intTypePromotion=3

Thư viện Lĩnh vực khác

Tất cả các mối quan hệ xã hội phát sinh đều được pháp luật điều chỉnh. Hình thức thể hiện của pháp luật chính là thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản luật Lĩnh vực khác gồm các văn bản luật quy định về quy hoạch phát triển, định mức kỹ thuật, quy định điều kiện, nhiệm vụ khoa học công nghệ, các vấn đề xã hội kinh tế không thuộc các đề mục khác. Văn bản luật Lĩnh vực khác tổng hợp thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Tài liệu Văn bản luật Lĩnh vực khác giúp các bạn quan tâm và có nhu cầu nắm rõ pháp lý và kiến thức pháp luật thuộc các lĩnh vực khác.
Hiển thị 1-10 trên 12905 kết quả
 • Công văn số 4737/BTC-TCNH năm 2020 về việc thu hồi và thay thế Thông tư của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 965/ATTP-NĐTT năm 2020 về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do Cục An toàn thực phẩm ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Công văn số 825/BNG-CNV năm 2020 về đính chính Quyết định 06/2020/QĐ-TTg do Bộ Ngoại giao ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  lanhuann 16-05-2020 0 0   Download

 • Luật thủy sản số 18/2017/QH14 quy định về hoạt động thủy sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản có liên quan đến hoạt động thủy sản, quản lý nhà nước về thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo bộ luật để trang bị thêm kiến thức về pháp luật của bản thân.

  pdf69p  partimesinhvien 13-05-2020 4 0   Download

 • Quyết định 406/2020/QĐ-­BKHĐT ban hành Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  doc8p  kieuvinha999 06-05-2020 0 0   Download

 • Quyết định 402/2020/QĐ-­BKHĐT ban hành về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  doc11p  kieuvinha999 06-05-2020 0 0   Download

 • Quyết định 388/2020/QĐ-BTC ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục công nghệ thông tin, thống kê và kiểm định hàng dự trữ thuộc tổng cục dự trữ nhà nước.

  doc4p  kieuvinha999 06-05-2020 0 0   Download

 • Quyết định 384/2020/QĐ-KTNN ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Kiểm toán nhà nước. Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

  doc5p  kieuvinha999 06-05-2020 0 0   Download

 • Quyết định 384/2020/QĐ-BTC ban hành về việc công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

  doc9p  kieuvinha999 06-05-2020 0 0   Download

 • Quyết định 376/2020/QĐ-BTC ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

  doc6p  kieuvinha999 06-05-2020 1 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản