Thư viện Kế toán - Kiểm toán

Văn bản luật Kế toán - Kiểm toán để thống nhất quản lý kế toán, quản lý kiểm toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Tổng hợp văn bản luật quy định về chế độ, chính sách, nội dung công tác, tổ chức bộ máy, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán và kiểm toán gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 33 kết quả
 • Thông tư số 112/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đối, bổ sung một số điều tại thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

  pdf71p  tiantian0108 06-12-2018 11 0   Download

 • Thông tư số 99/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên, căn cứ vào Luật Kế toán ngày 201 tháng 11 năm 2015.

  doc9p  tiantian0108 06-12-2018 4 0   Download

 • Thông tư số 112/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  doc76p  tiantian0108 06-12-2018 4 0   Download

 • Thông tư 65/2018/TT-BQP quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

  doc9p  kieuvinha321 11-09-2018 3 0   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kế toán,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc40p  phamthithuhuyen9b 21-03-2018 20 1   Download

 • Quyết định số 4073/QD-TCHQ về việc ban hành quy trình giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng.

  doc18p  daoquocmanh28 13-12-2017 8 0   Download

 • Quyết định số 1766/QĐ-­KTNN ban hành quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước tổng kiểm toán nhà nước.

  doc21p  daoquocmanh28 13-12-2017 11 0   Download

 • Quyết định số 1759/QĐ-­KTNN về việc phân công nhiệm vụ của tổng kiểm toán nhà nước và các phó tổng kiểm toán nhà nước. Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

  doc4p  daoquocmanh28 13-12-2017 7 0   Download

 • Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Uỷ ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

  pdf3p  nghivanquyet0908 24-11-2017 17 0   Download

 • Nghị quyết số 92/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân, hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của ủy ban nhân dân các cấp.

  doc35p  nghiquyet0910 22-11-2017 13 0   Download

Đồng bộ tài khoản