Thư viện Quyền dân sự

Luật quyền dân sự Việt Nam là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ luật quyền dân sự góp phần bảo đảm cuộc sống cộng đồng ổn định, lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hoá dân tộc hình thành trong lịch sử lâu dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Bộ luật quyền dân sự gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức pháp luật.
Hiển thị 1-10 trên 36 kết quả
 • Bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích quy định hiến định qua Hiến pháp 3013 của Việt Nam về quyền cơ bản của công dân - người cao tuổi; thực trạng biểu hiện những nội dung này trên thực tế và đưa ra một số khuyến nghị chính sách nhằm củng cố, hoàn thiện hệ thống chính sách người cao tuổi ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p  hanh_tv23 26-03-2019 5 1   Download

 • Quyết định số 14/2017/QĐ­-TTg ban hành về bãi bỏ quyết định số 09/2013/QĐ­-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

  pdf1p  bachma45 02-11-2017 11 0   Download

 • Nghị định số 04/2017/NĐ-CP ban hành Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  doc38p  bachma45 01-11-2017 13 1   Download

 • Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  doc10p  bachma45 01-11-2017 12 0   Download

 • Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ban hành Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  doc27p  bachma45 01-11-2017 21 0   Download

 • Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf56p  bachma45 01-11-2017 13 0   Download

 • Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf12p  bachma45 01-11-2017 19 0   Download

 • Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015,..

  doc35p  bachma45 01-11-2017 14 0   Download

 • Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh niên.

  doc7p  bachma45 01-11-2017 16 1   Download

 • Quyết định số: 3142/TB-BHXH năm 2016 về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và phiếu giao nhận hồ sơ.

  pdf9p  maiyeumaiyeu28 11-01-2017 16 0   Download

Đồng bộ tài khoản