intTypePromotion=4
ADSENSE

Xã hội và giáo dục ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 414 kết quả Xã hội và giáo dục ở Việt Nam
 • Bài viết này tìm hiểu về khái niệm quan hệ xã hội, quan niệm về công bằng xã hội trong giáo dục theo quan điểm Mác-xít và công bằng xã hội trong giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở phân tích đó, bài viết trình bày kết quả của Việt Nam giai đoạn 2010-2015.

  pdf7p trieuroger 09-09-2018 171 9   Download

 • Qua phân tích một số kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam và Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam về giáo dục, bài viết này chỉ rõ từ năm 1986 đến nay, cơ hội giáo dục ở tất cả các cấp, bậc giáo dục đều được mở rộng và tăng lên, tuy nhiên tình trạng bất bình đẳng xã hội trong giáo dục vẫn còn ở mức cao, nhất là ở trung học phổ thông và giáo dục đại học.

  doc7p thicrom300610 03-04-2018 77 5   Download

 • Giáo trình Xã hội học giáo dục gồm 4 chương: khái lược về xã hội học, khái quát về xã hội học giáo dục, xã hội hóa cá nhân và môi trường xã hội hóa, nêu lên một số vấn đề về xã hội về giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Giáo trình nhằm trang bị cho học viên cao học từ những kiến thức cơ bản về Xã hội học, làm nền tảng để tiếp thu tốt các kiến thức xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục.

  pdf129p 326159487 17-05-2012 549 206   Download

 • Báo cáo chuyên khảo này nhằm mục đích đưa ra một bức tranh khái quát về thực trạng giáo dục ở Việt Nam và mối tương quan giữa giáo dục với biến động dân số, nhằm mô tả xu hướng biến đổi theo thời gian của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh/thành phố cũng như phân tích một số mối tương quan để tìm ra những ảnh hưởng của biến động dân số và kinh tế-xã hội tới sự phát triển giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf178p nganga_07 13-10-2015 223 32   Download

 • sau đây là phần 2 của cuốn sách. phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức về: giáo dục nhân cách lý tưởng trong trường học, mối quan hệ giữa giáo dục và xã hội. cuốn sách còn trình bày một số suy nghĩ về xã hội và giáo dục nước ta. bên cạnh đó, các ý của quyển sách còn được minh họa bằng rất nhiều thí dụ thực tế. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf148p trieuiu123456 19-09-2018 17 2   Download

 • Tài liệu Đông Kinh nghĩa thục trong 100 năm và công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Phần 2 tiếp tục trình bày công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay, xây dựng mô hình xã hội học tập ở nước ta và suy nghĩ về bài học từ Đông Kinh nghĩa thục, chương trình giáo dục lịch sử ở trường trung học miền Bắc (1945-1975), sự hình thành và phát triển của nền giáo dục đại học dưới thời Pháp thuộc, giáo dục Việt Nam thời kì 1945-1954 - diễn trình, thành tựu và kinh nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf175p vizeus 07-03-2019 31 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Bất bình đẳng giới về giáo dục ở Việt Nam hiện nay" dưới đây để nắm bắt được tổng quan về bất bình đẳng giáo dục ở Việt Nam, bất bình đẳng giới về giáo dục, nguyên nhân và vấn đề đặt ra về bất bình đẳng giới về giáo dục,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 151 22   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập, phần 2 tiếp tục trình bày sự phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay trong bước khởi đầu định hướng xây dựng xã hội học tập, điều tra tình hình phát triển giáo dục trên các địa bàn thí điểm về xây dựng mô hình xã hội học tập, nhận xét và kiến nghị về xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf97p vizeus 07-03-2019 32 1   Download

 • Đội ngũ trí thức ngành giáo dục là bộ phận trí thức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ này có ý nghĩa quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo nói riêng. Tuy nhiên, đội ngũ trí thức ngành giáo dục ở nước ta hiện nay còn hạn chế

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 30 0   Download

 • Trong quá trình đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục để có thể đáp ứng yêu cầu hội nhập như hiện nay, giáo dục Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp thiết. Một trong số đó là đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số. Điều này đặt ra những yêu cầu từ phía quản lý nhà nước nhằm xây dựng và phát triển một xã hội học tập để mọi trẻ em vùng dân tộc thiểu số đều bình đẳng trong cơ hội đến trường.

