intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Văn Bản Luật

Văn bản Luật là gì? Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức tiến bộ, khoa học nhất trong các hình thức bên ngoài của pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục ... Cơ sở dữ liệu Văn bản Luật giúp hệ thống lại văn bản pháp luật, và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam, nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần. Văn bản Luật bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật nhà nước.
Hiển thị 1-10 trên 98133 kết quả
 • Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2019 được ký xác thực bởi Văn phòng Quốc hội về việc hợp nhất Luật Đấu thầu.

  pdf69p  coannhien 12-05-2023 7 2   Download

 • Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p  coannhien 12-05-2023 6 2   Download

 • Luật số 72/2020/QH14 này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

  pdf33p  tanphat_tk 08-05-2023 1 1   Download

 • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

  pdf87p  runthenight09 06-05-2023 3 2   Download

 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

  pdf40p  runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Thông tư số 78/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. Thông tư này quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nội dung khác có liên quan áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này để hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thi hành án dân sự.

  pdf96p  runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Nghị định số 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

  pdf62p  runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Quyết định 1676/QĐ-BTC 2021 công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1.

  pdf119p  runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Thông tư số 26/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Nghị định 150/2020/NĐ-CP).

  pdf58p  runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 • Thông tư số 19/2020/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

  pdf52p  runthenight09 06-05-2023 2 2   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2