intTypePromotion=1

Thư viện Bộ máy hành chính

Bộ máy hành chính là hệ thống các cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân công quyền do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp lập ra nhằm quản lý các công việc hàng ngày của xã hội, cung cấp các dịch vụ công thông qua hoạt động của công sở. Bộ máy hành chính là một bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến pháp và pháp luật. Văn bản luật Bộ máy hành chính giúp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo điều hành tập trung nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 709 kết quả
 • Quyết định số 115/2022/QĐ-BNV ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  pdf5p  hoalanvender 25-02-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 1368/2021/QĐ-BNV ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

  doc25p  hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 1234/2021/QĐ-BNV ban hành về việc phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  doc4p  hoalanvender 25-02-2022 6 0   Download

 • Quyết định số 1207/2021/QĐ-BNV ban hành về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Từ thiện sống xanh. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

  doc15p  hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 1127/2021/QĐ-BNV ban hành về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm minh bạch. Căn cứ Luật quy định quyền lập hội ngày 20 tháng 5 năm 1957. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc15p  hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 1113/2021/QĐ-BNV ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc16p  hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 938/2021/QĐ-BNV ban hành quy trình nghiệm thu cấp Trung ương và rà soát, làm sạch Phiếu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc12p  hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 909/2021/QĐ-BNV ban hành về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc26p  hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 862/2021/QĐ-BNV ban hành về việc điều chỉnh kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc5p  hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 843/2021/QĐ-BNV ban hành về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

  doc8p  hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2