Xaml

Xem 1-20 trên 69 kết quả Xaml
 • XAML- P1: Các bộ sưu tập là hướng dẫn cho những người khởi xướng chương trình mã hóa muốn khám phá một công nghệ cụ thể. Nếu không có bỏ qua những khía cạnh lý thuyết, chúng tôi luôn ưu tiên để thực hành để bạn có thể nhanh chóng được tự trị. Trước khi vào trung tâm của vấn đề, lưu ý các số thông tin chung về bộ sưu tập.

  pdf50p camry 06-08-2010 200 96   Download

 • XAML- P2: Các bộ sưu tập là hướng dẫn cho những người khởi xướng chương trình mã hóa muốn khám phá một công nghệ cụ thể. Nếu không có bỏ qua những khía cạnh lý thuyết, chúng tôi luôn ưu tiên để thực hành để bạn có thể nhanh chóng được tự trị. Trước khi vào trung tâm của vấn đề, lưu ý các số thông tin chung về bộ sưu tập.

  pdf50p camry 06-08-2010 109 50   Download

 • XAML là một ngôn ngữ dựa trên XML, ngôn ngữ này cho phép bạn có thể xây dựng giao diện của các ứng dụng rất dễ dàng và nhanh chóng, bạn chỉ cần khai báo các thành phầncó trên giao diện của ứng dụng cùng với các thuộc tính của nó, khi chạy chương trình sẽ hiển thị giống như bạn đã khai báo. Điều này cho phép tách bạch được giữa việc thiết kế giao diện và việc hiện thực hóa các tính năng....

  pdf0p spamspam 15-01-2011 101 42   Download

 • Tham khảo sách 'programming windows - sixth edition writing windows 8 apps with c# and xaml', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf579p soicon824 24-11-2012 172 42   Download

 • It is an exciting time to be a Windows developer. The arrival of Windows 8 is a complete game changer. The operating system and its development platform offer you an entirely new way to create rich, full-featured Windows-based applications. This team of authors takes you on a journey through all of the new development features of the Windows 8 platform specifically how to utilize Visual Studio 2012 and the XAML/C# languages to produce robust apps that are ready for deployment in the new Windows Store....

  pdf508p phungnguyet_123 20-02-2013 88 41   Download

 • XAML- P3: Các bộ sưu tập là hướng dẫn cho những người khởi xướng chương trình mã hóa muốn khám phá một công nghệ cụ thể. Nếu không có bỏ qua những khía cạnh lý thuyết, chúng tôi luôn ưu tiên để thực hành để bạn có thể nhanh chóng được tự trị. Trước khi vào trung tâm của vấn đề, lưu ý các số thông tin chung về bộ sưu tập.

  pdf50p camry 06-08-2010 86 37   Download

 • XAML- P4: Các bộ sưu tập là hướng dẫn cho những người khởi xướng chương trình mã hóa muốn khám phá một công nghệ cụ thể. Nếu không có bỏ qua những khía cạnh lý thuyết, chúng tôi luôn ưu tiên để thực hành để bạn có thể nhanh chóng được tự trị. Trước khi vào trung tâm của vấn đề, lưu ý các số thông tin chung về bộ sưu tập.

  pdf50p camry 06-08-2010 81 26   Download

 • Beginning Windows 8 Application Development – XAML Edition introduces you to the Windows 8 modern app design paradigm and the new Windows 8 programming model developed around this paradigm. You'll learn to build rich, immersive applications designed to run on the many devices that will be powered by Windows 8.

  pdf313p hoa_can 29-01-2013 46 18   Download

 • XAML- P5: Các bộ sưu tập là hướng dẫn cho những người khởi xướng chương trình mã hóa muốn khám phá một công nghệ cụ thể. Nếu không có bỏ qua những khía cạnh lý thuyết, chúng tôi luôn ưu tiên để thực hành để bạn có thể nhanh chóng được tự trị. Trước khi vào trung tâm của vấn đề, lưu ý các số thông tin chung về bộ sưu tập.

  pdf50p camry 06-08-2010 59 16   Download

 • XAML- P8: Các bộ sưu tập là hướng dẫn cho những người khởi xướng chương trình mã hóa muốn khám phá một công nghệ cụ thể. Nếu không có bỏ qua những khía cạnh lý thuyết, chúng tôi luôn ưu tiên để thực hành để bạn có thể nhanh chóng được tự trị. Trước khi vào trung tâm của vấn đề, lưu ý các số thông tin chung về bộ sưu tập.

