Thư viện Tiền tệ - Ngân hàng

Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng quy định về các chính sách tiền tệ, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng, quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng. Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng để xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Văn bản luât Tiền tệ - Ngân hàng gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành.
Hiển thị 1-10 trên 184 kết quả
 • Thông tư liên tịch Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 có đối tượng, phạm vi áp dụng: Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 quy định tại Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 05 thá...

   hpnguyen1 02-03-2018 2 0   Download

 • Mục đích của quy trình này nhằm thực hiện việc tạm ứng, thanh toán kinh phí theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và Luật Kế toán; đảm bảo việc tạm ứng và thanh toán các chứng từ kế toán luôn rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đúng thời gian và không chiếm dụng quỹ tiền mặt của cơ quan. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen1 02-03-2018 3 0   Download

 • "Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội" gồm 3 điều: Điều 1. Quy định về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội; Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố; Điều 3. Điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen1 02-03-2018 2 0   Download

 • "Dự thảo Nghị quyết Về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội" gồm 3 phần: Điều 1. Quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của Thành phố; Điều 2.

   hpnguyen1 02-03-2018 4 0   Download

 • "Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017" gồm 3 phần: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Các định hướng và giải pháp hoàn thành kế hoạch 2017. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết báo cáo.

   hpnguyen1 23-02-2018 3 0   Download

 • "Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010" là báo cáo về các lĩnh vực: Lĩnh vực xây lắp; Sản xuất Vật liệu xây dựng; Công tác tổ chức, tuyển dụng và đào tạo; Công tác Đầu tư; Công tác tài chính; Công tác chăm lo đời sống cho người lao động phong trào đoàn thể; Công tác xã hội từ thiện.

   hpnguyen1 23-02-2018 7 0   Download

 • Quyết định số 3657/QĐ-BCT Về việc ban hành chương trình hành động của bộ công thương thực hiện quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.

   bachma49 29-12-2017 3 0   Download

 • Thông tư số 111/2016/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

   bachma47 26-12-2017 7 0   Download

 • Thông báo số 3088/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2016. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...

   bachma47 26-12-2017 4 0   Download

 • Thông báo số 3088/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2015. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...

   bachma47 26-12-2017 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản