Xquery

Xem 1-20 trên 34 kết quả Xquery
 • Nutshell Handbook, the Nutshell Handbook logo, and the O’Reilly logo are registered trademarks of O’Reilly Media, Inc. XQuery, the image of a satyr tragopan, and related trade dress are trademarks of O’Reilly Media, Inc. Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book, and O’Reilly Media, Inc. was aware of a trademark claim, the designations have been printed in caps or initial caps.

  pdf511p trac2_123 16-04-2013 33 6   Download

 • Giới thiệu về XQuery XQuery khác với SQL ở một số khía cạnh chính, phần lớn là do các ngôn ngữ được thiết kế để làm việc với các mô hình dữ liệu khác nhau có các đặc điểm khác nhau. Các tài liệu XML chứa các hệ thống phân cấp và sở hữu một trật tự vốn có. Các cấu trúc dữ liệu dạng bảng được các DBMS dựa trên SQL hỗ trợ là phẳng và dựa vào thiết lập. Như vậy, các hàng không có thứ tự. Những khác biệt giữa các mô hình dữ liệu này sinh...

  pdf15p buncha_1 11-05-2013 23 3   Download

 • Giới thiệu Trình soạn thảo SQL và XQuery giúp bạn tạo và chạy các tập lệnh SQL có chứa các câu lệnh SQL và XQuery. Tính năng của trình soạn thảo bao gồm làm nổi bật cú pháp, định dạng SQL, các trình trợ giúp nội dung, phân tích cú pháp và xác nhận hợp lệ và xác nhận hợp lệ ngữ nghĩa. Bạn có thể xác nhận hợp lệ cú pháp trong tập lệnh với nhiều trình phân tích cơ sở dữ liệu và chạy các tập lệnh một cách tuần tự với nhiều kết nối cơ sở dữ...

  pdf20p buncha_1 11-05-2013 25 3   Download

 • XQuery can be a challenging topic to teach. There is only enough time to cover what it is, what it can do, and its basic syntax, but not in any depth. This module leaves the detailed coverage of XQuery for later courses. Just as Course 1913A, Exchanging and Transforming Data Using XML and XSLT, is a fiveday course on Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT), it is possible to devote a full five-day course to XQuery after it is fully specified and achieves W3C Recommendation status.

  pdf32p daokim 08-08-2009 162 36   Download

 • Cơ sở của XML và truy vấn XML Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, EMC Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, EMC Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, EMC Tóm tắt: Hướng dẫn này giới thiệu pureXML và XQuery, bắt đầu từ một tổng quan cơ bản của các đặc trưng và các lợi thế của kiểu dữ liệu XML, sau đó so sánh nó với các bảng quan hệ tiêu chuẩn.

  pdf41p hoa_kimngan 13-09-2011 82 19   Download

 • There is no more authoritative pair of authors on Querying XML than Jim Melton and Stephen Buxton. Best of all, as readers of Jim's other books know, his informal writing style will teach you what you need to know about this complex subject without giving you a headache. If you need a comprehensive and accessible overview of Querying XML, this is the book you have been waiting for.

  pdf845p trasua_123 04-01-2013 74 17   Download

 • Tổng quan về các thành phần DML, DDL, và DCL của SQL Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, IBM Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, IBM Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này, Phần 6 của loạt bài hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2 , phát triển theo ngôn ngữ xử lý dữ liệu (DML) và giới thiệu ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) và ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu (DCL). Nó cũng...

  pdf34p hoa_kimngan 13-09-2011 66 15   Download

 • Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, EMC Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, EMC Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, EMC Tóm tắt: Loạt bài hướng dẫn này giới thiệu cho bạn đọc về cơ sở dữ liệu Aroma để áp dụng kiến thức về ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) và ngôn ngữ vấn tin XML (XQuery) nhằm giải quyết các câu hỏi nghiệp vụ tiêu biểu.

  pdf28p hoa_kimngan 13-09-2011 48 8   Download

 • C. M. Saracco, Kỹ sư phần mềm, IBM 硅谷实验室 Tóm tắt: Các đặc tính DB2® 9 hỗ trợ cho XQuery, một ngôn ngữ chuẩn công nghiệp được thiết kế cốt để cho việc truy vấn dữ liệu XML. Với XQuery và DB2 9, bạn có thể lấy toàn bộ các tài liệu XML hoặc các phân đoạn XML đã lưu trữ trong các cột XML. Bạn cũng có thể chỉ rõ các bộ lọc dựa trên XML cho các truy vấn, chuyển đổi đầu ra XML và kết hợp các điều kiện logic vào các truy vấn. ...

  pdf68p hoa_kimngan 13-09-2011 45 7   Download

 • XML s'impose comme format de données pour structurer la plupart des échanges informatiques. En tant que tel, il fait partie intégrante de la culture générale de tout informaticien. Enfin un livre pour comprendre XML et avoir une vue d'ensemble de ses langages et applications. Cet ouvrage de cours et exercices couvre l'utilisation du formalisme XML et de ses très nombreux outils connexes en une vision d'ensemble rigoureuse.

  pdf299p trasua_123 04-01-2013 32 1   Download

 • Part III Beyond Relational creating tables with XML columns, and allows declaring XML variables and using them as parameters and return values. XQuery is a W3C-recommended language created to query and format XML documents. XQuery can be used to query XML documents just like a SQL query is used to retrieve information from relational tables. The XML data type implements a limited subset of the XQuery specification and a T-SQL query can use XQuery to retrieve information from XML columns or variables.