  pdf50p camry 06-08-2010 58 14   Download

 • XAML- P10: Các bộ sưu tập là hướng dẫn cho những người khởi xướng chương trình mã hóa muốn khám phá một công nghệ cụ thể. Nếu không có bỏ qua những khía cạnh lý thuyết, chúng tôi luôn ưu tiên để thực hành để bạn có thể nhanh chóng được tự trị. Trước khi vào trung tâm của vấn đề, lưu ý các số thông tin chung về bộ sưu tập.

  pdf47p camry 06-08-2010 63 14   Download

 • XAML- P6: Các bộ sưu tập là hướng dẫn cho những người khởi xướng chương trình mã hóa muốn khám phá một công nghệ cụ thể. Nếu không có bỏ qua những khía cạnh lý thuyết, chúng tôi luôn ưu tiên để thực hành để bạn có thể nhanh chóng được tự trị. Trước khi vào trung tâm của vấn đề, lưu ý các số thông tin chung về bộ sưu tập.

  pdf50p camry 06-08-2010 67 13   Download

 • XAML- P7: Các bộ sưu tập là hướng dẫn cho những người khởi xướng chương trình mã hóa muốn khám phá một công nghệ cụ thể. Nếu không có bỏ qua những khía cạnh lý thuyết, chúng tôi luôn ưu tiên để thực hành để bạn có thể nhanh chóng được tự trị. Trước khi vào trung tâm của vấn đề, lưu ý các số thông tin chung về bộ sưu tập.

  pdf50p camry 06-08-2010 53 11   Download

 • XAML- P9: Các bộ sưu tập là hướng dẫn cho những người khởi xướng chương trình mã hóa muốn khám phá một công nghệ cụ thể. Nếu không có bỏ qua những khía cạnh lý thuyết, chúng tôi luôn ưu tiên để thực hành để bạn có thể nhanh chóng được tự trị. Trước khi vào trung tâm của vấn đề, lưu ý các số thông tin chung về bộ sưu tập.

  pdf48p camry 06-08-2010 72 11   Download

 • Reimagined for full-screen and touch-optimized apps, Windows 8 provides a platform for reaching new users in new ways. In response, programming legend Charles Petzold is rewriting his classic Programming Windows—one of the most popular programming books of all time—to show developers how to use existing skills and tools to build Windows 8 apps. Programming Windows, Sixth Edition focuses on creating Windows 8 apps accessing the Windows Runtime with XAML and C#. The book also provides C++ code samples. The Sixth Edition is organized in two parts:...

  pdf294p ringphone 02-05-2013 47 11   Download

 • Windows 8 App Projects: XAML and C# Edition Copyright © 2013 by Nico Vermeir This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed.

  pdf220p goshop_123 23-04-2013 84 6   Download

 • Windows 8 contains Microsoft's revolutionary new application framework for building dynamic and responsive touch-enabled applications that target both desktops and mobile devices. Using the open standards of XAML and C# he ensures you understand the changes that are being made to Windows development practices and puts you on the right course to creating innovative and elegant applications for this latest evolution of the world's most successful operating system.

  pdf130p goshop_123 23-04-2013 31 3   Download

 • Metro apps are an important addition to Microsoft Windows 8, providing the cornerstone for a single, consistent programming and interaction model across desktops, tablets, and smartphones. The Metro app user experience is very different from previous generations of Windows applications: Metro-style apps are full-screen and favor a usability style that is simple, direct, and free from distractions. Metro apps represent a complete departure from previous versions of Windows.

  pdf98p soicon824 24-11-2012 58 18   Download

 • CHƯƠNG II: XAML - Extensible Application Markup Language 1 Tổng quan về XAML 1.1 XAML là gì XAML được viết tắt bởi cụm từ: Extensible Application Markup Language là một ngôn ngữ dạng khai báo. Bạn có thể tạo ra các phần tử đồ họa(UI) với những khai báo thông qua thẻ trong XAML. Sau đó bạn có thể dùng file mã lệnh tách biệt của nó(code-behind) để trả về những sự kiện và điều khiển những đối tượng mà bạn đã định nghĩa trong XAML.

  pdf9p iiduongii1 09-03-2011 106 14   Download

 • Become a leading Windows 8 app developer by using Windows 8 App Projects - XAML and C# Edition to learn techniques, tools, and ideas to create successful, 5-star apps. Windows 8 App Projects - XAML and C# Edition shows you the nuts and bolts of the Windows 8 development ecosystem. Then, through a series of example driven chapters, you'll discover how to leverage the platform’s unique features. With each project, you'll be one step closer to building full-featured, responsive, and well designed apps that feel like they’re a part of the operating system....

  pdf220p goshop_123 23-04-2013 26 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản