Thư viện Giao thông vận tải

Văn bản luật Giao thông vận tải để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đề cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm giao thông đường bộ thông suốt, trật tự, an toàn, thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Văn bản luật Giao thông vận tải quy định về quy tắc giao thông , các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, hoạt động vận tải. Văn bản luật Giao thông vận tải gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.
Hiển thị 1-10 trên 260 kết quả
 • Quyết định số 33/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ giao thông vận tải. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

   thiennga_12 19-03-2018 2 0   Download

 • Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;...

   namtien37 15-03-2018 6 0   Download

 • Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ban hành quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

   bachma49 06-01-2018 6 0   Download

 • Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ban hành bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;...

   bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Thông tư số 72/2011/TT-BGTVT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải”. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

   bachma47 06-01-2018 4 0   Download

 • Thông tư số 70/2011/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa”. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;....

   bachma47 06-01-2018 4 0   Download

 • Thông tư số 31/2009/TT-BGTVT ban hành quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

   bachma47 06-01-2018 9 0   Download

 • Thông tư số 09/2013/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

   bachma47 06-01-2018 6 0   Download

 • Thông tư số 67/2011/TT-BGTVT về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...

   bachma47 06-01-2018 3 0   Download

 • Thông tư số 66/2011/TT-BGTVT về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;....

   bachma47 06-01-2018 9 0   Download

Đồng bộ tài khoản