Thư viện Dịch vụ pháp lý

Xã hội phát triển nào cũng cần có sự minh bạch cửa pháp lý. Văn bản luật Dịch vụ pháp lý quy định về công chứng, tư pháp, luật luật sư, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý, … Văn bản luật Dịch vụ pháp lý nhằm giải quyết hoặc cung cấp các giải pháp pháp lý đối với các vấn đề phát sinh từ mọi hoạt động của đời sống các nhân, tổ chức trong xã hội và nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh. Tổng hợp văn bản luật Dịch vụ pháp lý gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước, Bộ Tư Pháp và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 27 kết quả
 • Văn bản này quy định nội dung, cách thức và trình tự tiến hành tiếp nhận, trao đổi thông tin về các hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, bao gồm các nội dung: Quản lý văn bản đi, văn bản đến, Fax, điện thoại, quản lý và sử dụng con dấu, chương trình công tác, hội họp... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen1 02-03-2018 7 1   Download

 • Quy trình này quy định cụ thể công tác kiểm soát hồ sơ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để đảm bảo các hồ sơ dễ nhận biết, rõ ràng và dễ sử dụng nhằm bảo vệ an toàn và có hiệu quả các tài liệu lưu giữ của Sở. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen1 02-03-2018 7 0   Download

 • Thông tư số 18/2013/TT-BTP Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

   daoducmanh0410 05-01-2018 6 0   Download

 • Thông tư số 08/2017/TT-BTP ban hành Quy định chi tiết một số điều của luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;

   daoducmanh0410 05-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 925/QĐ-BTP năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tư pháp.

   daoquocmanh28 13-12-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 05/2017/QĐ-­UBND Quận 10 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng tư pháp quận 10. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

   daoquocmanh28 13-12-2017 5 1   Download

 • Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

   nghiquyet0910 22-11-2017 3 0   Download

 • Thông báo số 110/2016/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".

   nghqcp 09-11-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở tư pháp tỉnh Phú Thọ. Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;...

   nghqcp 09-11-2017 4 0   Download

 • Quyết định số: 7172/QĐ-UBND năm 2016 ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố năm 2017.

   maiyeumaiyeu28 11-01-2017 21 0   Download

Đồng bộ tài khoản