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 101 28   Download

 • và cho phép khai báo XML biến và sử dụng chúng như là các thông số và giá trị trả lại. XQuery là một ngôn ngữ W3C khuyến cáo tạo ra để truy vấn và các tài liệu XML định dạng. XQuery có thể được sử dụng để truy vấn tài liệu XML giống như một truy vấn SQL được sử dụng để lấy thông tin từ các bảng quan hệ. Các kiểu dữ liệu XML thực hiện một tập hợp giới hạn của đặc tả XQuery và truy vấn một T-SQL có thể sử dụng XQuery để lấy thông...

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 77 13   Download

 • Cơ bản về truy vấn SQL Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, IBM Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, IBM Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, IBM Tóm tắt: Thông qua một loạt các ví dụ đơn giản, hướng dẫn này minh họa làm thế nào để lấy ra từ một cơ sở dữ liệu IBM® DB2® bằng các lệnh SELECT của SQL chuẩn. Hướng dẫn này mô tả cách lấy ra các hàng từ một bảng cơ sở dữ liệu quan...

  pdf32p hoa_kimngan 13-09-2011 60 13   Download

 • 9 Matthias Nicola, Chuyên gia DB2 , IBM Silicon Valley Laboratory Tóm tắt: DB2® 9 đảm bảo lưu trữ pureXML và cung cấp XQuery và SQL/XML như là các ngôn ngữ truy vấn. Các chỉ mục XML rất cần thiết cho hiệu suất truy vấn cao, nhưng việc sử dụng chúng để đánh giá truy vấn phụ thuộc vào cách tạo nên các vị từ truy vấn. Bài viết này trình bày một tập các hướng dẫn để viết các truy vấn XML và tạo các chỉ mục XML một cách phù hợp để cho các chỉ mục tăng tốc...

  pdf51p hoa_kimngan 13-09-2011 45 11   Download

 • Các ví dụ trên đây tham gia bàn OrderHeader với bảng OrderXML và tham gia này là từ một cột quan hệ và nút một XML. Một lần nữa, khác tham gia được thiết lập giữa các bảng Tìm và các yếu tố khoản được trả về bởi các nút () phương pháp. Một cách khác để viết các truy vấn này là để nhúng tham gia vận hành như một phần của biểu thức XQuery chính nó. Ví dụ sau đây minh chứng điều này:...

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 47 10   Download

 • Các truy vấn phức tạp bao gồm nhiều hơn một bảng quan hệ Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, EMC Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, EMC Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, EMC Tóm tắt: Hướng dẫn này mô tả hai cách kết hợp dữ liệu từ các bảng khác nhau trong một cơ sở dữ liệu IBM® DB2® nối các bảng với phép nối trong hay phép nối ngoài và cách sử dụng các toán tử UNION, EXCEPT và I...

  pdf52p hoa_kimngan 13-09-2011 51 10   Download

 • Sử dụng các truy vấn nâng cao để so sánh dữ liệu Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, IBM Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, IBM Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này mô tả các truy vấn để so sánh dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu IBM® DB2®. Điều này được thực hiện bằng các biểu thức CASE hoặc các truy vấn con. ...

  pdf44p hoa_kimngan 13-09-2011 48 10   Download

 • The perfect resource for beginning XML programmers, this guidebook clearly shows you what XML is, how to use it, and what technologies surround it. The authors build on the strengths of previous editions while covering the latest changes in the XML landscape such as XQuery, RSS and Atom, and Ajax. The most recent specifications are presented along with best practices to follow when developing XML solutions. The fourth edition will help you quickly progress from XML basics to more advanced programming techniques.

  pdf1255p lock_123 08-04-2013 68 9   Download

 • Matthias Nicola, Chuyên gia về hiệu năng CSDL, IBM Silicon Valley Laboratory Tóm tắt: DB2 9 giới thiệu sự hỗ trợ pureXML, có nghĩa là dữ liệu XML được lưu trữ và được truy vấn theo định dạng phân cấp vốn có của nó. Để truy vấn dữ liệu XML, DB2 cung cấp hai ngôn ngữ, SQL/XML và XQuery. Ngoài ra, DB2 9 có các khả năng lí tưởng về lập chỉ mục XML và hỗ trợ cho việc xác nhận tính hợp lệ của Lược đồ XML (XML Schema). Trong khi hầu hết các hướng dẫn thi hành hiện...

  pdf46p hoa_kimngan 13-09-2011 44 8   Download

 • One of the most recent developments in the work on XQuery is the efforts of the World Wide Web Consortium (W3C) to specify the XQueryX language. This language enables the full rendering of XQuery in Extensible Markup Language (XML) for computer-readable use and ensures its compliance with W3C requirements. XQueryX is not designed for direct human use.

  pdf2p daokim 08-08-2009 66 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản