Thư viện Bộ máy hành chính

Bộ máy hành chính là hệ thống các cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân công quyền do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp lập ra nhằm quản lý các công việc hàng ngày của xã hội, cung cấp các dịch vụ công thông qua hoạt động của công sở. Bộ máy hành chính là một bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước được thành lập theo hiến pháp và pháp luật. Văn bản luật Bộ máy hành chính giúp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo điều hành tập trung nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 300 kết quả
 • Quyết định số 936/QĐ-BNG về việc phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo “Danh sách phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài” làm cơ sở thực hiện một số chế độ quy định tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019.

  doc5p  sensacoolfree 26-04-2019 20 0   Download

 • Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình. Quyết định kèm theo Danh mục thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.

  doc8p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND quy định đối tượng khách được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.

  doc3p  sensacoolfree 26-04-2019 5 0   Download

 • Quyết định số 936/QĐ-BNG về việc phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ ngoại giao ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019. Ban hành kèm theo “Danh sách phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài” làm cơ sở thực hiện một số chế độ quy định tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019.

  doc5p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.

  doc2p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 451/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định ngày 22 tháng 04 năm 2019.

  doc8p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2019.

  doc15p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Luật Cán bộ, công chức và những nội dung đáng chú ý nhất 2018 Cuối năm 2008, Quốc hội đã thông qua Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức và sắp xếp những vấn đề liên quan đến nhân sự trong bộ máy hành chính nhà nước, phục vụ đời sống nhân dân.

  pdf16p  luatvietnamic 14-02-2019 12 1   Download

 • Nghị định số 161/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 thàng 11 năm 2018 nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  doc32p  tiantian0108 06-12-2018 19 1   Download

 • Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

  pdf11p  hpnguyen2 05-03-2018 10 0   Download

Đồng bộ tài khoản