-04-2011 190 47   Download

 • Your hands-on, step-by-step guide to the programming fundamentals for Windows Azure™ Teach yourself how to build and host scalable applications in the cloud using Windows Azure—one step at a time. Ideal for those with basic programming skills, this tutorial provides practical, learn-by-doing exercises for working with the core services and features of the Windows Azure platform. Discover how to: Extend your existing skills to the cloud development model Build a simple web role application and deploy it to the cloud Create a worker role project to perform backend processes ...

  pdf346p stingdau_123 17-01-2013 102 38   Download

 • This book provides readers with the knowledge of Visual C# concepts. In addition to the concepts explained in the chapters, the book provides readers with several projects that enable them to create Windows applications,Web services,Web applications, and mobile Web applications.The book aims for providing the readers with extensive knowledge of C# so that they are able to develop live projects using C#. The book is aimed at readers with a basic knowledge of programming.

  pdf957p nguyenvanhi 04-12-2010 105 31   Download

 • Lab 01 - Lập trình hướng đối tượng cơ bản với C#. Nội dung thực hành gồm: Sử dụng công cụ lập trình MS VS.Net, viết ứng dụng console: Tạo/mở project, sao chép, biên dịch, sửa lỗi, các cửa sổ, chạy chương trình; minh họa trên các bài tập hướng đối tượng cơ bản. Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p nhanmotchut_4 01-11-2016 49 25   Download

 • Simplify and speed up the development of business applications with Windows® Presentation Foundation (WPF) and the Model View ViewModel (MVVM) design pattern. With this hands-on guide, you’ll master the techniques to bind data to your WPF user interfaces by constructing an example application through the course of the book. Gain valuable skills with WPF and MVVM that you can immediately apply to your own projects!

  pdf225p phungnguyet_123 23-02-2013 75 24   Download

 • Là tài liệu chủ yếu dành cho học viên, trong đó hướng dẫn học viên làm project theo một quy trình đơn giản, các mốc thời gian khi làm project và các yêu cầu phải đạt được khi hoàn thành một giai đoạn trong quá trình làm project. PS dựa trên tài liệu này hướng dẫn học viên làm project.

  pdf10p edwjnavan 06-10-2012 62 20   Download

 • Một trong các định dạng ảnh mà AutoCAD nhận được là BMP (bitmap). Có thể sử dụng chương trình Paint của Windows để chuyển định dạng.

  ppt10p thanhtpc 18-02-2014 433 14   Download

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 2 trình bày các đặc điểm về môi trường phát triển. Nội dung bài giảng bao gồm: Tổng quan, mô tả về môi trường phát triển (IDE), tạo dự án với VB.Net, Demo - Tạo dự án VB.Net, sử dụng các tính năng IDE, Demo - Sử dụng IDE, gỡ lỗi ứng dụng, Demo - Gỡ lỗi một Project, biên dịch trong VB.Net.

  ppt36p hoa_dai91 20-06-2014 66 12   Download

 • Writing a book is a team effort. The following people made it possible. Huge thanks go out to Suzanne Goraj, who worked as the editor for this book; she put in countless hours, was highly detail oriented, and did a tremendous job. Lori Newman, the production editor, somehow managed to keep this project on track, which was not always an easy task, while at the same time always being wonderful to work with. Warren Wyrostek worked as the technical editor. He did a great job of keeping me honest and minimizing any errors within the book....

  pdf731p halanh 17-08-2009 114 11   Download

 • For each of the chapters there is a folder with the presentations and lab content for that chapter. Each presentation has a corresponding folder containing the demonstrations for that chapter. The demonstration slides contain step by step instructions in the slide notes. Not all the demonstrations have sample projects associated with them, for these demonstrations the program will be created during the presentation. The first 9 chapters also have a lab document which contains a set of lab exercises for that chapter. Some of the lab documents also have answer documents....

  pdf248p goshop_123 24-04-2013 122 10   Download

 • Lesson 1: Adding and configuring Windows Forms Adding Forms to the project Properties of Windows Forms Creating non-rectangular Windows Forms Lesson 2: Managing control layout with container controls

  ppt28p batman_1 10-01-2013 76 8   Download

 • Author Santhosh Sivarajan Reviewers Mike Kline Jacek Swiatowiak Acquisition Editor Joanne Fitzpatrick Commissioning Editors Harsha Bharwani Meeta Rajani Cover Image Technical Editor Varun Pius Rodrigues Project Coordinators Shraddha Bagadia Esha Thakker Conidon Miranda Proofreader Lauren Tobon Graphics Aditi Gajjar Valentina D'silva Production Coordinator Melwyn D'sa Cover Work Melwyn D'sa

  pdf84p phungnguyet_123 25-02-2013 42 6   Download

 • Become a leading Windows 8 app developer by using Windows 8 App Projects - XAML and C# Edition to learn techniques, tools, and ideas to create successful, 5-star apps. Windows 8 App Projects - XAML and C# Edition shows you the nuts and bolts of the Windows 8 development ecosystem. Then, through a series of example driven chapters, you'll discover how to leverage the platform’s unique features. With each project, you'll be one step closer to building full-featured, responsive, and well designed apps that feel like they’re a part of the operating system....

  pdf220p goshop_123 23-04-2013 31 6   Download

 • Windows 8 App Projects: XAML and C# Edition Copyright © 2013 by Nico Vermeir This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed.

  pdf220p goshop_123 23-04-2013 86 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản