Thư viện Dịch vụ pháp lý

Xã hội phát triển nào cũng cần có sự minh bạch cửa pháp lý. Văn bản luật Dịch vụ pháp lý quy định về công chứng, tư pháp, luật luật sư, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý, … Văn bản luật Dịch vụ pháp lý nhằm giải quyết hoặc cung cấp các giải pháp pháp lý đối với các vấn đề phát sinh từ mọi hoạt động của đời sống các nhân, tổ chức trong xã hội và nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh. Tổng hợp văn bản luật Dịch vụ pháp lý gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Tư Pháp và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 30 kết quả
 • Thông tư số 22/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

  pdf31p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Thông tư số 46/2018/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

  doc7p  tiantian0108 06-12-2018 2 0   Download

 • Tài liệu hướng dẫn này bao gồm những thông tin căn bản nhằm giúp quý vị định cư lập nghiệp ở Hoa Kỳ và tìm được những gì quý vị và gia đình cần cho cuộc sống hàng ngày. Hướng dẫn cũng tóm tắt những thông tin quan trọng về tình trạng pháp lý của quý vị và về những cơ quan và tổ chức cung cấp giấy tờ hoặc dịch vụ mà người đọc có thể cần đến.

  pdf116p  thuynguyen2994 17-08-2018 6 0   Download

 • Văn bản này quy định nội dung, cách thức và trình tự tiến hành tiếp nhận, trao đổi thông tin về các hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, bao gồm các nội dung: Quản lý văn bản đi, văn bản đến, Fax, điện thoại, quản lý và sử dụng con dấu, chương trình công tác, hội họp... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf16p  hpnguyen1 02-03-2018 34 10   Download

 • Quy trình này quy định cụ thể công tác kiểm soát hồ sơ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để đảm bảo các hồ sơ dễ nhận biết, rõ ràng và dễ sử dụng nhằm bảo vệ an toàn và có hiệu quả các tài liệu lưu giữ của Sở. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf9p  hpnguyen1 02-03-2018 18 0   Download

 • Thông tư số 18/2013/TT-BTP Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  doc7p  daoducmanh0410 05-01-2018 20 0   Download

 • Thông tư số 08/2017/TT-BTP ban hành Quy định chi tiết một số điều của luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;

  doc11p  daoducmanh0410 05-01-2018 16 0   Download

 • Quyết định số 925/QĐ-BTP năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tư pháp.

  doc28p  daoquocmanh28 13-12-2017 7 0   Download

 • Quyết định số 05/2017/QĐ-­UBND Quận 10 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng tư pháp quận 10. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc9p  daoquocmanh28 13-12-2017 16 1   Download

 • Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

  doc2p  nghiquyet0910 22-11-2017 9 0   Download

Đồng bộ tài khoản