Thư viện Chứng khoán

Văn bản Luật Chứng khoán quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Văn bản Luật Chứng khoán bao gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố ban hành, được cập nhập và bổ sung giúp mọi người nắm vững kiến thức pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Hiển thị 1-10 trên 13 kết quả
 • Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội gồm các phần chính: Chương I - Quy định chung; Chương II - Tổ chức và quản lý giao dịch; Chương III - Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF; Chương IV - Các giao dịch đặc biệt; Chương V - Cảnh báo, kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng giao dịch đối với chứng khoán niêm yết; Chương VI - Tổ chức thực hiện.

  pdf19p  hpnguyen2 05-03-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 695/2016/QĐ-UBCK về việc thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  pdf3p  bachma45 14-12-2017 6 0   Download

 • Thông tư số 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;...

  doc48p  bachma45 14-12-2017 10 0   Download

 • Thông tư số 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  doc47p  bachma45 14-12-2017 9 0   Download

 • Thông tư số 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

  doc24p  bachma45 14-12-2017 8 1   Download

 • Thông tư số 29/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán.

  doc17p  bachma45 14-12-2017 11 0   Download

 • Quyết định số 2398/QĐ-BTC năm 2017 ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;...

  doc25p  daoquocmanh28 13-12-2017 10 0   Download

 • Quyết định số 2396/QĐ-BTC năm 2017 ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;...

  doc25p  daoquocmanh28 13-12-2017 12 0   Download

 • Nghị quyết số 113/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội. Nội dung Nghị quyết trình bày về thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công giảm bội chi ngân sách nhà nước,...

  pdf8p  dungkt77506 12-10-2015 25 0   Download

 • Quyết định 14/QĐ-UBCK năm 2015 về Quy chế hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

  pdf17p  saoanhnovoicochong 31-01-2015 28 0   Download

Đồng bộ tài khoản