intTypePromotion=1

Thư viện Bộ máy hành chính

Bộ máy hành chính là hệ thống các cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân công quyền do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp lập ra nhằm quản lý các công việc hàng ngày của xã hội, cung cấp các dịch vụ công thông qua hoạt động của công sở. Bộ máy hành chính là một bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến pháp và pháp luật. Văn bản luật Bộ máy hành chính giúp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo điều hành tập trung nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 590 kết quả
 • Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 986/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện khoa học thống kê.

  pdf4p  kequaidan8 02-11-2020 4 0   Download

 • Công văn số 983/UBND-NC năm 2019 đính chính văn bản do tỉnh Sơn La ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  sandushengshou 30-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 490/UBDT-HVDT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” do Ủy ban Dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc17p  sandushengshou 30-06-2020 6 0   Download

 • Công văn số 433/UBDT-CSDT năm 2019 về kiểm tra, rà soát thông tin đơn vị hành chính cấp xã vùng khó khăn theo Quyết định 1010/QĐ-TTg do Ủy ban dân tộc ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 130/CP-NC năm 2019 về đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  sandushengshou 30-06-2020 12 0   Download

 • Công văn số 5182/VPCP-QHĐP năm 2019 về nhân sự ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 4975/VPCP-NN năm 2019 về phê duyệt Giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 4966/VPCP-CN năm 2019 bổ sung đề án vào Chương trình công tác năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 4606/VPCP-QHĐP năm 2019 về phân công tham dự, giải trình tại Phiên họp Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 4301/VPCP-TH năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc7p  yuziyuan 23-06-2020 3 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2