intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Lĩnh vực khác

Tất cả các mối quan hệ xã hội phát sinh đều được pháp luật điều chỉnh. Hình thức thể hiện của pháp luật chính là thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản luật Lĩnh vực khác gồm các văn bản luật quy định về quy hoạch phát triển, định mức kỹ thuật, quy định điều kiện, nhiệm vụ khoa học công nghệ, các vấn đề xã hội kinh tế không thuộc các đề mục khác. Văn bản luật Lĩnh vực khác tổng hợp thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Tài liệu Văn bản luật Lĩnh vực khác giúp các bạn quan tâm và có nhu cầu nắm rõ pháp lý và kiến thức pháp luật thuộc các lĩnh vực khác.
Hiển thị 1-10 trên 14155 kết quả
 • Quyết định số 112/QĐ-HĐTV việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p  botcongtu9x 04-05-2023 2 2   Download

 • Nghị quyết 169/NQ-CP năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026 và Danh mục một số nhiệm vụ, đề án cụ thể triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.

  doc15p  hoadaquy852 16-02-2022 12 2   Download

 • Nghị quyết 167/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc ký Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU). Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p  hoadaquy852 16-02-2022 13 1   Download

 • Nghị quyết 163/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục.

  doc6p  hoadaquy852 16-02-2022 17 1   Download

 • Nghị quyết 162/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc ký bản ghi nhớ về loại và số lượng xe thương mại đối với việc thực hiện Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường bộ”.

  doc2p  hoadaquy852 16-02-2022 12 1   Download

 • Nghị quyết 161/NQ-CP năm 2021 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p  hoadaquy852 16-02-2022 20 1   Download

 • Nghị quyết 160/NQ-CP năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

  doc12p  hoadaquy852 16-02-2022 15 1   Download

 • Nghị quyết 157/NQ-CP năm 2021 ban hành về thông qua dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p  hoadaquy852 16-02-2022 17 1   Download

 • Nghị quyết 156/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc ký hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p  hoadaquy852 16-02-2022 15 1   Download

 • Nghị quyết 155/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc12p  hoadaquy852 16-02-2022 14 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2