intTypePromotion=3

Thư viện Công nghệ thông tin

Văn bản luật Công nghệ thông tin quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Văn bản luật Công nghệ thông tin áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam. Tổng hợp văn bản luật Công nghệ thông tin gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Thông Tin và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 179 kết quả
 • Công văn số 2552/VPCP-KSTT năm 2020 về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 2130/VPCP-KSTT năm 2020 về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 1422/BYT-CNTT năm 2020 về việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử hỗ trợ phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 1183/BTP-CNTT năm 2020 về việc cập nhật tên đơn vị hành chính trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc12p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ năm 2020 về việc hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 537/CNTT-HTA năm 2020 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng khi sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến trong mùa dịch Covid-19 do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 316/THTK-HTKT năm 2020 về làm việc từ xa nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh COVID-19 do Cục Tin học và Thống kê tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 156/CNTT-PM&CSDL năm 2020 về việc hướng dẫn bổ sung Số định danh cá nhân trong giấy khai sinh do Cục Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Quyết định 4803/2019/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

  doc11p  cotithanh999 05-05-2020 0 0   Download

 • Quyết định 93/2020/QĐ-BTTTT ban hành về việc sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

  doc1p  cotithanh999 05-05-2020 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản