Thư viện Tài nguyên - Môi trường

Văn bản luật Tài nguyên - Môi trường quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại về tài nguyên thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, Văn bản luật Tài nguyên - Môi trường quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường. Tổng hợp văn bản luật Tài nguyên - Môi trường gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung.
Hiển thị 1-10 trên 139 kết quả
 • Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Gia Viễn do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.

  doc8p  sensacoolfree 26-04-2019 14 0   Download

 • Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.

  doc14p  sensacoolfree 26-04-2019 20 0   Download

 • Quyết định số 417/QĐ-TTg về việc ban hành chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

  doc34p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 17 tháng 4 năm 2019.

  doc5p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Khánh do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày ngày 17 tháng 4 năm 2019.

  doc8p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.

  doc3p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Kế hoạch số 2266/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  doc8p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Thông báo số 151/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác do văn phòng Chính Phủ đưa ra ngày 17 tháng 04 năm 2019.

  doc2p  sensacoolfree 26-04-2019 0 0   Download

 • Nghị định số 160/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2018 nhằm quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.

  doc16p  tiantian0108 06-12-2018 6 1   Download

 • Thông tư số 106/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

  doc2p  tiantian0108 06-12-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản