intTypePromotion=1

Thư viện Bảo hiểm

Văn bản Luật Bảo hiểm gồm các luật, thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, … về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh. Văn bản Luật Bảo hiểm quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm, quỹ bảo hiểm,thủ tục thực hiện bảo hiểm và quản lý nhà nước về bảo hiểm. Tổng hợp các văn bản Luật Bảo hiểm do Quốc hội, Nhà nước và Bộ ngành ban hành được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Văn bản Luật Bảo hiểm luôn được cập nhật giúp các bạn nắm rõ kiến thức pháp luật bảo hiểm.
Hiển thị 1-10 trên 91 kết quả
 • Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ban hành về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc4p  hoaquynh70 28-01-2022 4 0   Download

 • Quyết định 802/2020/QĐ-­BHXH ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế. Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  doc22p  ngaohaicoi999 26-06-2020 11 0   Download

 • Công văn số 5163/BTC-QLBH năm 2019 về kinh doanh ngành, nghề môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 3000/BHXH-TTKT năm 2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  jiangfengmian 17-06-2020 14 0   Download

 • Công văn số 2965/BHXH-TCKT năm 2019 về giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  jiangfengmian 17-06-2020 10 0   Download

 • Công văn số 2697/BHXH-CSYT năm 2019 về nội dung hướng dẫn tại Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p  jiangfengmian 17-06-2020 19 0   Download

 • Công văn số 2660/BHXH-CNTT năm 2019 triển khai phần mềm Xét duyệt chính sách theo Quyết định 166/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  jiangfengmian 17-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 2619/BHXH-BT năm 2019 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  jiangfengmian 17-06-2020 14 1   Download

 • Công văn số 2568/BHXH-CSYT năm 2019 về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc6p  jiangfengmian 17-06-2020 10 0   Download

 • Công văn số 2544/BHXH-TCKT năm 2019 về hướng dẫn thanh quyết toán chi phí lập danh sách và cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc12p  jiangfengmian 17-06-2020 46 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2