Thư viện Công nghệ thông tin

Văn bản luật Công nghệ thông tin quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Văn bản luật Công nghệ thông tin áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam. Tổng hợp văn bản luật Công nghệ thông tin gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Thông Tin và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 119 kết quả
 • Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

  doc32p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định do UBND tỉnh Bình Định ban hành căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013, Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014, Luật Xây dựng ngày 18/6/20...

  doc14p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Thông tư số 15/2018/TT-BTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

  doc12p  tiantian0108 06-12-2018 3 0   Download

 • Quyết định số 3063/QD-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp giữa sở thông tin và truyền thông, công an tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

  doc8p  daoquocmanh28 13-12-2017 14 0   Download

 • về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố hà nội ban hành kèm theo quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  doc3p  daoquocmanh28 13-12-2017 14 0   Download

 • Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

  doc8p  nghiquyet0910 22-11-2017 11 0   Download

 • Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  doc8p  nghiquyet0910 22-11-2017 8 0   Download

 • Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  doc0p  nghiquyet01 22-11-2017 10 0   Download

 • Quyết định số 936/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia. Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;...

  doc8p  nghqcp 09-11-2017 13 0   Download

 • Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

  doc8p  nghqcp 09-11-2017 10 0   Download

Đồng bộ tài khoản