Thư viện Đầu tư

Văn bản luật Đầu tư quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Văn bản luật Đầu tư áp dụng cho Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư. Văn bản luật Đầu tư gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật và hiểu biết về các hoạt động đầt tư.
Hiển thị 1-10 trên 53 kết quả
 • Luật gồm các chương: Chương I. Những quy định chung; Chương II. Bảo đảm đầu tư; Chương III. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; Chương IV. Hoạt động đầu tư tại Việt Nam; Chương V. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Chương VI. Quản lý nhà nước về đầu tư; Chương VII. Tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen2 05-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 1187/QĐ-UBND năm 2017 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;..

   daoquocmanh28 13-12-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

   daoquocmanh28 13-12-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số 104/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   nghivanquyet0908 24-11-2017 13 0   Download

 • Nghị quyết số 97/2017/NQ-­HĐND ban hành về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 2020 tỉnh Hưng Yên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

   nghivanquyet0908 24-11-2017 11 0   Download

 • Nghị quyết số 110/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh quản lý và phân bổ.

   nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định thí điểm chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 38/2017/NQ-­HĐND ban hành về phân bổ các nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2017. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...

   nghiquyet0910 22-11-2017 4 0   Download

 • Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước.

   nghiquyet0910 22-11-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

   nghiquyet0910 22-11-2017 9 1   Download

Đồng bộ tài khoản