intTypePromotion=1

Thư viện Quyền dân sự

Luật quyền dân sự Việt Nam là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ luật quyền dân sự góp phần bảo đảm cuộc sống cộng đồng ổn định, lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hoá dân tộc hình thành trong lịch sử lâu dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Bộ luật quyền dân sự gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật.
Hiển thị 1-10 trên 165 kết quả
 • Luật số 102/2016/QH13 quy định về Luật trẻ em được dựa trên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình bày những quy định chung; quyền và bổn phận của trẻ em; chăm sóc và giáo dục trẻ em; bảo vệ trẻ em; trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em...

  doc32p  manhhungmusic 23-11-2020 51 0   Download

 • Công văn số 6888/VPCP-V.I về việc thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2019. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p  jiangfengmian 17-06-2020 13 0   Download

 • Công văn số 2906/BTP-HTQTCT năm 2019 yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh do Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p  jiangfengmian 17-06-2020 12 0   Download

 • Công văn số 840/HTQTCT-HT năm 2019 về cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc9p  jiangfengmian 17-06-2020 40 1   Download

 • The authors of the article explore the digital rights management in judicial protection of intellectual property rights through the lens of civil law principles. The principle of protection of civil rights and interests is defined as one of the basic principles of civil law regulation.

  pdf10p  orianahuynh 08-06-2020 21 1   Download

 • Công văn số 12420/BQP-TM năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do Bộ Quốc phòng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p  lanqiren 28-05-2020 26 0   Download

 • Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  doc3p  yilinglaozu 10-01-2020 33 1   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 3 năm 2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

  doc4p  yilinglaozu 10-01-2020 29 0   Download

 • Thông tư này quy định tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, bao gồm: Tiêu chuẩn, kiểm tra, sơ tuyển, khám sức khỏe, phúc tra, giám định và phân loại sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

  doc51p  yilinglaozu 10-01-2020 32 2   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  doc17p  yilinglaozu 10-01-2020 76 3   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2