intTypePromotion=1

Thư viện Kế toán - Kiểm toán

Văn bản luật Kế toán - Kiểm toán để thống nhất quản lý kế toán, quản lý kiểm toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Tổng hợp văn bản luật quy định về chế độ, chính sách, nội dung công tác, tổ chức bộ máy, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán và kiểm toán gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 62 kết quả
 • Công văn số 4566/BTC-ĐT năm 2019 về kiểm toán ngân sách đơn giá hợp đồng do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  yuziyuan 23-06-2020 15 1   Download

 • Nghị quyết số 750/2019/NQ-­UBTVQH14 về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ phó tổng kiểm toán nhà nước. Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước số 81/2015/QH13;

  doc1p  cuahoangde999 04-06-2020 20 0   Download

 • Công văn số 12344/BTC-KBNN năm 2019 về thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc6p  jiangwanyin 02-06-2020 22 0   Download

 • Quyết định 1930/2019/QĐ-KTNN ban hành Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước. Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015;

  doc6p  cotithanh999 05-05-2020 7 0   Download

 • Quy chế quản lý tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp. Quy chế quản lý tài chính kế toán còn căn cứ vào những yếu tố nội tại của doanh nghiệp: Điều lệ của doanh nghiệp; Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp; Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp...

  doc5p  lanxichen 04-05-2020 54 5   Download

 • Thông tư này quy định về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán).

  doc16p  lanxichen 04-05-2020 27 1   Download

 • Thông tư này quy định về việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Đối tượng áp dụng: Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại Việt Nam (sau đây gọi là người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán).

  doc24p  lanxichen 04-05-2020 70 1   Download

 • Thông tư này hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán (sau đây gọi là kế toán viên) theo quy định tại Luật Kế toán. Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: Kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán (sau đây gọi là Hội nghề nghiệp); Cơ sở đào tạo; Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên.

  doc18p  lanxichen 04-05-2020 56 1   Download

 • Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán. Thông tư này áp dụng đối với: tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí.

  doc3p  lanxichen 04-05-2020 52 1   Download

 • Một số loại văn bản pháp luật kế toán viên nhất định cần biết. Nếu bạn không quan tâm hoặc không biết những văn bản pháp luật được chia sẻ dưới đây có thể dẫn đến hậu quả doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hành chính hoặc rất có thể là trách nhiệm hình sự. Tìm hiểu ngay 18 loại văn bản pháp luật đó ngay trong bài viết sau đây!

  doc8p  lanxichen 04-05-2020 53 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2