Thư viện Bảo hiểm

Văn bản Luật Bảo hiểm gồm các luật, thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, … về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh. Văn bản Luật Bảo hiểm quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm, quỹ bảo hiểm,thủ tục thực hiện bảo hiểm và quản lý nhà nước về bảo hiểm. Tổng hợp các văn bản Luật Bảo hiểm do Quốc hội, Nhà nước và Bộ ngành ban hành được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Văn bản Luật Bảo hiểm luôn được cập nhật giúp các bạn nắm rõ kiến thức pháp luật bảo hiểm.
Hiển thị 1-10 trên 22 kết quả
 • Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

   nghiquyet0910 22-11-2017 7 0   Download

 • Thông báo số 2036/TB-BHXH kết luận của thứ trưởng, tổng giám đốc BHXH Việt Nam và tổng giám đốc tổng công ty bưu điện Việt Nam tại hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

   nghqcp 09-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 260/QĐ­-TTg/2017 ban hành về giao dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

   bachma45 02-11-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 21/2017/QĐ-­TTg ban hành về mức hạn trả tiền bảo hiểm. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

   bachma45 02-11-2017 6 0   Download

 • Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

   bachma45 01-11-2017 4 0   Download

 • Nghị định số 72/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về nội dung chi hoạt động của hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

   bachma45 01-11-2017 8 0   Download

 • Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ban hành về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

   bachma45 01-11-2017 3 0   Download

 • Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

   nakatamimosa 18-07-2017 11 1   Download

 • Thông tư số: 42/2016/TT-BLĐTBXH năm 2016 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 7 0   Download

 • Chỉ thị số: 34/CT-TTg năm 2016 về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản