intTypePromotion=1

Thư viện Công nghệ thông tin

Văn bản luật Công nghệ thông tin quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Văn bản luật Công nghệ thông tin áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam. Tổng hợp văn bản luật Công nghệ thông tin gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Thông Tin và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 202 kết quả
 • Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được ban hàng ngày 27 tháng 9 năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p  matianyu 25-06-2021 14 0   Download

 • Công văn số 5154/VPCP-KGVX năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức của Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 13 0   Download

 • Công văn số 2887/VPCP-KSTT năm 2019 về gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc15p  yuziyuan 23-06-2020 20 1   Download

 • Công văn số 6363/VPCP-KSTT năm 2019 về phối hợp triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  jiangfengmian 17-06-2020 9 0   Download

 • Công văn số 3499/BTNMT-CNTT năm 2019 về cung cấp thông tin lập Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc15p  jiangfengmian 17-06-2020 11 0   Download

 • Công văn số 2824/BTP-CNTT năm 2019 về đôn đốc cập nhật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc26p  jiangfengmian 17-06-2020 13 0   Download

 • Công văn số 2823/BTP-CNTT năm 2019 về kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  jiangfengmian 17-06-2020 9 0   Download

 • Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW năm 2019 công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc19p  jiangfengmian 17-06-2020 8 0   Download

 • Công văn số 2293/BTTTT-CTS năm 2019 về tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  jiangfengmian 17-06-2020 16 0   Download

 • Công văn số 2085/BTTTT-CTS năm 2019 về điều chỉnh thời điểm ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  jiangfengmian 17-06-2020 10 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2