  pdf4p visamurai2711 23-07-2019 38 2   Download

 • Bài viết Chính sách giáo dục và đào tạo ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị đánh giá thực trạng giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất một số khuyến nghị trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf7p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 361 52   Download

 • Ở Việt Nam hiện nay, giáo dục và y tế đã và đang được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Cùng với sự nghiệp đổi mới về kinh tế, lĩnh vực giáo dục và y tế cũng đã được đổi mới rất căn bản. Một trong những nội dung của đổi mới giáo dục và y tế đã được thừa nhận là xã hội hóa giáo dục và y tế. Nhưng thực chất của xã hội hóa giáo dục và y tế là gì? Lợi ích và tính tất yếu của xã hội hóa giáo dục như thế nào? Đây là những câu hỏi vẫn còn có ý kiến khác nhau. Bài viết này đề cập đến các vấn đề đó.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 150 25   Download

 • Khái niệm bất bình đẳng về giáo dục, xu hướng của bất bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam, so sánh bất bình đẳng về giáo dục với một số nước Tây Âu là những nội dung chính trong bài viết "Bất bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam hiện nay: Dựa trên cơ sở dữ liệu VLSS93, VLSS98 và so sánh với một số nước Tây Âu trong những năm 1960-1965". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 116 14   Download

 • Bài viết trình bày về tình hình giáo dục ở Việt Nam hiện nay, toàn ngành giáo dục đang thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 68 16   Download

 • Mục đích của bài giảng này nhằm cung cấp các kiến thức sự phát triển giáo dục đại học, xu hướng phát triển dưới các tác động khác nhau của sự thay đổi cơ chế xã hội và sự quốc tế của giáo dục trên thế giới. Qua đó góp phần phát triển giáo dục ở Việt Nam.

  pdf78p thanhtrieung 04-09-2018 55 6   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề xã hội trong giáo dục phổ thông ở đô thị hiện nay: Qua khảo sát tại Đà Nẵng, Nam Định và Hải Phòng" đề cập đến những vấn đề khó khăn, trở ngại, những vấn đề và thách thức có liên quan đến chất lượng và hiệu quả của lĩnh vực giáo dục phổ thông tại các thành phố Đà Nẵng, Nam Định và Hải Phòng.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 47 3   Download

 • Trong mục tiêu phát triển xã hội của Việt Nam, có một nội dung quan trọng là tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội...

  pdf13p thicrom300610 03-04-2018 38 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Sự phát triển các quan điểm giáo dục" tiếp tục trình bày sự phát triển của các quan điểm giáo dục ở Việt Nam thời cận đại và tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh, các quan điểm giáo dục trong xã hội hiện đại và nhà trường tương lai, sáu kịch bản của OECD, kinh tế tri thức và các quan điểm phát triển giáo dục trong nền kinh tế tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf95p vizeus 02-03-2019 29 1   Download

 • Tư duy giá trị và tư duy tập trung vào giá trị là những thành tựu của khoa học quản lý đương đại, tư duy giá trị đang được ứng dụng trong quản lý ở nhiều lĩnh vực khác nhau của kinh tế và xã hội bởi nó xây dựng được phương pháp và kỹ thuật cho các nhà quản lý đưa ra quyết định. Ứng dụng tư duy tập trung vào giá trị có khả năng nâng cao năng lực quản lý giáo dục ở Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf6p visamurai2711 23-07-2019 10 0   Download

 • Với mong muốn giúp cho học sinh nắm được kiến thức bài Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, mời các bạn tham khảo bộ sưu tập này. Những giáo án bài học này giúp cho học sinh nắm được những thay đổi của tình hình thế giới sau chiến tranh, chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và sự chuyển biến về kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục… ở Việt Nam. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 có bước phát triển mới. Hy vọng qua bộ sưu tập giáo viên có thêm tư liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy tốt hơn.

  doc10p thanhthanh090909 10-04-2014 711 61   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xã hội và giáo dục ở Việt Nam
p_strCode=xahoivagiaoducovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2