intTypePromotion=1

Thư viện Văn Bản Luật

Văn bản Luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ... Cơ sở dữ liệu Văn bản Luật giúp hệ thống lại văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần. Văn bản Luật bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 100133 kết quả
 • Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Sau đây là nội dung chi tiết Thông tư, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p  vimanoban2711 23-03-2021 10 0   Download

 • Kế hoạch số 270/KH-UBND về việc phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; được biên soạn nhằm kiểm soát hiệu quả bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh và ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng vi rút lở mồm long móng mới từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; xây dựng thành công các cơ sở chăn nuôi, chuỗi liên kết chăn nuôi, vùng an toàn dịch bệnh LMLM, tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện; góp phần thực hiện thành công chiến lược phát t...

  doc23p  ongtre36 12-01-2021 4 0   Download

 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm bao gồm thủ tục công bố sản phẩm; thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu…

  pdf59p  24031988 09-01-2021 4 0   Download

 • Thông tư số 50/2016/TT-BYT quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Thông tư này quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm được sản xuất trong nước, nhập khẩu; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  pdf66p  24031988 09-01-2021 8 1   Download

 • Thông tư số 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo văn bản để nắm chi tiết hơn nội dung.

  pdf34p  huanpc191283 17-12-2020 36 1   Download

 • Luật số 102/2016/QH13 quy định về Luật trẻ em được dựa trên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình bày những quy định chung; quyền và bổn phận của trẻ em; chăm sóc và giáo dục trẻ em; bảo vệ trẻ em; trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em...

  doc32p  manhhungmusic 23-11-2020 25 0   Download

 • Quyết định số 2536/QĐ-BYT được căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; với nội dung ban hành bộ tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng về ngôn ngữ trị liệu đối với người bệnh đột quỵ, chấn thương sọ não và bại não.

  pdf2p  phongkhuyettatlongan 14-11-2020 10 0   Download

 • Nghị định Số 40/2019/NĐ-CP với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

  doc43p  quanghiep113 10-11-2020 45 1   Download

 • Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 986/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện khoa học thống kê.

  pdf4p  kequaidan8 02-11-2020 4 0   Download

 • Quyết định số 1277/QĐ-CHK ban hành đề án “Nâng cao chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành án pháp luật về kinh doanh của Cục hàng không Việt Nam”. Mời các bạn cùng tham khảo văn bản để nắm chi tiết hơn các nội dung.

  pdf18p  kequaidan8 02-11-2020 4 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2