Thư viện Kế toán - Kiểm toán

Văn bản luật Kế toán - Kiểm toán để thống nhất quản lý kế toán, quản lý kiểm toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Tổng hợp văn bản luật quy định về chế độ, chính sách, nội dung công tác, tổ chức bộ máy, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán và kiểm toán gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 29 kết quả
 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kế toán,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   phamthithuhuyen9b 21-03-2018 15 1   Download

 • Quyết định số 4073/QD-TCHQ về việc ban hành quy trình giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng.

   daoquocmanh28 13-12-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 1766/QĐ-­KTNN ban hành quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước tổng kiểm toán nhà nước.

   daoquocmanh28 13-12-2017 3 0   Download

 • Quyết định số 1759/QĐ-­KTNN về việc phân công nhiệm vụ của tổng kiểm toán nhà nước và các phó tổng kiểm toán nhà nước. Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

   daoquocmanh28 13-12-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Uỷ ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

   nghivanquyet0908 24-11-2017 10 0   Download

 • Nghị quyết số 92/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân, hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của ủy ban nhân dân các cấp.

   nghiquyet0910 22-11-2017 6 0   Download

 • Nghị quyết số 27/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định thời gian gửi báo cáo tài chính - ngân sách; thời gian giao dự toán ngân sách hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; hệ thống biểu mẫu phục vụ lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .

   nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm.

   nghiquyet0910 22-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 54/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

   nghiquyet01 20-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 53/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo ngân sách.

   nghiquyet01 20-11-2017 6 0   Download

Đồng bộ tài khoản