Thư viện Tiền tệ - Ngân hàng

Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng quy định về các chính sách tiền tệ, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng, quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng. Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng để xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 193 kết quả
 • Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2019.

  doc13p  sensacoolfree 26-04-2019 1 0   Download

 • Thông tư số 107/2017/TT-BTC trình bày hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung thông tư.

  doc9p  tailieucungdoc 08-12-2018 9 1   Download

 • Thông tư số 27/2018/TT-NHNN do thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam banh hành nhằm quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  doc3p  tiantian0108 06-12-2018 8 0   Download

 • Thông tư số 91/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

  doc4p  tiantian0108 06-12-2018 5 0   Download

 • Thông tư số 90/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

  doc8p  tiantian0108 06-12-2018 16 0   Download

 • Thông tư số 65/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 7 năm 2018 về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính. Căn cứ vào Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015 và Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

  doc59p  tiantian0108 06-12-2018 9 0   Download

 • Thông tư số 47/2018/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

  doc11p  tiantian0108 06-12-2018 4 0   Download

 • Công văn số 2996/BGDĐT-KHTC trình bày việc cung cấp số liệu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo. Mời các bạn tham khảo!

  pdf5p  quaymax10 05-10-2018 6 0   Download

 • Quyết định số 1013/TTr-NV2 về việc tiếp tục triển khai công tác thanh tra DTHT và thu chi đầu năm học. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung văn bản.

  pdf1p  quaymax10 05-10-2018 2 0   Download

 • Thông tư liên tịch Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 có đối tượng, phạm vi áp dụng: Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 quy định tại Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 05 thá...

  pdf10p  hpnguyen1 02-03-2018 8 0   Download

Đồng bộ tài khoản