intTypePromotion=1

Thư viện Chứng khoán

Văn bản Luật Chứng khoán quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Văn bản Luật Chứng khoán bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Hiển thị 1-10 trên 18 kết quả
 • Công văn số 10327/VPCP-ĐMDN năm 2019 về niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanqiren 28-05-2020 7 0   Download

 • Thông tư số 37/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, thông tin đến các bạn về mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho các nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và giám sát hoạt động chứng khoán...

  pdf2p  partimesinhvien 13-05-2020 16 0   Download

 • Quyết định số 01/2020/QĐ-VSD ban hành “Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam”. Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

  doc14p  kieunhanguyen999 22-04-2020 3 0   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  doc4p  yilinglaozu 10-01-2020 21 0   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

  doc5p  yilinglaozu 10-01-2020 8 0   Download

 • Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội gồm các phần chính: Chương I - Quy định chung; Chương II - Tổ chức và quản lý giao dịch; Chương III - Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF; Chương IV - Các giao dịch đặc biệt; Chương V - Cảnh báo, kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng giao dịch đối với chứng khoán niêm yết; Chương VI - Tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung quy chế.

  pdf19p  hpnguyen2 05-03-2018 32 0   Download

 • Quyết định số 695/2016/QĐ-UBCK về việc thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  pdf3p  bachma45 14-12-2017 20 0   Download

 • Thông tư số 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;...

  doc48p  bachma45 14-12-2017 33 0   Download

 • Thông tư số 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  doc47p  bachma45 14-12-2017 27 0   Download

 • Thông tư số 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

  doc24p  bachma45 14-12-2017 24 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2