intTypePromotion=1

Thư viện Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác. Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác. Để làm được điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải tiến hành khảo sát thực tiễn, thu thập thông tin, tài liệu để tiến hành phân tích cụ thể, lập và quản lý danh mục đầu tư… nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Tham khảo kho tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và kinh nghiệm về Quỹ đầu tư giúp các bạn củng cố kiến thức quản lý quỹ đầu tư, cách thu hút quỹ đầu tư, phương pháp đánh giá hoạt động của quỹ và quản lý nhà nước về hoạt động quản lý Quỹ đầu tư.
Hiển thị 1-10 trên 202 kết quả
 • "Bài giảng Thẩm định đầu tư công - Bài 4: Ước tính chi phí vốn tài chính trong thẩm định dự án" được biên soạn giúp người học nắm được chi phí vốn, chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ vay; chi phí vốn bình quân trọng số; nguyên tắc chiết khấu ngân lưu; ước tính chi phí vốn chủ sở hữu và chi phí nợ vay; chi phí vốn ngân sách; vấn đề giá và đơn vị tiền tệ của chi phí vốn...

  pdf21p  cothumenhmong10 19-03-2021 15 0   Download

 • After studying this chapter you will be able to understand: Business valuation, reasons for valuation of a business, methods of business valuation, asset based valuation methods, earnings based methods of valuation, dividend based methods of valuation,...

  ppt29p  nanhankhuoctai9 23-07-2020 9 0   Download

 • After studying this chapter you will be able to understand: Chossing a discount rate, mergers and acquisiitions, venture capital, discount rate for project appraisal, arguments for and against mergers and acquisitions, methods of financing a merger, strategy and tactics,...

  ppt37p  nanhankhuoctai9 23-07-2020 11 0   Download

 • After studying this chapter you will be able to understand: Business valuation, reasons for valuation of a business, methods of business valuation, asset based valuation methods, earnings based methods of valuation, dividend based methods of valuation,...

  ppt15p  nanhankhuoctai9 23-07-2020 10 0   Download

 • After studying this chapter you will be able to understand: Chossing a discount rate, mergers and acquisiitions, venture capital, discount rate for project appraisal, arguments for and against mergers and acquisitions, methods of financing a merger, strategy and tactics,...

  ppt27p  nanhankhuoctai9 23-07-2020 16 0   Download

 • After studying this chapter you will be able to understand: Capm – alpha va values continued, advnatges and disadvantages of capm, to apply the adjusted present value approach to decision making, risk adjusted WACC, chossing a discount rate, mergers and acquisiitions, venture capital.

  ppt29p  nanhankhuoctai9 23-07-2020 9 0   Download

 • After studying this chapter you will be able to understand: Systematic and unsystematic risk – continuation, capm formula, uses of capm, limitations of capm, to apply the adjusted present value approach to decision making.

  ppt29p  nanhankhuoctai9 23-07-2020 10 0   Download

 • After studying this chapter you will be able to understand: Choosing an investment portfolio, to understand the capital asset pricing model and its uses in financial management systematic and unsystematic risk, to apply the adjusted present value approach to decision making.

  ppt26p  nanhankhuoctai9 23-07-2020 11 0   Download

 • After studying this chapter you will be able to understand: Portfolio theory – continued, two assets portfolio, portfolio selection, risky and risk-free assets, implications for investment.

  ppt24p  nanhankhuoctai9 23-07-2020 15 0   Download

 • After studying this chapter you will be able to understand: Risk, portfolio theory, two assets portfolio, portfolio selection, risky and risk-free assets, implications for investment.

  ppt23p  nanhankhuoctai9 23-07-2020 13 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2