intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định trách nhiệm bồi thường

Xem 1-20 trên 23 kết quả Xác định trách nhiệm bồi thường
 • Để giúp người đọc hiểu biết sâu sắc và đầy đủ hơn về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản tài liệu Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong Pháp luật Việt Nam do PGS. TS. Đỗ Văn Đại và ThS. Nguyễn Trương Tín biên soạn với sự kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn. Mời các bạn tham khảo phần 1 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf315p thuongdanguyetan08 16-04-2019 17 2   Download

 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế định pháp lý của bồi thường dân sự, trong lịch sử pháp luật việc bồi thường dân sự thường được giải quyết bằng phạm trù đạo đức, khi xã hội chưa có nhà nước, chưa có pháp luật vấn đề bồi thường dân sự được giải quyết theo phong tục tập quán của từng bộ tộc người hoặc của từng nhóm người. Khi xã hội phát triển nhà nước và pháp luật ra đời, bồi thường dân sự nói chung và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng...

  doc28p manhlong1988 15-06-2012 468 128   Download

 • Luận văn tìm hiểu đề tài này, luận văn xác định mục đích nghiên cứu tổng quát là đƣa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước.

  pdf32p kequaidan3 09-03-2020 72 13   Download

 • Đề tài Vai trò luật sư trong việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nhằm trình bày về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, đặc điểm của trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Việc xác định Toà án có thẩm quyền để thực hiện việc khởi kiện 6 4. Về điều kiện thực hiện quyền khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

  pdf12p acc_12 03-04-2014 196 33   Download

 • Biểu số: 25 SỐ VỤ VIỆC YÊU CẦU XÁC ĐỊNH CƠ QUAN CÓ Ban hành kèm theo Quyết định số: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG /2012/QĐ-UBND ngày …… . (6 tháng, năm) Ngày nhận Báo cáo: Nêu tại phần giải thích biểu mẫu Đơn vị báo cáo: Nêu tại phần giải thích biểu mẫu Đơn vị nhận báo cáo: Nêu tại phần giải thích biểu mẫu Số vụ việc yêu cầu xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Đơn vị tính: vụ việc) Tổng số Chia ra Đã giải quyết xong Đang giải quyết 1 2 3 ...

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 80 3   Download

 • So sánh giữa phòng vệ chính đáng với hành vi phù hợp với tình thế cấp thiết; 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại trong phòng vệ chính đáng; 3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết; 4. So sánh hậu quả pháp lý giữa gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và gây thiệt hại do vượt quá tình thế cấp thiết; 5. Xác định “chất kích thích” được qui định tại Điều 615 BLDS năm 2005 đối với các chất...

  pdf9p thiuyen2 12-08-2011 261 21   Download

 • Luận án này tập trung vào CSR và kết quả của nó, cụ thể là: nhận dạng thương hiệu, chất lượng mối quan hệ thương hiệu - khách hàng, ý định chuyển đổi thương hiệu trong bối cảnh thị trường tiêu dùng tại Việt Nam. Các khái niệm: CSR, nhận dạng thương hiệu, chất lượng mối quan hệ thương hiệu - khách hàng, ý định chuyển đổi thương hiệu được đưa ra để xác định mối quan hệ giữa chúng. Tác giả đo lường dựa trên nhận thức của khách hàng về các khái niệm nêu trên.

  pdf251p bibianh 24-09-2019 71 15   Download

 • Luận văn xác định mục đích nghiên cứu tổng quát là đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp ở Việt Nam.

  pdf16p truongtien_08 03-04-2018 64 8   Download

 • Bài báo này giới thiệu phương pháp chung để tính toán thiệt hại về kinh tế và môi trường đối với một lưu vực sông bị ô nhiễm và áp dụng vào thực tế đối với lưu vực sông Thị Vải. Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp cơ sở về mặt khoa học và thực tiễn để các địa phương có liên quan (Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh) tiến hành thẩm tra, xác minh và thống kê thiệt hại thực tế của nhân dân để yêu cầu Công ty Vedan có trách nhiệm bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

  pdf12p thorthor1234 24-05-2018 29 1   Download

 • Cần chú ý trong một số nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự, người thụ hưởng có thể xác định cụ thể hơn tên gọi của nghiệp vụ. Ví dụ, đó là người lao động gặp tai nạn lao động trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ lao dộng đối với người lao động. Mặc dù, đối tượng được bảo hiểm của loại bảo hiểm này là một khái niệm trừu trượng khi hợp đồng được ký kết. Tuy vậy, trách nhiệm bồi thường của bảo hiểm vẫn căn cứ vào các thiệt hại thực tế xảy ra...

