intTypePromotion=1

Thư viện Bảo hiểm

Văn bản Luật Bảo hiểm gồm các luật, thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, … về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh. Văn bản Luật Bảo hiểm quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm, quỹ bảo hiểm,thủ tục thực hiện bảo hiểm và quản lý nhà nước về bảo hiểm. Tổng hợp các văn bản Luật Bảo hiểm do Quốc hội, Nhà nước và Bộ ngành ban hành được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Văn bản Luật Bảo hiểm luôn được cập nhật giúp các bạn nắm rõ kiến thức pháp luật bảo hiểm.
Hiển thị 1-10 trên 147 kết quả
 • Công văn số 969/BHXH-QLT năm 2019 thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  sandushengshou 30-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 961/BHXH-BT năm 2019 về giao chỉ tiêu phấn đấu giảm số tiền còn phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 6 0   Download

 • Công văn số 907/BHXH-CNTT năm 2019 thực hiện Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  sandushengshou 30-06-2020 9 0   Download

 • Công văn số 902/BHXH-PC năm 2019 hướng dẫn cách hiểu về cấu phần “nộp bảo hiểm xã hội” trong chỉ số A2 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc7p  sandushengshou 30-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 891/BHXH-CSYT năm 2019 về quyết toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  sandushengshou 30-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 314/BHXH-GĐ1 năm 2019 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 11 0   Download

 • Quyết định 802/2020/QĐ-­BHXH ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế. Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  doc22p  ngaohaicoi999 26-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 5163/BTC-QLBH năm 2019 về kinh doanh ngành, nghề môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  yuziyuan 23-06-2020 4 0   Download

 • Công văn số 3000/BHXH-TTKT năm 2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  jiangfengmian 17-06-2020 6 0   Download

 • Công văn số 2965/BHXH-TCKT năm 2019 về giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  jiangfengmian 17-06-2020 8 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2