intTypePromotion=1

Thư viện Bất động sản

Văn bản luật Bất động sản quy định về bất động sản, quản lý hoạt động bất động sản và sàn giao dịch bất động sản. Ngoài các vấn đề về bất động sản, còn văn bản Luật về đất đai và nhà ở quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Và quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Tổng hợp văn bản luật bất động sản, đất đai, nhà ở gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 47 kết quả
 • Quyết định số 4965/2019/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, đợt 2. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc13p  anphongduong999 03-12-2019 19 1   Download

 • Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp thực hiện báo cáo, cung cấp, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  doc7p  kieuvinha000 14-10-2019 30 0   Download

 • Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 4, điều 2 quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo các quyết định quy định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

  doc2p  kieuvinha000 14-10-2019 71 1   Download

 • Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

  doc4p  kieuvinha000 14-10-2019 32 0   Download

 • Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm khắc phục những yếu kém, tồn tại nêu trên và tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh trong thời gian tới.

  doc5p  sensacoolfree 26-04-2019 67 1   Download

 • Thông tư số 20/2016/TT-BXD trình bày: Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2915; Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013; Theo đề nghị của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf52p  nhatng09 17-04-2018 76 1   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chín...

  doc23p  phamthithuhuyen9b 21-03-2018 62 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p  phamthithuhuyen9b 21-03-2018 53 1   Download

 • Quyết định ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Xác định giá đất cho từng trường hợp cụ thể của luật đât đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf20p  tienquyetk57 10-05-2017 51 1   Download

 • Quyết định số: 22/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;...

  pdf14p  codon_09 29-03-2016 87 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2