  pdf10p bichtram8510 05-05-2011 117 42   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm - Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. Nội dung chương này giúp người học trình bày 3 quy tắc áp dụng trong bảo hiểm phi nhân thọ; nêu và giải thích các khái niệm liên quan, đặc trưng của các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ; áp dụng lý thuyết để xử lý thành thạo các tình huống liên quan đến nghiệp vụ trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ như tính phí, giải quyết bồi thường, xác định số tiền bảo hiểm, giải quyết quyền lợi khách hàng.

  pdf7p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 135 17   Download

 • 5. Trường hợp tài sản phát hiện thiếu đã xác định được nguyên nhân và người chịu trách nhiệm thì căn cứ nguyên nhân hoặc người chịu trách nhiệm bồi thường, ghi: Nợ TK 138

  pdf10p phuochau16 08-05-2011 61 11   Download

 • Trường hợp tài sản phát hiện thiếu đã xác định được nguyên nhân và người chịu trách nhiệm thì căn cứ nguyên nhân hoặc người chịu trách nhiệm bồi thường, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388 - Phải thu khác) (Số phải bồi thường); Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Số bồi thường trừ vào lương) Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Giá trị hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý) Có TK 621...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 69 6   Download

 • Thu hồi hàng hoá khuyết tật là nội dung quan trọng của Luật bảo vệ người tiêu dùng. Thông thường, doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm thu hồi hàng hoá và bồi thường thiệt hại khi họ có lỗi. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng đồng thời xác định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về những hành vi trong kinh doanh, pháp luật các nước cũng như Việt Nam đã xây dựng chế định thu hồi và bồi thường thiệt hại do hàng hoá khuyết tật gây ra cả khi doanh nghiệp không có lỗi trên nền lý thuyết trách nhiệm nghiêm ngặt.

  pdf8p meolep4 02-01-2019 64 3   Download

 • Trong thi công xây dựng có rất nhiều sự chậm trễ có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến thời gian thực hiện công trình. Mỗi loại chậm trễ này được gây ra bởi nhiều bên tham gia xây dựng công trình nên việc xác định nguyên nhân và trách nhiệm của ai là vô cùng cần thiết. Bài viết trình bày cách phân loại các loại chậm trễ và đưa ra một số tình huống thực tế để làm rõ hơn trách nhiệm của các bên liên quan.

  pdf6p vitsunade2711 02-06-2020 13 2   Download

 • Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục xác định giáo dục nhà trường có vai trò quan trọng đặc biệt trong việc định hướng, điều chỉnh, điều khiển khai thác các yếu tố khác, trong đó có trách nhiệm phối hợp các lực lượng xã hội tạo ra một môi trường lành mạnh, phát huy cao độ những yếu tố tích cực, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới thế hệ trẻ; tạo ra sự thống nhất của các lực lượng xã hội.

  pdf32p fanweiqi 12-03-2021 2 1   Download

 • Các quy định về chứng minh trong tố tụng dân sự Các chủ thể như người bị hại, nguyên đơn dân sự cũng cần sự có mặt của người làm chứng để xác định những thiệt hại do người phạm tội gây ra cho họ, làm căn cứ để xác định bồi thường thiệt hại. Đối với người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, nếu người làm chứng là người biết các thông tin có thể giúp gỡ tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt cho họ thì sự hiện diện của...

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 76 12   Download

 • Đánh giá nguy cơ là sử dụng bởi Liên bang và Cơ quan Nhà nước điều tiết để thực hiện của Đạo Luật đáp ứng toàn diện, bồi thường, môi trường và trách nhiệm của 1980 (CERCLA) và tài nguyên Bảo tồn và phục hồi Đạo luật (RCRA) tại Luật Các trang web bị ô nhiễm. Hiệu quả sử dụng của một chiến lược khắc phục dựa trên rủi ro để tập trung giúp dọn dẹp môi trường đô la trên Những khu vực của trang đã xác định trong đánh giá rủi ro Trình bày khả năng rủi ro như không được chấp nhận....

  pdf12p gaucon_ngoan 26-12-2011 53 4   Download

 • Mỗi con người cần phải xác định rõ và thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với cha mẹ. Bởi trên thế gian này, không có tình thương yêu nào sánh bằng tình thương yêu của cha mẹ dành cho con. Nó to lớn như núi cao biển rộng và đã được thể hiện rất nhiều trong thơ ca. Vì thế, mỗi người con đều phải có trách nhiệm làm tròn chữ hiếu để không phụ lòng cha mẹ.

  doc2p lansizhui 09-03-2020 3 0   Download

 • Thẩm quyền của Toà án nhân dân Các chủ thể như người bị hại, nguyên đơn dân sự cũng cần sự có mặt của người làm chứng để xác định những thiệt hại do người phạm tội gây ra cho họ, làm căn cứ để xác định bồi thường thiệt hại. Đối với người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, nếu người làm chứng là người biết các thông tin có thể giúp gỡ tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt cho họ thì sự hiện diện của người...

  pdf9p congchuabrave 26-04-2013 71 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Xác định trách nhiệm bồi thường
p_strCode=xacdinhtrachnhiemboithuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2